sestdiena, 2011. gada 30. aprīlis

Jņ.11:25

ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.

Ps.141:8

Manas acis raugās uz Tevi, Tu Kungs, mans Dievs. Es paļaujos uz Tevi, neatstum manu dvēseli!

piektdiena, 2011. gada 29. aprīlis

Rom.1:20

Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos.

Ps.104:24

Cik lieli ir Tavi darbi, ak, Kungs! Cik daudz ir to, un tos visus Tu esi ar gudrību radījis; zeme ir Tavu radījumu pilna.

ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Rom.14:8

Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.

Ps.121:8

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi.

trešdiena, 2011. gada 27. aprīlis

Jņ.20:29

Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!

Jes.54:7

Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ.

otrdiena, 2011. gada 26. aprīlis

Mt.14:19-20

Ļaudīm Jēzus pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās piecas maizes un divi zivis, pacēla Savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un paēda.

Jer.31:25

Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli.

pirmdiena, 2011. gada 25. aprīlis

Kol.2:14

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Ps.38:5

Manas vainas aug pāri manai galvai, to smagums iet pāri maniem spēkiem.

svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

2.Kor.4:14

Zinādami, ka Tas, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs.

Ps.11:1

Es tveros pie sava Kunga.

sestdiena, 2011. gada 23. aprīlis

Mt.6:25

Nezūdaities savas dzīvības dēļ.

Ps.139:16

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.

piektdiena, 2011. gada 22. aprīlis

Mt.27:37

Virs Viņa galvas tie pielika Viņa vainas uzrakstu: ŠIS IR JĒZUS, JŪDU ĶĒNIŅŠ.

Cah.14:9

Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs – Vienīgais.

ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis

Mt.26:75

Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko Viņš tam bija sacījis: "Pirms gailis dziedās, tu Mani trīs reizes aizliegsi." Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja.

Jer.9:6

Redzi, Es tos kausēšu un dzidrināšu.

trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Jņ.13:14-15

Ja nu Es, jūsu Kungs un Mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums esmu darījis.

Ps.119:2

Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds.

otrdiena, 2011. gada 19. aprīlis

Mt.10:28

Nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut.

Joz.1:9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies?

pirmdiena, 2011. gada 18. aprīlis

Rom.6:11

Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.

Sal.pam.20:9

Kas drīkst teikt: es esmu šķīsts savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem?

svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Mt.21:9

Ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: "Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!"

Jes.9:2

Tauta priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā.

sestdiena, 2011. gada 16. aprīlis

Rom.5:2

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Cah.9:10

Viņa vara sniegsies no vienas jūras līdz otrai jūrai un līdz pasaules galam.

piektdiena, 2011. gada 15. aprīlis

Mt.13:8-9

Cita krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.

Jes.55:10-11

Kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes.

ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Atkl.19:5

Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie.

Ps.40:17

Tie, kas ilgojas pēc Tavas pestīšanas, lai vienmēr saka: "Liels ir Tas Kungs."

trešdiena, 2011. gada 13. aprīlis

Ef.4:29

No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.

2.Moz.23:1

Tev nebūs nepatiesas baumas izplatīt.

otrdiena, 2011. gada 12. aprīlis

Rom.4:21

Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.

Jer.31:10

Viņš, kas Israēlu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā un sargā kā gans savu ganāmo pulku.

pirmdiena, 2011. gada 11. aprīlis

1.Tim.4:16

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

5.Moz.6:6-7

Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos.

svētdiena, 2011. gada 10. aprīlis

Lk.8:50

Nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta.

Ps.27:14

Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!

sestdiena, 2011. gada 9. aprīlis

Rom.8:28

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

Īj.1:21

Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!

piektdiena, 2011. gada 8. aprīlis

Jēk.1:19

Lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties.

Ps.37:8

Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums!

ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis

Mt.23:12

Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts.

Dan.4:34

Visi Viņa darbi ir patiesība, un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā.

trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis

Kol.2:13

Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, Viņš līdz ar to darījis dzīvus.

Jer.31:34

Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku.

otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis

Rom.6:5

Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā.

Jes.51:11

Tā atgriezīsies Tā Kunga atpirktie ar gavilēm; prieks un līksme pildīs viņu sirdis, no viņiem atstāsies skumjas un bēdas.

pirmdiena, 2011. gada 4. aprīlis

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Jes.9:4

Drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs.

svētdiena, 2011. gada 3. aprīlis

Fil.2:13

Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

Ps.127:1

Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā.

sestdiena, 2011. gada 2. aprīlis

Mk.10:47,49

Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Un Jēzus apstājies sacīja: "Ataiciniet viņu."

Ps.91:14

Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu.

piektdiena, 2011. gada 1. aprīlis

Lk.18:7

Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?

Ps.77:3

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst, mana dvēsele atsakās no iepriecinājuma.