sestdiena, 2020. gada 29. februāris

1.Tim.1:12-13

Es pateicos Tam, kas mani darījis spēcīgu, mūsu Kungam Kristum Jēzum, ka Tas mani turējis par uzticīgu un iecēlis šinī amatā, kaut gan iepriekš biju zaimotājs un vajātājs un varas darītājs, bet man žēlastība ir notikusi.

Cah.8:13

Es jūs izglābšu, ka būsiet svētība.

piektdiena, 2020. gada 28. februāris

Ap.d.12:5

Tad nu Pēteris cietumā tapa sargāts; bet tā draudze bez mitēšanās lūdza Dievu par viņu.

Ps.22:2

Mans Dievs! Mans Dievs! Kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tālu no manas palīdzības, no manas kaukšanas vārdiem.

ceturtdiena, 2020. gada 27. februāris

Mt.5:11

Svētīgi jūs esat, ja Manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu par jums runā, melodami.

Ps.62:8

Pie Dieva ir mana pestīšana un mans gods.

trešdiena, 2020. gada 26. februāris

Lk.9:51

Un notikās, kad Jēzus paaugstināšanas laiks bija klāt, tad Viņš Savu vaigu grieza, iet uz Jeruzālemi.

Ps.119:5

Kaut mani ceļi uz to vien dzītos, Tavus likumus sargāt.

otrdiena, 2020. gada 25. februāris

2.Kor.9:8

Dievs ir spēcīgs, jums dot papilnam visādu žēlastību, ka no visām lietām jums būtu arvien itin diezgan un papilnam priekš visādiem labiem darbiem.

Ec.36:11

Es jums darīšu vairāk labuma nekā jūsu senajos laikos, un jūs samanīsiet, ka Es esmu Tas Kungs.

pirmdiena, 2020. gada 24. februāris

1.Kor.6:17

Kas Tam Kungam pieķeras, tas ir viens gars ar To.

Raudu dz.3:40

Izmeklēsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie Tā Kunga.

svētdiena, 2020. gada 23. februāris

Ef.2:21

Uz Jēzus Kristus viss tas nams taisīts aug par svētu Dieva namu iekš Tā Kunga.

Jer.30:20

Viņa draudze Manā priekšā pastāvēs.

sestdiena, 2020. gada 22. februāris

1.Jņ.1:8-9

Ja mēs sakām, ka mums grēka nav, tad mēs paši pieviļamies, un patiesības nav iekš mums. Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības.

Ec.18:25

Jūs sakāt: Tā Kunga ceļš nav taisns. Klausiet tad, jūs no Israēla nama! Vai Mans ceļš nav taisns? Vai jo vairāk jūsu ceļi nav netaisni?

piektdiena, 2020. gada 21. februāris

Mt.6:26

Skatāties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

1.Moz.2:19

Dievs Tas Kungs no zemes bija taisījis visus zvērus laukā un visus putnus apakš debess; un Viņš tos veda pie cilvēka, lai redzētu, kā tas tos nosauks, un kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu dvašu, tā lai būtu viņas vārds.

ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

Lk.11:28

Tiešām, svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

Jer.35:14

Es uz jums esmu runājis vienmēr vienā runāšanā, un jūs Man neesat klausījuši.

trešdiena, 2020. gada 19. februāris

2.Kor.5:19

Dievs bija iekš Kristus, salīdzinādams pasauli ar Sevi pašu, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un mūsu starpā ir iecēlis to salīdzināšanas vārdu.

Ps.50:1

Dievs Tas Kungs runā, un sauc zemi no rītiem līdz vakariem.

otrdiena, 2020. gada 18. februāris

1.Tim.3:16

Teicami liels ir tas dievbijāšanas noslēpums: Dievs ir parādīts miesā, taisnots garā, skatīts no eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.

Joēla 2:21

Nebīsties, zeme! Priecājies un esi līksma, jo Tas Kungs dara lielas lietas.

pirmdiena, 2020. gada 17. februāris

1.Tim.2:3-4

Mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas.

Ps.22:28

Visi zemes gali to pieminēs un atgriezīsies pie Tā Kunga.

svētdiena, 2020. gada 16. februāris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.

Ps.4:2

Bēdās Tu mani esi iepriecinājis; esi man žēlīgs un paklausi manu lūgšanu.

sestdiena, 2020. gada 15. februāris

Rom.13:11-12

Zinādami to laiku, ka tagad mums ir tā stunda celties no miega; jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāka, nekā kad mēs palikām ticīgi. Nakts ir pagājusi un diena tuvu nākusi.

Jes.2:5

Nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā.

piektdiena, 2020. gada 14. februāris

Ebr.12:1-2

Lai noliekam ikvienu nastu un to grēku, kas mūs visai apstāj, un ar pacietību lai tekam iekš tās mums noliktās cīnīšanās. Un lai skatāmies uz Jēzu, ticības iesācēju un pabeidzēju.

2.Sam.12:9

Kāpēc tu tad Tā Kunga vārdu esi laidis pār galvu, darīdams, kas ļauns priekš Viņa acīm?

ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

Jņ.10:27-28

Manas avis Manu balsi klausa, un Es tās pazīstu, un tās Man iet pakaļ. Un Es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

5.Moz.31:8

Tas Kungs, Tas iet tavā priekšā, Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies.

trešdiena, 2020. gada 12. februāris

1.Pēt.5:10

Tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz Savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, Tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, Pats sataisīs, spēcinās, stiprinās, pastāvīgus darīs.

Ec.16:60

Es pieminēšu savu derību, ko ar tevi esmu derējis tavas jaunības dienās, un Es celšu ar tevi mūžīgu derību.

otrdiena, 2020. gada 11. februāris

Jņ.10:14

Es esmu tas labais gans un pazīstu Savas avis, un tās Mani pazīst.

Ps.23:3

Tas Kungs mani ved uz taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

pirmdiena, 2020. gada 10. februāris

Ap.d.21:5

Mēs izgājām un devāmies projām, un tur visi ar sievām un bērniem mūs izvadīja no pilsētas ārā; un mēs pie jūrmalas ceļos metušies Dievu lūdzām.

1.Moz.24:40

Tas Kungs sūtīs Savu eņģeli ar tevi, un liks labi izdoties tavam ceļam.

svētdiena, 2020. gada 9. februāris

Ef.2:17

Nākdams Kristus Jēzus mieru pasludinājis.

Ps.118:26

Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā.

sestdiena, 2020. gada 8. februāris

Lk.1:52

Viņš varenos nogrūdis no augstiem krēsliem, un pacēlis pazemīgos.

Jer.20:13

Dziediet Tam Kungam, slavējiet To Kungu, jo viņš nabaga dvēseli atpestījis no ļaundarītāju rokas.

piektdiena, 2020. gada 7. februāris

1.Tim.1:5

Tās mācības gala mērķis ir mīlestība no šķīstas sirds un labas apziņas un bezviltīgas ticības.

5.Moz.6:6-7

Šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai tev iet pie sirds. Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem un no tiem runāt.

ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.

Ps.105:8

Viņš piemin Savu derību mūžam, to vārdu, ko Viņš ir iecēlis tūkstošiem dzimumiem.

trešdiena, 2020. gada 5. februāris

Ap.d.3:8

Uzlēcis viņš stāvēja un staigāja un gāja ar tiem Dieva namā, staigādams un lēkdams un Dievu teikdams.

Jes.38:20

Tas Kungs ir man par pestīšanu, un mēs dziedāsim savas dziesmas, kamēr dzīvosim Tā Kunga namā.

otrdiena, 2020. gada 4. februāris

Atkl.21:6

Es tam iztvīkušam došu no dzīvības ūdens avota bez maksas.

Jes.41:17

Tie bēdīgie un nabagi meklē ūdeni, un nav, viņu mēle kalst no tvīkšanas. Es Tas Kungs tos paklausīšu.

pirmdiena, 2020. gada 3. februāris

Fil.2:11

Ikkatrai mēlei būs apliecināt, ka Jēzus Kristus ir Tas Kungs par godu Dievam, Tam Tēvam.

Jes.45:24

Kas Viņam turas pretī, paliks kaunā.

svētdiena, 2020. gada 2. februāris

Ap.d.26:22

Palīgu no Dieva dabūjis es stāvu līdz šai dienai, un apliecināju tik pat mazam kā lielam.

Jes.50:7

Tas Kungs Dievs man palīdz, tādēļ es nepaliku kaunā.

sestdiena, 2020. gada 1. februāris

1.Kor.1:30

Jūs esat iekš Kristus Jēzus, kas mums no Dieva ir dots par gudrību un taisnību un svētu darīšanu un pestīšanu.

Jes.48:18

Kaut tu Manus baušļus liktu vērā, tad tavs miers būtu kā upe, un tava taisnība kā jūras viļņi.