otrdiena, 2017. gada 28. februāris

Lk.10:20

Priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.

Ps.33:22

Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi!

pirmdiena, 2017. gada 27. februāris

Mt.5:17

Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

Ps.33:4

Taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.

svētdiena, 2017. gada 26. februāris

Jņ.1:4

Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.

Neh.9:6

Tu uzturi visus tos pie dzīvības, un debesu pulks Tevi pielūdz!

sestdiena, 2017. gada 25. februāris

1.Pēt.1:8

Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši,

Ps.73:25

Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!

piektdiena, 2017. gada 24. februāris

1.Pēt.2;25

Jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga.

Jes.63:9

Savā mīlestībā un centienos viņus taupīt Viņš tos izglāba, Viņš tos atbalstīja un nesa uz Savām rokām jau kopš seniem laikiem.

ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Lk.15:18

Es celšos un iešu pie sava tēva.

Ps.51:12

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!

trešdiena, 2017. gada 22. februāris

Lk.1:16-17

Daudzus Israēla bērnus viņš atgriezīs pie Tā Kunga, viņu Dieva. Un viņš ies Viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams Tam Kungam padevīgus ļaudis.

Jes.29:14

Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā, tā ka viņas gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.

otrdiena, 2017. gada 21. februāris

Kol.1:16

Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās.

Jes.40:26

Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā.

pirmdiena, 2017. gada 20. februāris

Kol.1:23

Ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm.

1.Moz.9:13

Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli.

svētdiena, 2017. gada 19. februāris

2.Tim.1:5

Es pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts - mīt arī tevī.

5.Moz.30:9

Tas Kungs atkal priecāsies par tevi tavā labumā, tāpat kā Viņš priecājās par taviem tēviem.

sestdiena, 2017. gada 18. februāris

1.Pēt.2:9-10

Dievs jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.

Jes.65:1

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja.

piektdiena, 2017. gada 17. februāris

Ebr.10:35

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Jes.40:27

Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro?

ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris

Jņ.14:19

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.

Ps.103:14

Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.

trešdiena, 2017. gada 15. februāris

Lk.6:17-18

Tur bija liels mācekļu pulks un liels ļaužu daudzums no visas Jūdejas un Jeruzālemes, kā arī no Tiras un Sidonas jūrmalas, kas bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām. Arī tie, kas bija ļaunu garu apsēsti, tapa veseli.

Jes.55:1

Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens.

otrdiena, 2017. gada 14. februāris

Rom.11:36

No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen.

Neh.9:6

Tu esi Tas Kungs, tiešām, Tu vienīgais! Tu esi radījis debesis - debesu debesis un visus debesu pulkus; zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās.

pirmdiena, 2017. gada 13. februāris

Lk.8:17

Nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.

Ps.90:8

Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā.

svētdiena, 2017. gada 12. februāris

Lk.13:29

Tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.

Jes.55:5

Redzi, tu aicināsi tautas, ko tu nepazīsti, un tautas, kas tevi nepazīst, nāks pie tevis Tā Kunga, tava Dieva.

sestdiena, 2017. gada 11. februāris

Jņ.1:14

Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.

Ec.37:27

Mans mājoklis būs pie tiem, Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta.

piektdiena, 2017. gada 10. februāris

Rom.12:12

Priecīgi cerībā.

Jes.65:19

Es līksmošu par Savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nedz sāpju kliedzienus.

ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris

Mt.7:8

Ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Ps.65:6

Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem Savā taisnībā, ak, Dievs, Tu mūsu pestītājs.

trešdiena, 2017. gada 8. februāris

1.Kor.1:7-8

Jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.

Mal.3:2

Kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies?

otrdiena, 2017. gada 7. februāris

Jēk.1:17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.

Jer.27:5

Es radīju zemi, cilvēkus un dzīvniekus, kas ir virs zemes, ar Savu lielo spēku un pacelto elkoni un piešķīru tos, kam Es gribu.

pirmdiena, 2017. gada 6. februāris

1.Kor.4:7

Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis?

5.Moz.8:12-14

Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu.

svētdiena, 2017. gada 5. februāris

2.Pēt.3:18

Audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!

Ps.14:2

Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu.

sestdiena, 2017. gada 4. februāris

1.Pēt.3:13-14

Kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsities pēc tā, kas labs? Bet, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat.

Sal.pam.29:25

Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.

piektdiena, 2017. gada 3. februāris

Fil.4:4-5

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Ps.34:3

Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas.

ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris

Atkl.22:17

Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.

Jes.35:6

Ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.

trešdiena, 2017. gada 1. februāris

Jņ.16:24

Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.

Ps.31:8

Es gavilēju un priecājos par Tavu žēlastību, jo Tu esi uzlūkojis manu postu un ņēmis vērā manas dvēseles bēdas.