otrdiena, 2017. gada 31. janvāris

Atkl.1:8

"Es esmu Alfa un Omega!" saka Kungs Dievs, "kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!"

Ps.102:28

Tu paliec tas pats, Tavi gadi nebeigsies nekad.

pirmdiena, 2017. gada 30. janvāris

Lk.12:33-34

Gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kodes nevar maitāt. Jo, kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.

Hag.2:8

Man pieder sudrabs, un Man pieder zelts, saka Tas Kungs Cebaots.

svētdiena, 2017. gada 29. janvāris

1.Tim.1:12

Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu - Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu.

Ps.71:17

Ak, Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis Tavus brīnuma darbus!

sestdiena, 2017. gada 28. janvāris

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.

Ps.51:4

Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!

piektdiena, 2017. gada 27. janvāris

Mt.26:52

Jēzus saka tam: "Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā."

2.Sam.2:26

Abners uzsauca Joābam, sacīdams: "Vai lai zobens rij bez apstājas? Vai tu nezini, ka beigu cīņa būs līdz pēdējam vīram?"

ceturtdiena, 2017. gada 26. janvāris

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jon.2:3

Es piesaucu To Kungu savās bēdās, un Viņš atbildēja man.

trešdiena, 2017. gada 25. janvāris

Kol.1:12

Jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.

Ps.33:12

Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu!

otrdiena, 2017. gada 24. janvāris

Mt.8:27

Cilvēki brīnīdamies sacīja: "Kas Tas tāds, ka vēji un jūra Tam paklausa?"

Ps.135:6

Visu, ko Tas Kungs grib, to Viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē.

pirmdiena, 2017. gada 23. janvāris

1.Kor.7:23

Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.

2.Moz.34:21

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā.

svētdiena, 2017. gada 22. janvāris

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Jes.66:13

Kā māte iepriecina savus bērnus, tā Es jūs iepriecināšu.

sestdiena, 2017. gada 21. janvāris

Jņ.14:27

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Soģu 6:23-24

Tas Kungs viņam sacīja: "Miers ar tevi! Nebīsties, tu nemirsi." Tad Gideons tur uzcēla altāri Tam Kungam, un viņš to nosauca: Tas Kungs ir miers.

piektdiena, 2017. gada 20. janvāris

Lk.12:24

Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni.

Sal.pam.15:16

Labāks ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt.

ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris

Atkl.21:3

Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem."

Jes.60:18

Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.

trešdiena, 2017. gada 18. janvāris

Ap.d.8:39

Viņš līksms ceļoja tālāk.

Hab.3:18

Es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!

otrdiena, 2017. gada 17. janvāris

2.Tim.1:12

Es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

Ps.146:5

Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz To Kungu.

pirmdiena, 2017. gada 16. janvāris

Ef.3:14-15

Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu,

Jņ.13:35

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.

Jes.44:6

Es esmu pirmais un pēdējais.

svētdiena, 2017. gada 15. janvāris

Mal.2:10

Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens Dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieredzam?

sestdiena, 2017. gada 14. janvāris

Ebr.6:18

Lai būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību.

Ps.91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums!

piektdiena, 2017. gada 13. janvāris

Mk.10:47

Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!

Jes.30:19

Viņš tev būs žēlīgs, kad tu Viņu piesauksi. Kad Viņš dzirdēs tavu balsi, Viņš tev atbildēs.

ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.

Ps.103:8

Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā.

trešdiena, 2017. gada 11. janvāris

2.Kor.8:14

Jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam.

Sal.pam.29:7

Taisnais atzīst arī nabadzīgo taisnību.

otrdiena, 2017. gada 10. janvāris

1.Pēt.2:21-22

Uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē.

Jes.5:20

Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību.

pirmdiena, 2017. gada 9. janvāris

Mk.5:19

Viņš tam neļāva un saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."

2.Lku.32:24-25

Šinī laikā Hiskija saslima uz miršanu, un viņš lūdza To Kungu, un Tas Kungs viņu uzklausīja un sūtīja viņam brīnumainu parādību. Bet Hiskija nemācēja pateikties par to, kas viņam bija labi darīts, jo viņa sirdsprāts kļuva augstprātīgs.

svētdiena, 2017. gada 8. janvāris

Mt.4:8-10

Velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: "To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi." Tad Jēzus viņam saka: "Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot."

2.Moz.20:23

Neceliet Man blakus nedz sudraba dievekļus, nedz zelta dievekļus.

sestdiena, 2017. gada 7. janvāris

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.

Ps.118:22-23

Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs.

piektdiena, 2017. gada 6. janvāris

Lk.1:78-79

Auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.

Jes.9:4

Bruņojums tiem, kas taisās uz karu, un drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs.

ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Sal.pam.12:20

Tie, kas mudina uz mieru, sagādā prieku.

trešdiena, 2017. gada 4. janvāris

Fil.4:6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Ps.119:147

Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīga saukdams; es paļaujos uz Tavu vārdu.

otrdiena, 2017. gada 3. janvāris

Lk.6:36

Esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.

1.Moz.37:22

Neizlejiet asinis.

pirmdiena, 2017. gada 2. janvāris

Tit.3:4-5

Kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības.

Neh.9:33

Tu esi taisns visā, kas ir nācis pār mums, jo Tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi.

svētdiena, 2017. gada 1. janvāris

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen.

1.Lku.28:9

Atzīsti savu tēvu Dievu un kalpo Viņam ar visu sirdi un labu prātu, jo Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes.