ceturtdiena, 2015. gada 31. decembris

Mt.6:10

Lai nāk Tava valstība, Tavs prātslai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mal.3:20

Jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas.

trešdiena, 2015. gada 30. decembris

Mt.8:16

Kad vakars metās, tie atveda pie Viņa daudzus velna apsēstus, un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos,

Ps.147:3

Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.

otrdiena, 2015. gada 29. decembris

Ef.5:17

Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.

Dan.2:21

Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu.

pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

1.Kor.15:58

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.

Joz.24:24

Tam Kungam, mūsu Dievam, mēs gribam kalpot un klausīt Viņa balsij.

svētdiena, 2015. gada 27. decembris

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus.

2.Moz.4:11

Tas Kungs sacīja viņam: "Kas cilvēkam muti devis? Un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu? Vai ne Es, Tas Kungs?

sestdiena, 2015. gada 26. decembris

Ebr.2:1

Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām.

Jer.8:7

Pat stārķis apakš debess zina savu laiku, un ūbele un bezdelīga, un dzērve ietur savu atnākšanas laiku, bet Mana tauta nepazīst Tā Kunga tiesas kārtību!

piektdiena, 2015. gada 25. decembris

Lk.2:20

Gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši.

1.Lku.13:8

Dāvids un viss Israēls līksmojās Dieva priekšā ar visu spēku, ar dziesmām, pavadot ar cītarām un arfām un ar rokas bungām, cimbālēm un bazūnēm.

ceturtdiena, 2015. gada 24. decembris

Mt.1:21

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.

Jes.59:2

Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums.

trešdiena, 2015. gada 23. decembris

Lk.15:20

Viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja.

Jes.65:2

Es izstiepju cauru dienu Savas rokas pret stūrgalvīgu tautu, kas seko pati savām domām pa nelabu ceļu.

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Rom.15:7

Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.

3.Moz.19:33

Ja jūsu zemē pie jums piemājo svešinieks, tad jums nebūs viņu apspiest.

pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

Fil.4:5

Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Jes.58:10

Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā.

svētdiena, 2015. gada 20. decembris

Lk.2:14

Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.

Ps.150:2

Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu Viņa varenās godības dēļ!

sestdiena, 2015. gada 19. decembris

Rom.5:20

Kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība.

Jes.31:6

Griezieties taču atpakaļ, Israēla bērni, pie Viņa, no kura jūs tik ļoti esat atkrituši!

piektdiena, 2015. gada 18. decembris

Rom.4:21

Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.

5.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi,svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.

ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris

Jēk.5:8

Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Hab.2:3

Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un, pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks.

trešdiena, 2015. gada 16. decembris

Lk.9:11

Viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas.

Ec.37:14

"Es likšu jūsos ieiet Savam Garam, ka jūs topat dzīvi, un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē, un jūs atzīsit, ka Es, Tas Kungs, to apsolīju un arī izpildīju," - tā saka Tas Kungs.

otrdiena, 2015. gada 15. decembris

Kol.3:17

Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

Ps.106:1

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

pirmdiena, 2015. gada 14. decembris

Lk.1:30

Eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva."

1.Sam.16:7

Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.

svētdiena, 2015. gada 13. decembris

Jēk.3:13

Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.

Sal.pam.15:33

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš.

sestdiena, 2015. gada 12. decembris

Ap.d.5:19

Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un, tos izvedis.

Ps.34:8

Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.

piektdiena, 2015. gada 11. decembris

1.Tim.4:16

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

Jes.59:21

"Šī ir Mana derība ar tiem," saka Tas Kungs, "Mans Gars, kas tevī mājo, un Mani vārdi, ko Es liku tavā mutē, nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu un bērnu bērnu mutes no šī laika mūžīgi!" saka Tas Kungs.

ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

Mt.10:29

Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas.

Sal.pam.16:33

Meslus met klēpī, bet tie iekrīt tur tā, kā to grib Tas Kungs.

trešdiena, 2015. gada 9. decembris

Mk.4:38

Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina un saka Viņam: "Mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?"

Ps.141:8

Manas acis raugās uz Tevi, Tu Kungs mans Dievs. Es paļaujos uz Tevi, neatstum manu dvēseli!

otrdiena, 2015. gada 8. decembris

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.

Ps.102:26

Senlaikos Tu zemei pamatus esi licis, un debesis ir Tavu roku darbs.

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

1.Tim.2:3-4

Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Jes.11:9

Zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni.

svētdiena, 2015. gada 6. decembris

1.Tes.5:5

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni.

Jes.60:1

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.

sestdiena, 2015. gada 5. decembris

1.Tes.5:18

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

5.Moz.26:11

Tev jābūt priecīgam par visu to labo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev un tavam namam ir devis.

piektdiena, 2015. gada 4. decembris

Rom.2:11

Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.

Jes.2:11

Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas un vīru iedomība pazemota, vienīgi Tas Kungs augsti stāvēs tanī dienā.

ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris

Atkl.3:8

Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.

Dan.3:17-18

Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un Viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak, ķēniņ. Bet, ja Viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak, ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji.

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

2.Tim.4:18

Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā.

2.Lku.14:10

Palīdzi mums, ak, Kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi.

otrdiena, 2015. gada 1. decembris

Rom.8:26

Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.

Ps.62:2

Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība!