sestdiena, 2015. gada 31. oktobris

Mt.6:8

Jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Ps.116:7

Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs dara tev labu.

piektdiena, 2015. gada 30. oktobris

Ap.d.17:27

Viņš nav tālu nevienam no mums.

1.Ķēn.8:57

Tas Kungs, mūsu Dievs, lai ir ar mums, tāpat kā Viņš ir bijis ar mūsu tēviem.

ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris

Rom.1:16

Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.

Jer.9:22-23

Tā saka Tas Kungs: "Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību! Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina."

trešdiena, 2015. gada 28. oktobris

Rom.9:23-24

Žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai... Par tādiem Viņš mūs ir aicinājis, ne vien no jūdu, bet arī no pagānu vidus,

Jer.31:31

"Redzi, nāks dienas," saka Tas Kungs, "kad Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu."

otrdiena, 2015. gada 27. oktobris

1.Jņ.2:2

Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.

4.Moz.14:19

Piedod, lūdzams, šīs tautas pārkāpumus pēc Savas lielās žēlastības.

pirmdiena, 2015. gada 26. oktobris

Lk.1:46-48

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu."

1.Moz.31:42

Dievs ir redzējis manas bēdas un manu roku darbu.

svētdiena, 2015. gada 25. oktobris

Mt.14:27

Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!"

Jes.50:10

Kas staigāja visdziļākā tumsā, kur nebija neviena gaismas stara, bet viņš tomēr piesauca Tā Kunga Vārdu un paļāvās uz savu Dievu!

sestdiena, 2015. gada 24. oktobris

Jņ.15:14

Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.

5.Moz.13:5

Sekojiet Tam Kungam, savam Dievam, bīstieties Viņu un turiet Viņa baušļus, klausiet Viņa balsi, kalpojiet Viņam un pieķerieties Viņam.

piektdiena, 2015. gada 23. oktobris

Mt.24:35

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs.

Ps.33:11

Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi.

ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Atkl.14:6

Es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām.

Jes.40:15

Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās Viņam ir kā puteklītis svaru kausā!

trešdiena, 2015. gada 21. oktobris

Ebr.13:3

Atcerieties ieslodzītos - it kā arī jūs būtu tādi.

1.Moz.39:20-21

Jāzepa kungs paņēma to un iemeta cietumā, vietā, kur ķēniņa apcietinātie tika apsargāti, un nu viņš atradās tur, cietumā. Bet Tas Kungs bija ar Jāzepu.

otrdiena, 2015. gada 20. oktobris

1.Tim.1:17

Pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen.

1.Sam.2:2

Neviens nav svēts, kā vien Tas Kungs.

pirmdiena, 2015. gada 19. oktobris

Jēk.1:27

Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu.

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāreņus un uztur atraitnes.

svētdiena, 2015. gada 18. oktobris

Rom.15:13

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.

Ps.34:6

Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.

sestdiena, 2015. gada 17. oktobris

Rom.1:22-23

Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem.

5.Moz.18:10-12

Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība.

piektdiena, 2015. gada 16. oktobris

1.Tes.5:17

Lūdziet bez mitēšanās Dievu.

Jes.62:6

Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti.

ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris

Rom.3:23-24

Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.

Sal.pam.20:9

Kas drīkst teikt: es esmu šķīsts savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem?

trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Rom.5:3-4

Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību.

Īj.1:21

Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!

otrdiena, 2015. gada 13. oktobris

Mt.5:6

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Ps.119:2

Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds.

pirmdiena, 2015. gada 12. oktobris

Ebr.12:15

Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību.

2.Moz.9:34

Kad faraons redzēja, ka lietus un pērkoni, un krusa mitējas, viņš grēkoja atkal un nocietināja savu sirdi.

svētdiena, 2015. gada 11. oktobris

Jņ.3:17

Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.

Ps.60:4

Tu esi tricinājis zemi, esi licis tai saplaisāt, saliedē šīs plaisas, jo tā līgojas!

sestdiena, 2015. gada 10. oktobris

Lk.18:7

Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc?

Ps.102:18

Viņš piegriežas atstāto lūgšanām un nenicina viņu piesaukšanu.

piektdiena, 2015. gada 9. oktobris

Jēk.5:11

Par Ījaba pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis Tā Kunga galamērķis, jo Tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs.

Joēla 2:13

Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs.

ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

Rom.12:9-10

Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

Hoz.6:6

Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem, Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri.

trešdiena, 2015. gada 7. oktobris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Jes.31:5

Kā lidojoši putni, tā Tas Kungs Cebaots aplidos Jeruzālemi, to apsargās ar Saviem spārniem, to pasaudzēs un izglābs.

otrdiena, 2015. gada 6. oktobris

Lk.19:2-3

Tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt.

Am.5:4

Tā saka Tas Kungs Israēla namam: "Meklējiet Mani, tad jūs dzīvosit!"

pirmdiena, 2015. gada 5. oktobris

2.Kor.5:19

Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.

Neh.13:2

Mūsu Dievs pārvērta lāstu par svētību.

svētdiena, 2015. gada 4. oktobris

Mt.7:7

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.

1.Ķēn.8:52

Uzlūko redzīgām acīm Sava kalpa pielūgšanu un Savas Israēla tautas saucienus pēc žēlastības.

sestdiena, 2015. gada 3. oktobris

Rom.14:8

Ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.

2.Sam.15:26

Še es esmu, lai Viņš man dara tā, kā tas Viņam pašam labi patīk!

piektdiena, 2015. gada 2. oktobris

Rom.10:14

Kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina?

Ps.22:23

Tad es paudīšu Tavu Vārdu saviem brāļiem.

ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

Ap.d.8:26-27

Tā Kunga eņģelis sacīja Filipam: "Celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzālemes ved uz Gazu; tas ir tuksneša ceļš." Un cēlies viņš gāja.

1.Moz.24:7

Tas sūtīs Savu eņģeli tev pa priekšu.