otrdiena, 2019. gada 31. decembris

Fil.4:8

Visu, kas patiesīgs, visu, kas godīgs, visu, kas taisns, visu, kas šķīsts, visu, kas mīlīgs, visu, kam laba slava, ja ir kāds labs tikums, un ja ko var teikt, - to liekat vērā.

2.Moz.23:7

Atraujies no nepatiesas liecības.

pirmdiena, 2019. gada 30. decembris

Jēk.3:18

Taisnības auglis top sēts iekš miera tiem, kas mieru dara.

1.Sam.17:47

Visi šie pulki atzīs, ka Tas Kungs neizglābj ar zobenu un šķēpu.

svētdiena, 2019. gada 29. decembris

2.Tim.1:7

Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka un mīlestības un savaldības garu.

Jes.40:30-31

Jaunie piekusīs un nogurs un jaunekļi kritin kritīs: Bet kas uz To Kungu paļaujas, dabūs jaunu spēku; tie skries uz augšu ar spārniem kā ērgļi, tie tecēs un nepiekusīs.

sestdiena, 2019. gada 28. decembris

2.Kor.3:17

Kur nu Tā Kunga Gars, tur ir svabadība.

Ec.34:27

Tie samanīs, ka Es esmu Tas Kungs, kad Es būšu salauzis viņu jūga kokus un tos izglābis no viņu kalpinātāju rokas.

piektdiena, 2019. gada 27. decembris

Ef.5:18

Topiet piepildīti ar Garu.

Ps.95:8

Šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdiet, tad neapcietinājiet savas sirdis.

ceturtdiena, 2019. gada 26. decembris

Lk.2:17-18

Kad tie gani to bija redzējuši, tad tie izpauda to vārdu, kas tiem par To bērnu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to valodu, ko tie gani tiem bija sacījuši.

Soģ.5:3

Klausāties, ķēniņi, ņemiet vērā, lielie kungi! Tam Kungam es dziedāšu, Tam Kungam, Israēla Dievam, es dziedāšu dziesmas.

trešdiena, 2019. gada 25. decembris

1.Jņ.4:10

Iekš tā stāv mīlestība, ne ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs ir mīlējis un Savu Dēlu sūtījis par salīdzināšanu par mūsu grēkiem.

Jer.2:13

Mani ļaudis dara divkārtīgu ļaunumu: tie Mani atstāj, to dzīvo ūdens avotu, un izcērt sev akas, cauras akas, kas ūdeni netur.

otrdiena, 2019. gada 24. decembris

Jņ.19:5

Redziet, kāds cilvēks!

Ps.24:7

Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet paaugstinātas, jūs mūžīgās durvis, lai tas godības Ķēniņš ieiet!

pirmdiena, 2019. gada 23. decembris

Mt.1:21

Marija dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs Savus ļaudis no viņu grēkiem.

Jer.33:8

Es tos šķīstīšu no visa viņu nozieguma, ar ko tie pret Mani grēkojuši, un Es tiem piedošu visus viņu pārkāpumus.

svētdiena, 2019. gada 22. decembris

Fil.4:5

Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

5.Moz.15:10

Lai tava sirds nav ļauna, kad tu savam brālim, kas nabags, dod.

sestdiena, 2019. gada 21. decembris

Jņ.11:3

Tās māsas sūtīja pie Viņa un sacīja: “Kungs, redzi, ko Tu mīļo, tas guļ nevesels.”

Ps.22:12

Neesi tālu no manis, jo bailība ir tuvu, jo palīga nav.

piektdiena, 2019. gada 20. decembris

Ef.1:18-19

Apgaismotas prāta acis, ka jūs varat atzīt, kāda ir Viņa aicināšanas cerība, un cik bagāta Viņa mantojama godība pie tiem svētiem, un kāds Viņa spēka pārlieku augstais lielums pie mums, kas ticam, pēc Viņa varenā un spēcīgā darba.

Jes.50:2

Vai tad Mana roka īsin paīsināta, ka tā nevar atpestīt?

ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Jēk.5:8

Esiet arī jūs pacietīgi, stiprinājiet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Ps.121:1-2

Es paceļu savas acis uz tiem kalniem, no kurienes man nāk palīdzība. Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas debesis un zemi radījis.

trešdiena, 2019. gada 18. decembris

Lk.1:30

Tas eņģelis uz to sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva."

Ps.32:8

Mana acs būs pār tevi.

otrdiena, 2019. gada 17. decembris

Jņ.3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš Savu vienpiedzimušo Dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu.

Hoz.2:21

Es ar tevi saderēšos uz mūžību, un Es ar tevi saderēšos taisnībā un tiesā un žēlastībā un apžēlošanā.

pirmdiena, 2019. gada 16. decembris

Rom.8:38-39

Es zinu tiešām, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne spēki, ne klātbūdamas, ne nākamas lietas, Ne augstums, ne dziļums, nedz cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir iekš Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

Jes.49:15

Vai sieva var aizmirst savu zīdāmo bērnu, neapžēlodamās par savu miesīgo dēlu? Un jebšu viņa to aizmirstu, tomēr Es tevi neaizmirsīšu!

svētdiena, 2019. gada 15. decembris

Lk.1:76-78

Tu, bērniņ, tapsi nosaukts tā Visuaugstākā pravietis; un tu Tam Kungam iesi priekšā, Viņa ceļus sataisīt, un Viņa ļaudīm dot pestīšanas atzīšanu uz grēku piedošanu, mūsu Dieva sirsnīgas žēlastības dēļ caur ko tas auseklis no augstības mūs apraudzījis.

