piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

Jņ.17:6

Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko Tu Man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un Man Tu viņus devi, un Tavus vārdus tie ir turējuši.

5.Moz.29:29

Noslēpumainās lietas visas pieder Tam Kungam, mūsu Dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi.

ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

Jņ.1:16

No Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.

Ps.107:9

Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo.

trešdiena, 2014. gada 29. oktobris

Ebr.10:35

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Ps.11:2

Es tveros pie sava Kunga. Kā tad jūs sakāt uz mani:"Laidies savos kalnos līdzīgi putnam.

otrdiena, 2014. gada 28. oktobris

Gal.3:8

Raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. -

Jes.25:1

Tavi lēmumi kopš seniem laikiem ir patiesi un uzticības cienīgi.

pirmdiena, 2014. gada 27. oktobris

Mt.7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.

5.Moz.8:6

Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.

svētdiena, 2014. gada 26. oktobris

Jņ.12:24

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.

1.Ķēn.8:27

Vai tad Dievs patiešām lai dzīvotu zemes virsū?

sestdiena, 2014. gada 25. oktobris

2.Kor.6:13

Lai arī jūsu sirds atdarās.

5.Moz.15:11

Es tev pavēlu un saku: atvērdams atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē.

piektdiena, 2014. gada 24. oktobris

Atkl.3:11

Es nāku drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.

Joz.23:8

Pieķerieties Tam Kungam, savam Dievam, kā jūs to esat darījuši līdz šai dienai.

ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Mt.16:3

Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast?

Īj.33:13-14

Kādēļ tu esi izteicis pret Viņu pārmetumus, ka Viņš tev uz taviem vārdiem nedodot nekādu atbildi? Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro.

trešdiena, 2014. gada 22. oktobris

Rom.10:12

Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu.

otrdiena, 2014. gada 21. oktobris

Kol.1:14

Dēla valstībā mums dota pestīšana, grēku piedošana.

Ps.32:5

Es sacīju: "Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!" Un Tu piedevi man manu grēka vainu.

pirmdiena, 2014. gada 20. oktobris

Lk.6:20

Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība!

Ps.9:19

Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.

svētdiena, 2014. gada 19. oktobris

1.Tes.1:5

Mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, Svētā Garā un stiprā pārliecībā.

1.Sam.3:19

Tas Kungs bija ar viņu, un Tas Kungs neatstāja neko nepiepildītu no tā, ko Viņš bija pasludinājis.

sestdiena, 2014. gada 18. oktobris

Ef.5:17

Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.

Jer.23:35

Jums vairāk jārunā savā starpā ikvienam ar savu tuvāko un ar savu brāli par to, ko Tas Kungs atbildēja un ko Viņš ir teicis!

piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Lk.19:10

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.

Ps.25:1-2

Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā.

ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris

1.Kor.2:3-4

Es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē.

1.Ķēn.20:11

Lai tas, kas apjož zobenu, nelielās, it kā tas būtu to jau nolicis.

trešdiena, 2014. gada 15. oktobris

Mk.1:34

Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm.

Jer.3:23

Patiesi, tikai Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir Israēla pestīšana!

otrdiena, 2014. gada 14. oktobris

1.Tes.5:18

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Ps.9:2

Es pateikšos Tam Kungam no visas sirds, es sludināšu visus Tavus brīnumus.

pirmdiena, 2014. gada 13. oktobris

Mt.11:2-5

Kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika Viņam sacīt: "Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?" Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: "Noeita un atsakait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts.

Jes.43:18-19

Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, un tas jau parādās, vai jūs to neredzat?

svētdiena, 2014. gada 12. oktobris

Ap.d.21:5

Savu laiku tur pavadījuši, mēs devāmies ceļā, un visi ar sievām un bērniem mūs pavadīja vēl ārpus pilsētas, un, nometušies ceļos krastmalā, mēs lūdzām Dievu.

Ezr.8:21

Es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūgtos no Viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai.

sestdiena, 2014. gada 11. oktobris

1.Jņ.5:14

Šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.

Ps.10:17

Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, Tu stiprini viņu drosmi.

piektdiena, 2014. gada 10. oktobris

Kol.4:17

Skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kuru saņēmi Tai Kungā.

1.Ķēn.2:1-3

Kad Dāvidam pienāca miršanas brīdis, tad viņš pavēlēja savam dēlam Salamanam, sacīdams: "Es eju tagad visas radības ceļu, esi stiprs un parādi sevi kā vīru.Ievēro visu Tā Kunga, sava Dieva, nolikto."

ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Ebr.11:24

Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu.

2.Moz.20:2

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.

trešdiena, 2014. gada 8. oktobris

Atkl.15:3

Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!

Ps.97:11

Tas Kungs ir ķēniņš! Lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā!

otrdiena, 2014. gada 7. oktobris

1.Kor.16:13

Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!

1.Moz.4:7

Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu!"

pirmdiena, 2014. gada 6. oktobris

Ebr.1:14

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?

1.Ķēn.19:7

Tā Kunga eņģelis atnāca pie viņa otru reizi, pieskārās viņam un sacīja: "Celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā."

svētdiena, 2014. gada 5. oktobris

Mt.8:24-25

Liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet Viņš gulēja. Un tie piegāja pie Viņa un modināja Viņu, sacīdami: "Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam!"

Īj.5:8-9

Es gan censtos iet klāt Dievam, un savu lietu es celtu priekšā Dievam, Tam, kas dara jo varenas lietas, kuras nav izdibināmas, un brīnuma darbus bez skaita,

sestdiena, 2014. gada 4. oktobris

Mt.10:32

Ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.

Sal.pam.29:25

Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Jēk.4:15

Jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.

Sal.pam.16:3

Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.

ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris

Lk.17:15-16

Viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz sava vaiga pie Viņa kājām un pateicās Viņam.

1.Moz,35:3

Noiesim uz Bēteli, un es tur uzcelšu altāri tam Dievam, kas mani paklausīja manās posta dienās un kas bija ar mani ceļā, ko esmu nostaigājis.

trešdiena, 2014. gada 1. oktobris

Kol.2:14

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Jes.44:22

Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie Manis, jo Es tevi atpestīšu!