svētdiena, 2014. gada 30. novembris

Atkl.22:13

Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.

Jes.40:13

Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?

sestdiena, 2014. gada 29. novembris

Mt.1:12-16

Pēc aizvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu, Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru, Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu, Ēlihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleāzars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus.

2.Ķēn.19:30

Kas no Jūdas dzīvs palicis, tas atlikums, tas izdos sakni kā atzaru, kas iesprausts zemē, un augļi tam aizmetīsies galotnē,

piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Rom.11:29

Neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.

Jer.31:10

Viņš, kas Israēlu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā un sargā kā gans Savu ganāmo pulku!

ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

1.Tes.5:14

Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!

1.Ķēn.3:5-9

Tas Kungs sacīja: "Saki man, ko lai Es tev dodu?" Un Salamans sacīja: "Tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam, lielu žēlastību, tādēļ ka viņš staigāja Tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā, un Tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi arī saglabājis pret viņu un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad Tu, Kungs, mans Dievs, esi Savu kalpu iecēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt. Un Tavs kalps atrodas Tavas tautas vidū, kādu Tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?"

trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Jņ.20:29

Jēzus viņam saka: "Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!"

Soģu 6:17

Viņš sacīja: "Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, tad dod jel man zīmi, ka Tu tas tiešām esi, kas ar mani runā."

otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Lk.18:1

Muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Raudu dz.1:20

Ak, Kungs, kā man bail! Manas iekšas saraujas sāpēs, mana sirds ir pilna nemiera, tāpēc ka es Tev pretojos.

pirmdiena, 2014. gada 24. novembris

Atkl.14:6

Es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām.

Sal.māc.3:14

Viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz pielikt, nedz atņemt.

svētdiena, 2014. gada 23. novembris

Atkl.1:17-18

Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam.

2.Sam.7:22

Tu esi tik liels, ak, Kungs, mans Dievs! Tas tiešām tā, un nav neviena Tev līdzīga, un nav neviena cita kā Tu, Dievs, viens vienīgs, pēc visa tā, ko mēs esam dzirdējuši ar savām ausīm.

sestdiena, 2014. gada 22. novembris

Mt.20:30-31

tie brēca un sacīja: "Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums!" Bet ļaudis apsauca tos, ka tie klusu ciestu; bet tie brēca vēl vairāk.

Ps.28:1

Tevi es piesaucu, Kungs, mana klints, nenovērs klusēdams no manis Savu ausi.

piektdiena, 2014. gada 21. novembris

1.Jņ.5:18

Ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, un ļaunais neaizskar viņu.

Dan.6:22

Mans Dievs sūtīja Savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli, ka tie mani neaiztika.

ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

Mt.7:26

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm.

Jer.2:17

Vai tu nedari to pats sev, jo tu atstāj To Kungu, savu Dievu, un pie tam katru reizi tai laikā, kad Viņš gribēja tevi vadīt pa pareizo ceļu?

trešdiena, 2014. gada 19. novembris

Mt.4:17

Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi."

Jes.65:17

Redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā.

otrdiena, 2014. gada 18. novembris

Mk.9:24

Es ticu, palīdzi manai neticībai!

Īj.3:20-21

Kāpēc gan iekšēja smaguma nospiestam ir dota gaisma un tam, kas sarūgtināts dvēselē, dzīvība? Tiem, kas ilgodamies gaida nāvi, un tās nav?

pirmdiena, 2014. gada 17. novembris

Jņ.4:34-35

Jēzus viņiem saka: "Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu. Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? - Redziet, Es jums saku: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņas ir baltas pļaujai."

Jes.65:18

Priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu.

svētdiena, 2014. gada 16. novembris

Atkl.22:3-4

Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm.

Īj.42:5-6

Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi! Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos.

sestdiena, 2014. gada 15. novembris

Atkl.4:11

"Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas."

Jer.27:5

Es radīju zemi, cilvēkus un dzīvniekus, kas ir virs zemes, ar Savu lielo spēku un pacelto elkoni un piešķīru tos, kam Es gribu.

piektdiena, 2014. gada 14. novembris

Ap.d.14:12-15

Tie sauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju, tāpēc ka viņš bija runātājs. Zeva priesteris, kura templis atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt. Kad apustuļi Barnaba un Pāvils to dzirdēja, viņi saplēsa savas drēbes un ieskrēja ļaužu vidū, saukdami un sacīdami: "Vīri, ko jūs darāt? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva.

Ec.14:6

Tā saka Dievs Tas Kungs: atgriezieties! Atstājieties no saviem elkiem un novērsiet savas acis no visām savām negantībām!

ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Jņ.15:12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.

5.Moz.4:13

Viņš jums pasludināja Savu derību, ko Viņš jums pavēlēja turēt, desmit baušļus, ko Viņš uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm.

trešdiena, 2014. gada 12. novembris

1.Pēt.4:12-13

Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties.

Ps.118:18

Tas Kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei.

otrdiena, 2014. gada 11. novembris

Mt.23:37

Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt.

Jer.18:14-15

Vai iznīkst no tālienes atplūdušie aukstie un straujie ūdeņi? Bet Mana tauta Mani aizmirsusi!

pirmdiena, 2014. gada 10. novembris

1.Jņ.3:5

Jūs zināt, ka Viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav Viņā.

2.Sam.12:13

Dāvids sacīja Nātānam: "Es esmu grēkojis pret To Kungu!" Un Nātāns atbildēja Dāvidam: "Tad nu Tas Kungs arī tavus grēkus piedod: tev nebūs mirt!"

svētdiena, 2014. gada 9. novembris

Jņ.6:27

Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls.

5.Moz.8:3

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes.

sestdiena, 2014. gada 8. novembris

Ef.3:14-16

Es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu.

Ps.116:6

Kad es biju novārdzis, tad Viņš man palīdzēja.

piektdiena, 2014. gada 7. novembris

Lk.15:7

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

Ps.32:2

Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!

ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

1.Jņ.3:2

Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.

Ps.42:3

Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā?

trešdiena, 2014. gada 5. novembris

Mt.5:3

Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

Dan.9:18

Mēs zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību.

otrdiena, 2014. gada 4. novembris

1.Pēt.3:9

Uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

Ec.36:11

Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs.

pirmdiena, 2014. gada 3. novembris

Ap.d.2:46-47

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu.

Ps.68:27

Draudzes sapulcēs teiciet Dievu To Kungu.

svētdiena, 2014. gada 2. novembris

1.Tim.1:13

Es esmu apžēlots.

Ps.103:2

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!

sestdiena, 2014. gada 1. novembris

1.Kor.2:12

Mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.

Ps.92:6

Cik lieli ir Tavi darbi, ak, Kungs, cik ļoti dziļas Tavas domas!