otrdiena, 2014. gada 30. septembris

1.Jņ.3.20

Ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.

Jer.17:9-10

Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? "Es, Tas Kungs, izpētu sirdi un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna."

pirmdiena, 2014. gada 29. septembris

2.Tim.1:12

Es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

Joz.1:9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies!

svētdiena, 2014. gada 28. septembris

Lk.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!

Jer.31:16

Neļauj savai balsij izskanēt nemitīgās vaimanās un atradini savas acis no nepārtrauktām asarām! Jo ir vēl kāda cita atlīdzība par tavām pūlēm, tā saka Tas Kungs.

sestdiena, 2014. gada 27. septembris

1.Jņ.3:23

Šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un mīlam cits citu.

5.Moz.13:1

Visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt; neko tev nebūs pie tā pielikt un nekā no tā atņemt.

piektdiena, 2014. gada 26. septembris

2.Kor.3:4

Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.

Jes.26:4

Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!

ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.

4.Moz.23:19

Vai Dievs ko teiktu un nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība?

trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Jes.61:1, 3

Tas Kungs mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā.

otrdiena, 2014. gada 23. septembris

Rom.12:15

Raudiet ar tiem, kas raud.

Īj.2:11, 13

ad trīs Ījaba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu bija nākusi, tie vienojās savā starpā kopā noiet pie Ījaba. Un tie sēdēja pie viņa zemē septiņas dienas un septiņas naktis; neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārda, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes.

pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

Gal.3:26

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.

2.Moz.19:5

Tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo Man pieder visa pasaule.

svētdiena, 2014. gada 21. septembris

Ef.2:19

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime,

Ps.144:15

Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!

sestdiena, 2014. gada 20. septembris

2.Tes.3:5

Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.

Jes.49:23

Tu atzīsi, ka Es, Tas Kungs, esmu tas, kurā nevilsies tie, kas paļaujas uz Mani.

piektdiena, 2014. gada 19. septembris

Mt.9:29-30

Tas aizskāra viņu acis un sacīja: "Lai jums notiek pēc jūsu ticības." Un viņu acis atvērās.

Jes.35:5

Aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies.

ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris

Rom.15:1

Mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem.

Sal.pam.29:7

Taisnais atzīst arī nabadzīgo taisnību.

trešdiena, 2014. gada 17. septembris

Ebr.12:12-13

Paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām.

1.Moz.21:17-18

Dieva eņģelis sauca Hagarai no debesīm un sacīja uz to: "Kas tev, Hagar? Nebīsties, jo Dievs ir dzirdējis zēna balsi no tās vietas, kur viņš atrodas. Celies, paņem zēnu un turi to stingri pie rokas, jo Es to gribu darīt par lielu tautu."

otrdiena, 2014. gada 16. septembris

Mt.6:9

Svētīts lai top Tavs Vārds.

2.Moz.20:7

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.

pirmdiena, 2014. gada 15. septembris

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.

Ps.118:24

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!

svētdiena, 2014. gada 14. septembris

Gal.5:14

Visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.

Jer.7:4-7

Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka: tas ir Tā Kunga nams, Tā Kunga nams, Tā Kunga nams! Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosit savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņu gadījumos izturēsities pēc taisnības cits pret citu, kad jūs neapbēdināsit svešinieku, bāreni un atraitni un neizliesit nenoziedzīgas asinis šinī vietā, un nekalposit citiem dieviem sev pašiem par postu, tad Es ļaušu jums dzīvot šinī vietā, šinī zemē.

sestdiena, 2014. gada 13. septembris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Cah.2:12

Tā saka Tas Kungs Cebaots: Kas jums pieskaras, tas pieskaras Viņa acuraugam.

piektdiena, 2014. gada 12. septembris

Rom.8:37

Mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

Ps.18:30

Ar savu Dievu es pārvaru vaļņus.

ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Jņ.1:9

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.

4.Moz.6:25

TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS!

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Lk.10:20

Priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.

Jes.43:1

Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!

otrdiena, 2014. gada 9. septembris

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Jes.63:9

Savā mīlestībā un centienos viņus taupīt Viņš tos izglāba, Viņš tos atbalstīja un nesa uz Savām rokām jau kopš seniem laikiem.

pirmdiena, 2014. gada 8. septembris

Jņ.6:47

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība

Ps.84:13

Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz Tevi paļaujas!

svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?

sestdiena, 2014. gada 6. septembris

Rom.8:14

Visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.

Jes.61:1

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis.

piektdiena, 2014. gada 5. septembris

Mt.6:34

Nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.

Ps.31:16

Tavā rokā stāv mani likteņi.

ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

Jņ.12:47

Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.

Mih.7:19

Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu.

trešdiena, 2014. gada 3. septembris

Jņ.6:66-68

Daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: "Vai arī jūs gribat aiziet?" Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi,

Ps.16:2

Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.

otrdiena, 2014. gada 2. septembris

Fil.4:6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Ps.145:18

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Ef.1:3

Slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

Ps.66:5

Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels Savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem!