sestdiena, 2014. gada 31. maijs

Mk.6:2

Daudzi, Viņu dzirdēdami, izbrīnījās un sacīja: "No kurienes Viņš to ņēmis? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no Viņa rokām?

2.Sam.7:21

Sava vārda labad un pēc Savas sirds Tu esi visas šīs lielās lietas darījis.

piektdiena, 2014. gada 30. maijs

Mt.9:13

Jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris.

Ps.60:14

Ar Dievu mēs darīsim varoņdarbus, Viņš samīs pīšļos mūsu ienaidniekus!

ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

Mt.28:20

Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Cah.2:9

Es pats būšu, saka Tas Kungs, tai visapkārt par ugunīgu mūri, un Es parādīšos tās vidū lielā Savā godībā.

trešdiena, 2014. gada 28. maijs

Atkl.3:2

Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt.

Joz.14:8

Bet mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju Tam Kungam, savam Dievam.

otrdiena, 2014. gada 27. maijs

Atkl.22:1-2

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks.

Jes.35:6

Ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.

pirmdiena, 2014. gada 26. maijs

Ebr,6:19

Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru.

Ps.73:26

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!

svētdiena, 2014. gada 25. maijs

1.Tim.2:5-6

Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem.

Jes.52:9

Tas Kungs ir apžēlojies par Savu tautu un to iepriecinājis, Viņš ir atsvabinājis Jeruzālemi!u

sestdiena, 2014. gada 24. maijs

Mt.9:22

Jēzus sacīja: "Ņemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi."

Ps.39:8

Nu uz ko tad, Kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz Tevi.

piektdiena, 2014. gada 23. maijs

3.Jņ.1:2

Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.

Īj.10:12

Dzīvību un žēlastību Tu man esi devis, un Tava aizgādība ir pasargājusi manu garu.

ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs

Ap.d.9:36

Jopē bija kāda mācekle, vārdā Tabita, tulkojumā: Stirna; tā bija labdare un nabagu apdāvinātāja.

Ps.90:17

Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!

trešdiena, 2014. gada 21. maijs

Mt.7:24

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

5.Moz.30:14

Tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu.

otrdiena, 2014. gada 20. maijs

1.Pēt.4:10

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.

Ps.119:64

Zeme ir pilna, Kungs, Tavas žēlastības, māci man Tavus likumus!

pirmdiena, 2014. gada 19. maijs

Ef.1:12

Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību.

Ps.66:8-9

Slavējiet, jūs tautas, mūsu Dievu! Un lieciet skaļi atskanēt Viņa slavai, kas mūsu dvēselei devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt.

svētdiena, 2014. gada 18. maijs

Jēk.5:13

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas.

Ps.38:10

Kungs, Tev zināmas visas manas ilgas, un manas nopūtas Tev nav apslēptas.

sestdiena, 2014. gada 17. maijs

Ebr.5:2

Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc ka arī viņš pats vājības apņemts.

1.Sam.12:20-23

Samuēls sacīja tautai: "Nebīstieties! Jūs gan patiešām esat šo ļaunumu izdarījuši; tomēr neatkāpieties no Tā Kunga, bet kalpojiet Tam Kungam ar visu savu sirdi. Un neatkāpieties, sekodami blēņu dievībām, kas nedz palīdz, nedz arī izglābj, jo tie ir nieki. Gan Tas Kungs Savu tautu neatmetīs Sava lielā Vārda dēļ, jo Tam Kungam ir paticis jūs darīt par Savu tautu. Arī es nekad tā neapgrēkošos pret To Kungu, ka mitētos par jums aizlūgt un mācīt jūs staigāt labo un taisno ceļu

piektdiena, 2014. gada 16. maijs

Jūd,1:2

Žēlastība, miers un mīlestība lai jums bagātīgi!

Ps.51:14

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs

Lk.10:35

Izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu.

Sal.pam.19:17

Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu.

trešdiena, 2014. gada 14. maijs

Mt.7:22-23

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis.

Ec.13:3

Bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un nav nekā redzējuši!

otrdiena, 2014. gada 13. maijs

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.

Ps.115:14

Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus.

pirmdiena, 2014. gada 12. maijs

Ef.5:18-19

Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.

Ps.21:14

Celies, Kungs, Savā spēkā! Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām Tavu varenību!

svētdiena, 2014. gada 11. maijs

Jņ.14:5-6

Toms Viņam saka: "Kungs mēs nezinām, kurp Tu ej; kā lai mēs zinātu ceļu?" Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība."

Ps.121:1-2

Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.

sestdiena, 2014. gada 10. maijs

2.Kor.9:7

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.

2.Moz.35:29

Vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt, nesa labprātības upurus Tam Kungam.

piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Atkl.22:17

Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.

Jes.12:3

Jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem.

ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.

Jes.9:2

Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot.

trešdiena, 2014. gada 7. maijs

2.Kor.11:3

Es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū.

1.Moz.3:6

Sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.

otrdiena, 2014. gada 6. maijs

Lk.22:32

Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos.

Jes.7:9

Ja jūs neticēsit, jūs nepastāvēsit!

pirmdiena, 2014. gada 5. maijs

Rom.1:20

Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.

Neh.9:6

Tu esi Tas Kungs, tiešām, Tu vienīgais! Tu esi radījis debesis - debesu debesis un visus debesu pulkus; zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās!

svētdiena, 2014. gada 4. maijs

Jēk.5:11

Tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs.

Ps.25:16

Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās!

sestdiena, 2014. gada 3. maijs

Fil.2:13

Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

3.Moz.20:8

Turiet Manus likumus un pildiet tos,- Es esmu Tas Kungs, kas liek jums būt svētiem!

piektdiena, 2014. gada 2. maijs

1.Tim.2:4

Dievs, mūsu Pestītājs, grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Ec.18:4

Redzi, visas dvēseles pieder Man.

ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs

1.Kor.11:25

Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.

Ps.111:4

Viņš Saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs.