pirmdiena, 2011. gada 31. oktobris

1.Kor.9:16

Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties; jo man tas jādara.

Jer.1:17

Celies un sludini tiem visu, ko Es tev pavēlēšu.

svētdiena, 2011. gada 30. oktobris

Mt.2:19-20

Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un ej uz Israēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības."

2.Moz.23:20

Redzi, Es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko Es tev esmu sataisījis.

sestdiena, 2011. gada 29. oktobris

Atkl.1:4

Žēlatsība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk.

Jes.44:6

Es esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav cita Dieva!

piektdiena, 2011. gada 28. oktobris

Ef.4:26

Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.

1.Moz.45:24

Viņš tiem sacīja: "Ceļā būdami, esiet bez bailēm."

ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris

1.Kor.10:24

Neviens lai nemeklē savu paša, bet citu labumu!

Īj.2:11, 13

Kad trīs Ījaba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu bija nākusi, tie sēdēja pie viņa zemē septiņas dienas un septiņas naktis; neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārda, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes.

trešdiena, 2011. gada 26. oktobris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji.

5.Moz.30:14

Tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu.

otrdiena, 2011. gada 25. oktobris

Rom.8:18

Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.

Jes.65:17

Redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs un tās nevienam vairs nenāks prātā.

pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

Mt.9:13

Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.

Ec.20:44

Jūs atzīsiet, ka Es esmu Tas Kungs, jo Es esmu jums tā darījis Sava Vārda dēļ un ne saskaņā ar jūsu ļaunajiem ceļiem un jūsu netikliem darbiem.

svētdiena, 2011. gada 23. oktobris

Kol.1:16

Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.

Jer.31:35

Tas Kungs licis sauli par spīdekli dienā un mēnesi un zvaigznes pēc noteiktiem likumiem par spīdekļiem naktī, Viņš sabango jūru, ka tās viļņi krāc.

sestdiena, 2011. gada 22. oktobris

Jēk.2:15-16

Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?

Joēla 2:19

Tas Kungs sacīja Savai tautai: “Redzi, Es jums došu bagātīgi labību, vīnu un eļļu, lai jums būtu ko pārtikt.”

piektdiena, 2011. gada 21. oktobris

Ef.2:22

Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Neh.2:20

Debesu Dievs, Viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs, Viņa kalpi, celsimies un celsim.

ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Ef.3:12

Kungā Kristū Jēzū mums, kas Viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību.

Raudu dz.3:24

Tas Kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz Viņu.

trešdiena, 2011. gada 19. oktobris

1.Pēt.2:15-16

Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi.

3.Moz.26:13

Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jums tur nebūtu jābūt par vergiem, un Es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu licis jums staigāt ar paceltu galvu.

otrdiena, 2011. gada 18. oktobris

Rom.5:8

Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.

Ps.14:3

Viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara labu, it neviena.

pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

Fil.3:20-21

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai.

Jes.64:1

Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē!

svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

Rom.8:26

Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.

Ps.6:3, 4

Esi man žēlīgs, Kungs, jo es esmu noguris; dziedini mani, jo arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies.

sestdiena, 2011. gada 15. oktobris

Rom.12:16

Neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! Neliecieties paši gudri esam.

Jes.29:24

Tie, kuru gars tagad maldās, nāks pie atzīšanas, un neapmierinātie pieņems pamācību.

piektdiena, 2011. gada 14. oktobris

1.Kor.3:23

Jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.

Hab.3:19

Dievs Tas Kungs ir mans spēks.

ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris

Fil.2:8

Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!

Cah.9:9

Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un Tavs palīgs, Viņš ir miermīlīgs, Viņš jāj uz ēzeļa.

trešdiena, 2011. gada 12. oktobris

Ebr.11:14, 16

Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Bet nu tie tiecas pēc labākas, tas ir, debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie Viņu sauc par savu Dievu, jo Viņš tiem sagatavojis pilsētu.

1.Lku.29:15

Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji Tavā priekšā kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības.

otrdiena, 2011. gada 11. oktobris

Rom.11:33

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

Jes.40:13

Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?

pirmdiena, 2011. gada 10. oktobris

Jņ.6:48-50

ES ESMU dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst.

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos, Viņš zina tavas gaitas šinī lielajā tuksnesī.

svētdiena, 2011. gada 9. oktobris

1.Tes.5:5-6

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.

Jes.60:1

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.

sestdiena, 2011. gada 8. oktobris

Ap.d.16:9-10

Pāvils naktī redzēja parādību: kāds maķedonietis stāvēja, viņu lūgdams un sacīdams: "Nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums!" Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprazdami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju.

1.Moz.24:21

Vīrs noraudzījās viņā klusēdams, lai dabūtu zināt, vai Tas Kungs licis izdoties viņa ceļam vai ne.

piektdiena, 2011. gada 7. oktobris

Mt.9:12

Viņš, to dzirdēdams, sacīja: "Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem.

2.Sam.24:10

Viņš lūdza To Kungu: "Es esmu ļoti smagi grēkojis ar to, ko es esmu darījis; bet tagad, ak, Kungs, lūdzu piedod Sava kalpa pārkāpumu, jo es esmu ļoti aplami rīkojies!"

ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

Mt.18:14

Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu.

Ps.8:6

Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis.

trešdiena, 2011. gada 5. oktobris

Mt.23:11

Lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps.

2.Sam.23:3-4

Pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā, – viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule.

otrdiena, 2011. gada 4. oktobris

Mt.15:28

Jēzus atbildēja un tai sacīja: "Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi." Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.

Ezr.8:22

Mūsu Dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē Viņu, bet Viņa vara un dusmas ir pret visiem, kas Viņu atmet.

pirmdiena, 2011. gada 3. oktobris

Lk.22:32

Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos.

Ps.2:12

Svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!

svētdiena, 2011. gada 2. oktobris

Jēk.1:20

Cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.

Ps.94:15

Pie taisnības atgriezīsies Viņa tiesa, un Viņam sekos visi sirdī skaidrie.

sestdiena, 2011. gada 1. oktobris

Ef.2:4-5

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.

Jes.48:9

Sava Vārda dēļ Es pavilcināju Savas dusmas, un Sava goda dēļ Es izturos saudzīgi tev par labu, lai tevi neiznīcinātu.