ceturtdiena, 2017. gada 31. augusts

Lk.14:17

Nāciet, jo tas ir sataisīts.

Jer.17:13

Visi, kas Tevi atstāj, paliks kaunā! Kas no Tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši To Kungu, dzīvības ūdens avotu.

trešdiena, 2017. gada 30. augusts

Lk.11:2

Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība.

Dan.6:26

Tas ir dzīvais Dievs, Tas paliek mūžīgi, Viņa valstība ir neiznīcīga.

otrdiena, 2017. gada 29. augusts

Lk.17:4

Ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka: man ir žēl, - piedod viņam.

Sal.pam.24:29

Nesaki: "Kā viņš man darījis, tā es gribu viņam atdarīt, un es tam vīram atmaksāšu pēc viņa darba!"

pirmdiena, 2017. gada 28. augusts

Fil.2:6-7

Kristus Jēzus, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.

Cah.14:9

Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs - Vienīgais.

svētdiena, 2017. gada 27. augusts

2.Kor.13:5

Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.

Jes.7:9

Ja jūs neticēsit, jūs nepastāvēsit!

sestdiena, 2017. gada 26. augusts

Ap.d.4:29

Dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.

1.Ķēn.19:7

Tā Kunga eņģelis atnāca pie viņa otru reizi, pieskārās viņam un sacīja: "Celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā."

piektdiena, 2017. gada 25. augusts

2.Kor.8:23-24

Kas attiecas uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks jūsu vidū; kas attiecas uz mūsu brāļiem, tie ir draudžu sūtņi Kristum par godu. Tad nu parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums viņu un draudžu priekšā.

1.Sam.17:17

Isajs sacīja savam dēlam Dāvidam: "Ņem ēfu grauzdētu vārpu un šīs desmit maizes un steidzīgi nones tās brāļiem nometnē."

ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Ap.d.4:36-37

Jāzeps, ko apustuļi sauca par Barnabu, tulkojumā: iepriecināšanas dēls, levīts, dzimis kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolika to pie apustuļu kājām.

Ps.62:11

Kad bagātība vairojas, nepiegrieziet tai visu savu sirdi!

trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Mt.28:18

Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes."

5.Moz.10:17

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un ir kungu Kungs, ir liels, stiprs un bargs Dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem,

otrdiena, 2017. gada 22. augusts

Gal.3:29

Kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

2.Ķēn.13:23

Tas Kungs bija viņiem žēlīgs un apžēlojās par viņiem. Viņš tiem atkal izrādīja Savu laipnību, pieminēdams Savu derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu, jo Viņš negribēja tos izdeldēt un atstumt no Sava vaiga līdz pat šim laikam.

pirmdiena, 2017. gada 21. augusts

1.Pēt.5:10

Visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.

Raudu dz.3:31-32

Tas Kungs neatstumj uz visiem laikiem: Viņš gan apbēdina, bet Viņš atkal apžēlojas pēc Savas lielās žēlastības.

svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Ef.5:8

Reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Soģu 5:31

Tie, kas Viņu mīl, - tie lai ir kā uzlecoša saule savā spēkā.

sestdiena, 2017. gada 19. augusts

1.Pēt.1:3

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem.

Jes.60:20

Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma.

piektdiena, 2017. gada 18. augusts

Jņ.7:37-38

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes."

Jes.12:3

Jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem.

ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts

1.Tes.2:2

Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju.

Ps.34:20

Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.

trešdiena, 2017. gada 16. augusts

2.Kor.9:10

Kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem.

Am.5:24

Lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauts!

otrdiena, 2017. gada 15. augusts

Mk.1:40-42

Kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka: "Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt." Un Viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka: "Es gribu, topi šķīsts." Un tūlīt spitālība nogāja no tā, un viņš tapa šķīsts.

Ps.81:8

Kad tu nedienā piesauci Mani, Es tevi atbrīvoju.

pirmdiena, 2017. gada 14. augusts

Fil.1:9-10

Es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami.

Joz.22:5

Mīlat To Kungu, savu Dievu, un staigājat visur Viņa ceļus.

svētdiena, 2017. gada 13. augusts

Ap.d.9:17

Ananija aizgāja un nonāca tanī namā un, viņam rokas uzlicis, sacīja: "Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns Svētā Gara."

Ps.34:19

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.

sestdiena, 2017. gada 12. augusts

Lk.21:33

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!

2.Sam.7:28

Kungs, mans Dievs, Tu esi Dievs, un Tavi vārdi ir patiesība!

piektdiena, 2017. gada 11. augusts

2.Kor.5:19

Dievs mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.

1.Moz.9:9-11

Redzi, Es tagad ceļu Savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums, arī ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums: ar putniem, lopiem un visiem zemes zvēriem, kas pie jums; ar visiem, kas iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru. Es ceļu Savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdeldēta ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi.

ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts

Jņ.6:51

Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi.

Ps.34:9

Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!

trešdiena, 2017. gada 9. augusts

Lk.4:14-15

Jēzus Gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un Viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Un Viņš mācīja viņu sinagogās, un visi Viņu slavēja.

Sal.pam.2:6

Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.

otrdiena, 2017. gada 8. augusts

Lk.14:22-23

Kalps sacīja: kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns.

Jes.65:1

Tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: "Še Es esmu! Še Es esmu!"

pirmdiena, 2017. gada 7. augusts

Jņ.14:26

Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Dan.2:22

Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā.

svētdiena, 2017. gada 6. augusts

Ap.d.20:7

Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizi lauzt, Pāvils, gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem.

Ps.105:3

Lai priecājas visu sirdis, kas meklē To Kungu!

sestdiena, 2017. gada 5. augusts

1.Tes.5:19-20

Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu.

Jer.42:6

Vai nu tas mums patīk, vai nepatīk, mēs klausīsim Tā Kunga, mūsu Dieva, balsij.

piektdiena, 2017. gada 4. augusts

Ef.3:16

Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku.

1.Sam.17:45

Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā, kas ir Israēla karapulku Dievs."

ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Lk.8:25

Viņš tiem sacīja: "Kur ir jūsu ticība?"

Jes.26:4

Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!

trešdiena, 2017. gada 2. augusts

Ap.d.17:24-25

Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu.

Jes.44:24

Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, kas tevi vadījis no mātes miesām: "Es esmu Tas Kungs, kas visu radījis, kas debesis izklājis, Es viens pats, un arī zemei nospraudis robežas, - bez Manis tur neviena cita nebija!"

otrdiena, 2017. gada 1. augusts

1.Jņ.5:4

Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība.

Ps.18:30

Ar savu Dievu es pārvaru vaļņus.