Ps.65:4

Noziegumi mūs ir pārvarējuši, - mūsu pārkāpumus, tos Tu salīdzini!

sestdiena, 2019. gada 14. decembris

Rom.6:23

Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība iekš Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

Ps.30:4

Kungs, Tu manu dvēseli esi izvedis no elles, Tu mani dzīvu esi uzturējis, ka neesmu nogrimis kapā.

piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Fil.3:20

Mūsu dzīvošana ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām To Pestītāju, To Kungu Jēzu Kristu.

Ps.94:14

Tas Kungs neatstums Savus ļaudis un nepametīs Savu mantas tiesu.

ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

Mt.6:7

Dievu lūdzot nepļāpājiet kā tie pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ top paklausīti.

Sal.māc.4:17

Sargi savu kāju, kad tu ej Dieva namā.

trešdiena, 2019. gada 11. decembris

Kol.2:6-7

Tad nu tā, kā jūs Kristu Jēzu, To Kungu, esat pieņēmuši, tā staigājiet iekš Viņa, iesakņoti un uztaisīti iekš Viņa un apstiprināti iekš ticības.

1.Moz.6:8

Noa atrada žēlastību priekš Tā Kunga acīm.

otrdiena, 2019. gada 10. decembris

Mt.4:23

Jēzus izstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu baznīcās un sludinādams to priecas mācību no tās valstības un dziedinādams tiem ļaudīm visas slimības un visas vājības.

2.Moz.34:10

Visiem ļaudīm, starp kuriem tu esi, būs redzēt Tā Kunga darbu.

pirmdiena, 2019. gada 9. decembris

Mt.7:2

Jo ar kādu tiesu jūs tiesājiet, jūs tapsiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojiet, jums taps atmērots.

5.Moz.1:17

Tiesā jums nebūs uzlūkot vaigu, tāpat mazo kā lielo jums būs klausīt, no neviena jums nebūs bīties, jo tas sods pieder Dievam.

svētdiena, 2019. gada 8. decembris

Jņ.7:38

Kas tic uz Mani, kā tie raksti saka, no tā miesas dzīvā ūdens straumes tecēs.

Jes.58:11

Tu būsi kā slacināts dārzs un kā ūdens avots, kam ūdens netrūkst.

sestdiena, 2019. gada 7. decembris

1.Jņ.1:5

Šī r tā sludināšana, ko no Viņa esam dzirdējuši un jums sludinājām: ka Dievs ir gaišums un iekš Viņa nav nekādas tumsības.

Ps.43:3

Sūti Savu gaišumu un Savu patiesību, ka tie mani vada un noved uz Tavu svēto kalnu un Tavā dzīvoklī.

piektdiena, 2019. gada 6. decembris

Rom.8:28

Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu.

Ps.68:20

Slavēts lai ir Tas Kungs, ikdienas Viņš nes mūsu nastu; Dievs ir mūsu pestīšana.

ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

Jņ.4:24

Dievs ir Gars, un kas To pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.

1.Ķēn.19:11-12

Un redzi, Tas Kungs gāja garām, un liela briesmīga vētra, kas kalnus saplosīja un klintis sašķēla, Tā Kunga priekšā, - bet Tas Kungs nebija tai vētrā. Un pēc tās vētras bija zemes trīcēšana, bet Tas Kungs nebija tai zemes trīcēšanā. Un pēc tās zemes trīcēšanas nāca uguns, bet Tas Kungs nebija tai ugunī. Un pēc tā uguns nāca klusa un lēna vēsma.

trešdiena, 2019. gada 4. decembris

Ap.d.9:31

Tad nu tai draudzei pa visu Jūdeju un Galileju un Samariju bija miers, un tā auga un staigāja iekš Tā Kunga bijāšanas un vairojās caur Tā Svētā Gara iepriecināšanu.

2.Ķēn.19:34

Es šo pilsētu paglabāšu un izpestīšu.

otrdiena, 2019. gada 3. decembris

Mt.7:8

Ikviens, kas lūdzās, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, top atvērts.

2.Lku.14:10

Palīdzi mums, Kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi.

pirmdiena, 2019. gada 2. decembris

1.Jņ.4:18

Bailības nav iekš mīlestības, bet pilnīga mīlestība bailību izmet ārā.

Joz.8:1

Nebīsties un nebaiļojies!

svētdiena, 2019. gada 1. decembris

Ebr.13:20-21

Tas miera Dievs, kas no miroņiem atkal atvedis To lielo avju ganu caur mūžīgas derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu, Tas lai jūs dara pilnīgus iekš ikviena laba darba, ka jūs Viņa prātu dariet, un lai rada iekš jums, kas Viņam labi patīk, caur Jēzu Kristu.

Jer.10:7

Kas Tevi nebītos, Tu tautu Ķēniņ? Jo tas Tev nākas.