otrdiena, 2015. gada 31. marts

Ef.5:11-13

Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.

Jes.29:15

Bēdas tiem, kas savus nodomus apslēpj Tā Kunga priekšā, lai viņu darbi notiek tumsā, un tad saka: "Neviens mūs neredz, neviens to nezina!"

pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Lk 1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu.

5.Moz.26:15

Raugies lejup no Savas svētās vietas, no debesīm, un svētī Savu Israēla tautu.

svētdiena, 2015. gada 29. marts

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Jes.45:12

Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū.

sestdiena, 2015. gada 28. marts

2.Kor.1:10

Uz Viņu mēs liekam savu cerību, ka Viņš mūs joprojām glābs.

Ps.40:2

Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu.

piektdiena, 2015. gada 27. marts

1.Jņ.2:1

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns.

4.Moz.21:7

Tad tauta nāca pie Mozus un sacīja: "Mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai Viņš mums atņem tās čūskas!" Tad Mozus aizlūdza par tautu.

ceturtdiena, 2015. gada 26. marts

Ap.d.18:9-10

Nebīsties, bet runā un neciet klusu. Jo Es esmu ar tevi!

Jes.51:16

Es ieliku Savus vārdus tavā mutē un tevi pasargāju Savas rokas ēnā.

trešdiena, 2015. gada 25. marts

Mt.17:5-7

Un redzi, balss no padebess sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt." Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: "Celieties un nebīstieties!"

1.Moz.28:17

Un viņam kļuva bail, un tas sacīja: "Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti."

otrdiena, 2015. gada 24. marts

1.Kor.4:2

No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.

1.Moz.2:15

Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.

pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Mk.2:17

Es neesmu nācis aicināt (atgriezties no grēkiem) taisnus, bet grēciniekus.

Ps.106:6

Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi.

svētdiena, 2015. gada 22. marts

Lk.13:29

Tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.

Jes.2:3

Nāks daudzas tautas un sacīs: "Iesim, kāpsim Tā Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus un mēs lai staigājam Viņa tekas!"

sestdiena, 2015. gada 21. marts

1.Jņ.1:9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

Soģu 10:10

Israēla bērni piesauca To Kungu, sacīdami: "Mēs esam pret Tevi grēkojuši, jo mēs bijām aizmirsuši savu Dievu."

piektdiena, 2015. gada 20. marts

Kol.2:15

Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

Jes.53:12

Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem.

ceturtdiena, 2015. gada 19. marts

Rom.9:20

Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties?

Jes.29:16

Ak tavu neprātību! Vai tad mālu var pielīdzināt podniekam, un vai kāds veidojums var sacīt par savu darinātāju: viņš nav mani darinājis? - un kāds darināts tēls savam tēlniekam: viņš nekā neprot?

trešdiena, 2015. gada 18. marts

2.Tim.1:12

Es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

Ps.63:9

Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur.

otrdiena, 2015. gada 17. marts

Mt.7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.

Hoz.14:10

Tā Kunga ceļi ir taisni, un taisnie staigā pa tiem, bet pārkāpēji tajos klūp.

pirmdiena, 2015. gada 16. marts

Jņ.14:23

Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu."

Jer.7:23

Klausait Manu balsi, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit Mana tauta.

svētdiena, 2015. gada 15. marts

Rom.15:5-6

Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Ps.113:3

No saules lēkta līdz tās rietam slavēts lai ir Tā Kunga Vārds!

sestdiena, 2015. gada 14. marts

Fil.3:10

Lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību.

Ps.147:11

Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību.

piektdiena, 2015. gada 13. marts

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

2.Moz.34:9

Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, nāc jel kopā ar mums.

ceturtdiena, 2015. gada 12. marts

Jņ.16:33

Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

2.Lku.14:10

Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka.

trešdiena, 2015. gada 11. marts

Tit.3:4-5

Kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba.

Ec.34:16

Nomaldījušās Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu atpakaļ, ievainotās pārsiešu un slimās dziedināšu.

otrdiena, 2015. gada 10. marts

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā.

Ps.40:18

Tu esi mans palīgs un glābējs, mans Dievs, nekavējies!

pirmdiena, 2015. gada 9. marts

FIl.3:3

Mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neuzticas miesai.

Ps.33:17-18

Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību.

svētdiena, 2015. gada 8. marts

Lk.13:13

Viņš tai uzlika Savas rokas, un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu.

Ps.92:5

Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar Savu darbu, es gavilēju par to, ko Tava roka dara.

sestdiena, 2015. gada 7. marts

Ebr.1:14–2:1

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām.

2.Moz.23:20

Redzi, Es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev esmu sataisījis.

piektdiena, 2015. gada 6. marts

Rom.5:11

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.

5.Moz.10:21

Viņš ir tava slava, un Viņš ir tavs Dievs.

ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

Mt.22:9-10

Tāpēc eita uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem.

Ps.119:77

Parādi man Savu žēlastību, ka es varu dzīvot.

trešdiena, 2015. gada 4. marts

Jēk.5:15

Ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.

Ps.41:5

Kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret Tevi!

otrdiena, 2015. gada 3. marts

Jēk.1:17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva.

Ps.33:5

Zeme ir pilna Viņa žēlastības.

pirmdiena, 2015. gada 2. marts

Fil.4.6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

2.Ķēn.19:14

Kad ķēniņš Hiskija bija saņēmis rakstus no vēstnešu rokas un tos izlasījis, tad tas devās augšā uz Tā Kunga namu, un tur Hiskija tos izplēta Tā Kunga priekšā.

svētdiena, 2015. gada 1. marts

Rom.8:35

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?

Ps.36:6

Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un Tava uzticība līdz padebešiem.