sestdiena, 2015. gada 31. janvāris

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs.

Hoz.11:3

Es satvēru Efraima rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka Es viņiem palīdzēju.

piektdiena, 2015. gada 30. janvāris

Rom.12:11-12

Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.

Dan.6:10

Viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu.

ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.

Ps.23:4

Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.

trešdiena, 2015. gada 28. janvāris

Rom.6:11

Spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.

Sal.pam.8:13

Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo.

otrdiena, 2015. gada 27. janvāris

2.Kor.3:17

Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.

Ps.142:8

Atsvabini manu dvēseli no cietuma, lai es teicu Tavu Vārdu!

pirmdiena, 2015. gada 26. janvāris

Ap.d.5:29

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.

Jer.10:7

Kas Tevi lai nebītos, Tu tautu ķēniņš? Tiešām, tas Tev nākas.

svētdiena, 2015. gada 25. janvāris

Mt.6:19-21

Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

5.Moz.11:16

Sargaities, ka jūsu sirdsprāts neļaujas pievilties un ka jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, viņus pielūgdami.

sestdiena, 2015. gada 24. janvāris

Jņ.8:36

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.

2.Moz.15:1

Es dziedāšu Tam Kungam, jo Viņš Sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātniekus Viņš ir iegāzis jūrā.

piektdiena, 2015. gada 23. janvāris

Ef.2:17

Atnācis pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu.

Jes.64:9

Nedusmo, Kungs, tik ļoti un nepiemini mūžīgi mūsu noziegumu! Uzlūko jel mūs, mēs visi esam Tava tauta!

ceturtdiena, 2015. gada 22. janvāris

Atkl.22:1-2

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu.

5.Moz.8:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem.

trešdiena, 2015. gada 21. janvāris

Mt.28:18-19

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas.

2.Lku.20:6

Kungs, Tu mūsu tēvu Dievs! Vai Tu neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, Tavā rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret Tevi varētu stāties.

otrdiena, 2015. gada 20. janvāris

Mt.8:8

Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels.

Ps.33:9

Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās.

pirmdiena, 2015. gada 19. janvāris

2.Kor.12:9

Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās."

Ps.6:3-4

Esi man žēlīgs, Kungs, jo es esmu noguris; dziedini mani, jo izbailes pārņēmušas visus manus locekļus! Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies.

svētdiena, 2015. gada 18. janvāris

1.Tim.6:7-8

Mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.

Īj.1:21

Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu.

sestdiena, 2015. gada 17. janvāris

Lk.12:36

Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs.

Ps.24:7

Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!

piektdiena, 2015. gada 16. janvāris

Rom.9:16

Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.

5.Moz.7:7-8

Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, Tas Kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis - jūs jau esat mazākā no visām tautām -, bet tāpēc, ka Viņš jūs ir mīlējis.

ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

Mt.5:14

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.

Jer.31:38

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad šo pilsētu uzcels no jauna Tam Kungam.

trešdiena, 2015. gada 14. janvāris

Ap.d.16:14

Klausījās arī kāda dievbijīga sieva, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai Tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem.

1.Sam.3:9

Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!

otrdiena, 2015. gada 13. janvāris

Ef.5:8

Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Jer.23:24

Vai var kur kas paslēpties kādā slepenā vietā, ka Es to neredzētu, saka Tas Kungs, vai ne Es tas esmu, kas piepilda debesis un zemi? - saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2015. gada 12. janvāris

Ap.d.15:11

Mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti.

1.Moz.6:8

Noa atrada labvēlību Dieva acīs.

svētdiena, 2015. gada 11. janvāris

Jņ.6:67-68

Jēzus sacīja tiem divpadsmit: "Vai arī jūs gribat aiziet?" Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi."

Ps.12:2

Palīdzi, ak, Kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem!

sestdiena, 2015. gada 10. janvāris

1.Tim.2:5-6

Ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem.

5.Moz.6:4

Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

piektdiena, 2015. gada 9. janvāris

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!

Jer.3:22

"Atgriezieties, jūs atkritēji bērni! Es centīšos griezt jūsu atkrišanu atkal par labu!" - "Jā! Patiesi, šeit mēs esam, mēs nākam pie Tevis, jo Tu, Kungs, esi mūsu Dievs."

ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris

2.Kor.4:5

Mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To Kungu.

Jer.1:17

Celies un sludini tiem visu, ko Es tev pavēlēšu!

trešdiena, 2015. gada 7. janvāris

1.Pēt.4:11

Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.

Ps.51:17

Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu.

otrdiena, 2015. gada 6. janvāris

1.Pēt.2:9

Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Ps.118:5

Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu To Kungu, un Viņš paklausīja un mani atsvabināja.

pirmdiena, 2015. gada 5. janvāris

Mt.6:9

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.

Ps.138:2

Es Tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu Vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, jo Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus apsolījumus.

svētdiena, 2015. gada 4. janvāris

Mt.6:12

Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Jer.21:14

Es jūs piemeklēšu pēc jūsu darbu augļiem, tā saka Tas Kungs.

sestdiena, 2015. gada 3. janvāris

Lk.12.15

Neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.

Ps.119:36

Piegriez manu sirdi Tavām liecībām, bet ne mantas kārei!

piektdiena, 2015. gada 2. janvāris

Rom.5.2

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Jer.14:22

Vai ne Tu, Kungs, mūsu Dievs, esi tas? Mēs ceram uz Tevi.

ceturtdiena, 2015. gada 1. janvāris

Kol.3:15

Esiet pateicīgi!

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos, Viņš zina tavas gaitas šinī lielajā tuksnesī, šos četrdesmit gadus Tas Kungs, tavs Dievs, ir bijis ar tevi; tev nekā nav trūcis.