piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Ef.5:8

Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Jes.9:1

Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.

ceturtdiena, 2012. gada 30. augusts

2.Kor.5:15

Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.

Ps.6:2

Kungs, nesodi mani Savās dusmās un nepārmāci mani Savā bardzībā!

trešdiena, 2012. gada 29. augusts

1.Kor.1:27

Kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros.

Ps.14:1

Bezprāši saka savā sirdī: Dieva nevaid!

otrdiena, 2012. gada 28. augusts

1.Kor.1:23-25

Mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.

Dan.4:31-32

Es teicu to Visuaugstāko, es slavēju un pagodināju To, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga un kura ķēniņa valstība paliek uz radu radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji.

pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Jēk.1:17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva.

Ps.136:3-4

Teiciet visu kungu Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi Viņš, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.

svētdiena, 2012. gada 26. augusts

Ap.d.2:46

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi.

Sal.māc.3:13

Tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto sava mūža piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda.

sestdiena, 2012. gada 25. augusts

Ebr.3:6

Kristus kā Dēls pār Viņa namu; Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam.

1.Moz.35:15

Jēkabs nosauca vietu, kurā Dievs ar viņu bija runājis, par Bēteli.

piektdiena, 2012. gada 24. augusts

Jēk.5:15

Ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels.

Ps.38:23

Steidzies man palīgā, Kungs, mans sargs un glābējs!

ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Mk.3:35

Kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.

Jes.29:13

Šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis.

trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Mt.7:14

Šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.

Ps.12:2

Palīdzi, ak, Kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem!

otrdiena, 2012. gada 21. augusts

Mt.28:19

Eita un darait par mācekļiem visas tautas.

Ps.103:22

Teiciet To Kungu, visi Viņa darbi visās Viņa valstības malās! Teici To Kungu, mana dvēsele!

pirmdiena, 2012. gada 20. augusts

1.Kor.1:8

Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.

1.Lku.28:20

Dievs, Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi; Viņš tevi nepametīs, un Viņš tevi neatstās, kamēr tu nebūsi pabeidzis visus Tā Kunga nama celšanas darbus.

svētdiena, 2012. gada 19. augusts

1.Jņ,1:5

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības.

Jes.42:16

Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas.

sestdiena, 2012. gada 18. augusts

Rom.8:15

Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

Jer.1:8

"Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu!" saka Tas Kungs.

piektdiena, 2012. gada 17. augusts

Jņ.1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību.

Ps.17:15

Es Tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos Tavā attēlā.

ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.

Jes.58:1

Lai tava balss skan kā bazūne, un liec pie sirds Manai tautai tās pārkāpumus!

trešdiena, 2012. gada 15. augusts

1.Kor.2:3-4

Es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē,

Jes.55:5

Redzi, tu aicināsi tautas, ko tu nepazīsti, un tautas, kas tevi nepazīst, nāks pie tevis Tā Kunga, tava Dieva, Israēla Svētā dēļ.

otrdiena, 2012. gada 14. augusts

2.Kor.2:3

Es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks.

Jes.49:13

Gavilējiet, debesis, priecājies, zeme, un līksmojiet, jūs kalni! Jo Tas Kungs ir iepriecinājis Savu tautu un apžēlojies par nelaimīgajiem.

pirmdiena, 2012. gada 13. augusts

Atkl.2:10

Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu.

Jer.2:2

Tā saka Tas Kungs: Es atceros tevi, kad tu vēl plauki jaunības košumā un degi līgavas mīlestībā un sekoji Man tuksnesī, posta zemē.

svētdiena, 2012. gada 12. augusts

Jņ.1:16

No Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.

Ps.65:10

Dieva strautā ūdens papilnam.

sestdiena, 2012. gada 11. augusts

2.Kor.5:10

Mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu vai ļaunu.

Īj.31:4

Vai Viņš neredz manus ceļus, vai Viņš gan neskaita visus manus soļus?

piektdiena, 2012. gada 10. augusts

Jņ.15:12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.

Ps.119:26

Es Tev atklāju savus ceļus, un Tu mani paklausi. Māci man Tavus likumus!

ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts

Mk.2:19

Jēzus uz tiem sacīja: "Kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem?"

Hab.3:18

Es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!

trešdiena, 2012. gada 8. augusts

1.Tim.6:20

Paglabā uzticēto mantu, novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas.

Jes.44:24-25

Es esmu Tas Kungs, kas visu radījis, kas debesis izklājis, Es viens pats, un arī zemei nospraudis robežas, - bez Manis tur neviena cita nebija! Kas murgotāju brīnuma zīmes padara par neesošām un pašus zīlniekus parāda neprašas esam.

otrdiena, 2012. gada 7. augusts

1.Kor.6:20

Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!

Ps.51:12

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!

pirmdiena, 2012. gada 6. augusts

Mk.6:12

Tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem.

Ec.33:12

Taisno neizglābs viņa taisnība, kad viņš apgrēkojas. Un bezdievis neies bojā savas bezdievības dēļ, ja viņš atgriežas no savas bezdievības.

svētdiena, 2012. gada 5. augusts

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.

Jer.1:12

Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!

sestdiena, 2012. gada 4. augusts

Lk.19:4-5

Viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā."

Jer.29:13-14

Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs.

piektdiena, 2012. gada 3. augusts

1.Pēt.3:8

Beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi.

Ps.34:15

Novērsies no ļauna un dari labu! Meklē mieru un dzenies pēc tā!

ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Rom.2:11

Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.

Dan.9:14

Tas Kungs ir taisns visos Savos darbos.

trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Kol.2:15

Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

Jes.63:15

Raugies no debesīm lejup un skaties šurp no Sava svētā godības mājokļa! Kur ir Tava bardzība un Tava vara?