pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

Rom.8:32

Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

Jes.12:6

Gavilējiet un līksmojiet, jūs, Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Israēla Svētais!

svētdiena, 2016. gada 30. oktobris

Jēk.5:8

Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Sal.pam.10:28

Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku.

sestdiena, 2016. gada 29. oktobris

Mk.10:42-43

Jēzus tos pasauca un saka tiem: "Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis."

Soģu 8:23

Gideons tiem atbildēja: "Es negribu būt jūsu ķēniņš, un arī mans dēls nevaldīs pār jums; Tas Kungs ir jūsu ķēniņš."

piektdiena, 2016. gada 28. oktobris

Lk.11:1

Kungs, māci mums Dievu lūgt.

Ps.105:4

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!

ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris

1.Kor.12:21-22

Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, - vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi.

Cah.7:10

Neturiet ļauna savā sirdī cits pret citu!

trešdiena, 2016. gada 26. oktobris

Ebr.10:23

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.

Jer.2:2

Tā saka Tas Kungs: Es atceros tevi, kad tu vēl plauki jaunības košumā un degi līgavas mīlestībā un sekoji Man tuksnesī, posta zemē.

otrdiena, 2016. gada 25. oktobris

1.Tim.3:16

Patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.

Jes.42:9

Agrākie pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos pasludinu.

pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Ef.2:14

Viņš ir mūsu miers.

Ps.4:9

Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.

svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Mk.13:26

Tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību.

Jes.64:1

Kaut Tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē.

sestdiena, 2016. gada 22. oktobris

Mt.8:11

Daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu Debesu valstībā.

Mal.1:11

No saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā.

piektdiena, 2016. gada 21. oktobris

1.Kor.3:9

Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.

3.Moz.26:9

Es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu Savu derību.

ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

1.Pēt.4:7-8

Topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu.

Cef.1:7

Esiet klusu Dieva Tā Kunga priekšā, jo Tā Kunga diena ir tuvu.

trešdiena, 2016. gada 19. oktobris

Ef.2:10

Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Ps.138:8

Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj Savu roku darbu!

otrdiena, 2016. gada 18. oktobris

2.Kor.4:5

Mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To Kungu.

Jes.43:10

"Jūs esat Mani liecinieki," tā saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

Mt.6:10

Lai nāk Tava valstība.

Mih.5:3

Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem.

svētdiena, 2016. gada 16. oktobris

Jņ.17:3

Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Ps.14:1

Bezprāši saka savā sirdī: Dieva nevaid!

sestdiena, 2016. gada 15. oktobris

2.Pēt.1:16

Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši Viņa varenības aculiecinieki.

Ec.12:23

Ir tuvu pienācis laiks, lai sāktos visu redzēto parādību piepildījums.

piektdiena, 2016. gada 14. oktobris

Jņ.4:11

Samariete Viņam saka: "Kungs, Tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; no kurienes tad Tev ir dzīvais ūdens?"

Jer.2:13

Mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku: tie atstājuši Mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni!

ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

1.Kor.8:5-6

Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs, vai zemes virsū - jo dievu un kungu ir daudz, bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

Jes.42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.

trešdiena, 2016. gada 12. oktobris

Mk.1:16-17

Pie Galilejas jūras staigādams, Viņš redzēja Sīmani un Sīmaņa brāli Andreju tīklus jūrā metam; jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja: "Nāciet Man pakaļ."

Ec.34:11

Es pats tagad rūpēšos par Savām avīm un gādāšu par tām.

otrdiena, 2016. gada 11. oktobris

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.

Jes.63:7

Es teikšu Tā Kunga žēlastību un Viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas, par visu, ko Tas Kungs mums darījis.

pirmdiena, 2016. gada 10. oktobris

Ef.5:8-9

Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība.

Ps.11:8

Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību.

svētdiena, 2016. gada 9. oktobris

Kol.3:13

Tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.

4.Moz.14:20

Tas Kungs sacīja: "Es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis."

sestdiena, 2016. gada 8. oktobris

Rom.15:4

Viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.

Ps.119:130

Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus.

piektdiena, 2016. gada 7. oktobris

Lk.2:31-32

Pestīšanu Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.

Soģu 2:10

Arī visa tā paaudze tika piepulcināta saviem tēviem, tad cēlās jauna paaudze pēc viņiem, kas nepazina To Kungu, nedz arī Viņa darbus, ko Viņš bija darījis Israēlam.

ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

1.Kor.6:12

Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.

Sal.pam.21:2

Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet Tas Kungs sver sirdis.

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

Gal.6:1

Ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu, un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā.

5.Moz.13:7-9

Kad tavs brālis, tavas pašas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, kas pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi kā savu dvēseli, tevi slepenībā kārdinās, teikdams: iesim, kalposim citiem dieviem,- tādiem, ko ne tu, nedz tavi tēvi nepazīst, no to tautu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai nu pavisam tuvu pie tevis, vai arī tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram,- tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam.

otrdiena, 2016. gada 4. oktobris

Ap.d.17:24

Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos.

Ps.95:4

Kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes.

pirmdiena, 2016. gada 3. oktobris

Fil.4:6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Ps.55:23

Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu.

svētdiena, 2016. gada 2. oktobris

Mk.4:21

Viņš uz tiem sacīja: "Vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas? Vai ne tāpēc, lai to liek lukturī?"

Ps.98:3

Visi zemes gali redz mūsu Dieva svētīgo un palīdzības pilno valdīšanu.

sestdiena, 2016. gada 1. oktobris

Jņ.6:68

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi,

Ps.119:109

Mana dvēsele ir vienumēr nāves briesmās, tomēr es neaizmirstu Tavus baušļus.