trešdiena, 2011. gada 31. augusts

Jņ.5:5, 8-9

Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. Jēzus viņam saka: "Celies, ņem savu gultu un staigā!" Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt.

Ps.95:4

Dieva rokā ir zemes dziļumi, un Viņam pieder arī kalnu galotnes.

otrdiena, 2011. gada 30. augusts

Jēk.1:17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva.

1.Moz.1:3

Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa.

pirmdiena, 2011. gada 29. augusts

Jņ.7:37

Jēzus sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"

Jes.43:20

Es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu Savu tautu, Savu izredzēto tautu.

svētdiena, 2011. gada 28. augusts

Jēk.5:13

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu.

Ps.42:7

Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es Tevi pieminu.

sestdiena, 2011. gada 27. augusts

Lk.2:15

Gani runāja savā starpā: "Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot."

Rom.4:25

Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.

Mih.5:1

Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kuram jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos.

piektdiena, 2011. gada 26. augusts

Jes.53:5

Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.

ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

Rom.5:9

Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.

Jes.31:5

Kā lidojoši putni, tā Tas Kungs Cebaots aplidos Jeruzālemi, to apsargās ar Saviem spārniem, to pasaudzēs un izglābs.

trešdiena, 2011. gada 24. augusts

Rom.12:17

Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem.

1.Moz.50:21

Jāzeps mierināja brāļus un runāja uz to sirdīm.

otrdiena, 2011. gada 23. augusts

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Ps.80:20

Ak, Kungs, Dievs Cebaot, atjauno mūs! Liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!

pirmdiena, 2011. gada 22. augusts

Mt.8:2-3

Kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās Viņa priekšā zemē un sacīja: "Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt." Un Viņš, roku izstiepis, to aizskāra un sacīja: "Es gribu, topi šķīsts!" Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības.

Jes.48:10

Redzi, Es tevi pārbaudīju ciešanu kausējamā krāsnī.

svētdiena, 2011. gada 21. augusts

Lk.22:27

Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.

1.Sam.17:47

Lai atzīst visa šī kara saime, ka Tas Kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu.

sestdiena, 2011. gada 20. augusts

Rom.6:8

Ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs - tāda ir mūsu ticība - arī dzīvosim kopā ar Viņu.

Ps.71:20-21

Tu izvedīsi mūs no zemes dziļumiem. Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal mani mierināsi.

piektdiena, 2011. gada 19. augusts

Ebr.11:3

Ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā.

Ps.102:26

Senlaikos Tu zemei pamatus esi licis, un debesis ir Tavu roku darbs.

ceturtdiena, 2011. gada 18. augusts

Ef.5:10

Pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams.

Jer.7:4- 5

Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka: tas ir Tā Kunga nams! Labojiet savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību!

trešdiena, 2011. gada 17. augusts

Tit.2:11-12

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā,

Sal.pam.3:12

Ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.

otrdiena, 2011. gada 16. augusts

Mt.6:24

Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.

2.Moz.32:31-32

Šī tauta sev taisījusi dievu no zelta. Piedod viņiem viņu grēkus.

pirmdiena, 2011. gada 15. augusts

Kol.2:3

Kristū apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības

Ps.19:8

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.

svētdiena, 2011. gada 14. augusts

Jēk.4:17

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.

Sal.māc.9:10

Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari.

sestdiena, 2011. gada 13. augusts

2.Tim.1:7

Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.

Dan.11:32

Tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības.

piektdiena, 2011. gada 12. augusts

Mt.17:7-8

Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: "Celieties un nebīstieties!" Bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien.

2.Moz.3:6

Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot.

ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts

Rom.12:21

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

1.Sam.24:20

Vai tad ir kāds, kas, savu ienaidnieku atradis, to atlaistu, novēlēdams viņam labu ceļu?

trešdiena, 2011. gada 10. augusts

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Jes.55:1

Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens!

otrdiena, 2011. gada 9. augusts

Mt.5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.

Ps.33:17-18

Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību.

pirmdiena, 2011. gada 8. augusts

Jņ.17:15

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

Cah.9:8

Es pats nometīšos ap Savu namu apsardzībai.

svētdiena, 2011. gada 7. augusts

Atkl.4:11

Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.

2.Ķēn.19:15

Tu vienīgi esi Dievs pār visām ķēniņu valstīm pasaulē, Tu esi radījis debesis un zemi!

sestdiena, 2011. gada 6. augusts

1.Jņ.4:19

Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

Jer.31:3

Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību.

piektdiena, 2011. gada 5. augusts

Jēk.1:5

Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

1.Ķēn.3:5-6, 9

Tas Kungs Salamanam sacīja: "Saki man, ko lai Es tev dodu?" Un Salamans sacīja: "Dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu."

ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts

Rom.8:30

Kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.

Jes.28:29

Arī tas nāk no Tā Kunga Cebaota - brīnišķs Viņš padomā un liels gudrībā!

trešdiena, 2011. gada 3. augusts

Fil.2:3

Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.

Ps.138:6

Tas Kungs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.

otrdiena, 2011. gada 2. augusts

Rom.12:1

Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.

Ps.67:2

Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs.

pirmdiena, 2011. gada 1. augusts

2.Kor.3:4

Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.

Nah.1:7

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.