pirmdiena, 2014. gada 31. marts

Rom.4:9

Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību.

1.Moz.18:19

Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas.

svētdiena, 2014. gada 30. marts

Fil.2:6-7

Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.

Joz.2:11

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām.

sestdiena, 2014. gada 29. marts

Atkl.7:17

Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm.

Ps.126:1

Kad Tas Kungs atveda atpakaļ Ciānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz.

piektdiena, 2014. gada 28. marts

1.Tes.5:15

Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.

1.Moz.37:22

Rūbens viņiem sacīja: "Neizlejiet asinis".

ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

Jēk.5:4-6

Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši Tā Kunga Cebaota ausis. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās, jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai; jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno.

1.Moz.4:10

Viņš teica: "Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes."

trešdiena, 2014. gada 26. marts

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.

Jes.48:13

Mana roka lika zemei pamatus, un Mana labā roka izplēta debesis. Kad Es tām ko nosaku, tad tās visas ir Manā rīcībā.

otrdiena, 2014. gada 25. marts

Ap.d.16:7

Viņi lūkoja iet uz Bitiniju, bet Jēzus Gars viņiem neļāva.

Sal.pam.19:21

Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek Tā Kunga padoms.

pirmdiena, 2014. gada 24. marts

Rom.5:20

Kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība,

Hoz.11:8-9

Mana sirds noskaņota citādi, Es esmu par daudz dedzīgs Savā žēlsirdībā, lai Es rīkotos pēc Savu dusmu versmes un lai Es izšķirtos Efraimu iznīcināt galīgi. Jo Es esmu Dievs un ne cilvēks, Es esmu Svētais tavā vidū.

svētdiena, 2014. gada 23. marts

Ap.d.2:39

Šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.

Joz.21:45

Netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, - viss īstenojās, kā bija teikts.

sestdiena, 2014. gada 22. marts

Lk.18:31

Tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu.

Sal.māc.3:1

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

piektdiena, 2014. gada 21. marts

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Cah.14:9

Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs - Vienīgais.

ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Jņ.14:14

Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.

Ps.65:6

Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem Savā taisnībā, ak, Dievs, Tu mūsu pestītājs.

trešdiena, 2014. gada 19. marts

Tit.2:14

Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

Ec.37:23

Es tiem piedošu visus uzticības laušanas gadījumus, kādos tie apgrēkojušies, un Es tos šķīstīšu; tad tie būs Mana tauta, un Es būšu viņu Dievs.

otrdiena, 2014. gada 18. marts

Ebr.5:7

Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm

Ps.5:2-3

Uzklausi manus vārdus, Kungs, ņem vērā manas nopūtas! Manu skaļo saucienu dzirdi, mans valdniek un mans Dievs! Jo es gribu Tevi pielūgt.

pirmdiena, 2014. gada 17. marts

Lk.6:36-37

Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.

Jer.7:3

Dariet taisnus savus ceļus un savus darbus, tad Es jums ļaušu dzīvot šinī vietā!

svētdiena, 2014. gada 16. marts

Ef.6:18

Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.

Jes.65:1

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja.

sestdiena, 2014. gada 15. marts

Lk.15:22-23

Tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās; atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies,

Ps.84:3

Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam.

piektdiena, 2014. gada 14. marts

Gal.4:6

Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs!

5.Moz.14:1

Jūs esat Tā Kunga, sava Dieva, bērni.

ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

1.Jņ.2:8

Tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd.

1.Moz.1:3

Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa.

trešdiena, 2014. gada 12. marts

Lk.11:28

Viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā."

Ec.3:10

Cilvēka bērns, visus vārdus, ko Es tev runāšu, uzklausies labi ar savām ausīm un ieguldi dziļi savā sirdī.

otrdiena, 2014. gada 11. marts

Lk.18:7-8

ievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās? Es jums saku: Viņš viņu lietu izlems visai drīz.

Ps.34:16

Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.

pirmdiena, 2014. gada 10. marts

2.Kor.1:9

Pēc mūsu pašu domām, bijām jau nāvei lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos.

Ps.118:17

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.

svētdiena, 2014. gada 9. marts

1.Tim.1:15

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.

Ps.62:8

Mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs!

sestdiena, 2014. gada 8. marts

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.

Dan.9:4-5

Ak, Kungs, Tu lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi Savu derību un parādi Savu žēlastību tiem, kas Tevi mīl un pilda Tavus baušļus! Mēs grēkojām un darījām netaisnību.

piektdiena, 2014. gada 7. marts

Mk.12:37

Lielais ļaužu pulks Viņu labprāt klausījās.

Neh.8:8

Viņi lasīja no Dieva bauslības grāmatas, izskaidrojot un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.

ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Lk.18:42-43

Jēzus viņam sacīja: "Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi." Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta, to redzēdama, deva Dievam godu.

Ps.70:5

Pastāvīgi viņi lai saka: "Liels ir Dievs!" - tie, kas meklē Tevī glābiņu un Tavu pestīšanu.

trešdiena, 2014. gada 5. marts

Mk.11:18

Rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja Viņu nogalināt; jo tie bijās no Viņa, tāpēc ka Viņa mācība bija aizrāvusi visus ļaudis.

Jer.1:19

"Kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!" saka Tas Kungs.

otrdiena, 2014. gada 4. marts

Gal.5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!

1.Sam.30:6

Dāvids ieguva jaunus spēkus, paļaudamies uz To Kungu, savu Dievu.

pirmdiena, 2014. gada 3. marts

1.Pēt.1:6

Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos.

Jes.51:11

Tā atgriezīsies Tā Kunga atpirktie ar gavilēm Ciānā, un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām; prieks un līksme pildīs viņu sirdis, no viņiem atstāsies skumjas un bēdas.

svētdiena, 2014. gada 2. marts

Jņ.4:14

Kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.

Jes.48:21

Tie nebija izslāpuši, kad Viņš tos vadīja pa tuksnesi. Ūdenim Viņš viņiem lika plūst no klintīm, Viņš pāršķēla klinti, un iztecēja ūdens.

sestdiena, 2014. gada 1. marts

Lk.22:42-43

Jēzus sacīja: "Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!" Bet eņģelis no debesīm Viņam parādījās un Viņu stiprināja.

Ps.91:14

Viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu.