otrdiena, 2019. gada 30. aprīlis

Jņ.13:15

Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darāt, kā Es jums esmu darījis.

3.Moz.25:17

Nedariet pāri viens otram, bet bīstaties savu Dievu.

pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Mt.5:8

Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

Sal.māc.12:14

Dievs ikkatru darbu vedīs tiesā līdz ar visu, kas ir apslēpts, vai tas labs vai ļauns.

svētdiena, 2019. gada 28. aprīlis

Mt.19:24-26

Es jums saku: vieglāki ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam kļūt Dieva valstībā. Un to dzirdējuši, Viņa mācekļi ļoti pārbijās un sacīja: kas tad var kļūt Debesu valstībā? Un Jēzus tos uzlūkoja un uz tiem sacīja: cilvēki to neiespēj, bet Dievam visas lietas iespējamas.

5.Moz.32:39

Raugāt nu, ka es, es tas esmu, un neviena nav, kā vien es! Es nonāvēju un daru dzīvu, es ievainoju un dziedināju, un glābēja nav no manas rokas.

sestdiena, 2019. gada 27. aprīlis

Jņ.14:6

Jēzus uz to saka: Es esmu tas ceļš un tā patiesība un tā dzīvība; neviens nenāk pie Tā Tēva, kā vien caur Mani.

Ezr.8:21

Es tur izsaucu gavēni, ka mums bija pazemoties priekš sava Dieva vaiga un no viņa meklēt labu ceļu.

piektdiena, 2019. gada 26. aprīlis

Jņ.6:27

Dzenaties ne pēc tās barības, kas zūd, bet pēc tās barības, kas paliek līdz mūžīgai dzīvošanai, ko Tas Cilvēka Dēls jums dos, jo šo Dievs Tas Tēvs ir apzieģelējis.

Jes.55:2

Kāpēc jūs naudu nosverat par to, kas maize nav, un savu pelņu par to, no kā nevar paēst? Klausāties, klausāties uz mani tad baudīsiet labumu.

ceturtdiena, 2019. gada 25. aprīlis

Ef.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs ir svētījis ar visādu garīgu svētību iekš debešķīgām dāvanām caur Kristu.

Ps.90:14

Paēdini mūs agri ar savu žēlastību, tad mēs gavilēsim, un priecāsimies visu savu mūžu.

trešdiena, 2019. gada 24. aprīlis

Jņ.20:20

Jēzus tiem rādīja Savas rokas un Savus sānus; tad tie mācekļi tapa līksmi, To Kungu redzēdami.

Ps.141:8

Uz tevi, Kungs, Kungs, manas acis raugās, uz tevi paļaujos.

otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Lk.18:8

Es jums saku: Viņš tiem tiesu izdos īsā laikā. Bet, kad Tas Cilvēka Dēls atnāks, vai Tas gan ticību atradīs virs zemes?

5.Moz.32:36

Tas Kungs tiesās savus ļaudis un par saviem kalpiem viņš apžēlosies.

pirmdiena, 2019. gada 22. aprīlis

Jņ.20:21

Miers ar jums! Kā Mani Tas Tēvs ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu.

Jes.2:4

Tauta pret tautu nepacels zobenu un vairs nemācīsies karu.

svētdiena, 2019. gada 21. aprīlis

2.Kor.5:17

Kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir palicis jauns.

Jes.45:9

Vai tam, kas pretī runā savam radītājam, poda gabals starp poda gabaliem no zemes! Vai gan māls saka uz savu taisītāju: ko tu dari?

sestdiena, 2019. gada 20. aprīlis

Jņ.17:3

Šī ir tā mūžīgā dzīvība, ka viņi Tevi atzīst, to vienīgo patieso Dievu, un To, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

5.Moz.6:4

Klausies, Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.

piektdiena, 2019. gada 19. aprīlis

Lk.23:42-43

Viens no tiem pakārtiem ļauna darītājiem uz Jēzu sacīja: Kungs, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā. Un Jēzus uz to sacīja: patiesi, Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē!

1.Moz.41:52

Dievs man licis augt manā bēdu zemē.

ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

Lk.22:61-62

Tas Kungs atgriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris pieminēja Tā Kunga vārdu, ka tas uz viņu bija sacījis: pirms nekā gailis dziedās, tu Mani trīs reiz aizliegsi. Un ārā izgājis Pēteris raudāja gauži.

1.Sam.16:7

Bet Tas Kungs sacīja uz Samuēli: neuzlūko viņa ģīmi nedz viņa lielo garumu,Cilvēks redz, kas priekš acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.

trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Mt.5:14

Jūs esat tās pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.

2.Sam.23:3-4

Valdītājs pār cilvēkiem, kas taisns, valdītājs dievbijāšanā, Tas ir kā rīta gaisma, kad saule uzlec.

otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis

Mt.6:13

Atpestī mūs no tā ļauna.

Ps.69:6

Ak Dievs, tu zini manu ģeķību, un mani noziegumi tev nav apslēpti.

pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis

Jņ.16:22

Jūs tagad esat noskumuši, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems.

Ps.85:7

Vai tad tu negribi mūs atkal atspirdzināt, ka tavi ļaudis iekš tevis var priecāties?

svētdiena, 2019. gada 14. aprīlis

Lk.1:54

Viņš uzņēmis savu kalpu Izraēli un pieminējis Savu žēlastību.

5.Moz.26:15

Skaties zemē no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savus Izraēla ļaudis.

sestdiena, 2019. gada 13. aprīlis

Mt.5:9

Svētīgi tie, kas mieru tur, jo tie taps saukti Dieva bērni.

Sal.pam.15:1

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas.

piektdiena, 2019. gada 12. aprīlis

Mt.18:14

Tas nav jūsu debes' Tēva prāts, ka vienam no šiem mazajiem būs pasust.

Ps.71:20-21

Tu mani darīsi atkal dzīvu, un mani izvilksi no zemes dziļumiem. Vairo manu godu, un iepriecini mani atkal.

ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Mt.18:21-22

Pēteris gāja pie Viņa un sacīja: Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņ reiz? Jēzus uz to saka: Es tev nesaku septiņ reiz, bet septiņdesmit reiz septiņ.

Ps.25:8

Tas Kungs ir labs un taisns, tāpēc viņš grēciniekiem māca to ceļu.

trešdiena, 2019. gada 10. aprīlis

Kol.1:16

Jo iekš Viņa visas lietas ir radītas, kas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, lai gan troņi, lai gan kundzības, lai gan virsniecības, lai gan valdības, visas lietas ir radītas caur Viņu un uz Viņu.

Jes.45:12

Es tas esmu, manas rokas izplātījušas debesis, un es pavēlu visam viņu spēkam.

otrdiena, 2019. gada 9. aprīlis

Mt.16:18

Uz šo akmeni Es Savu draudzi gribu uztaisīt, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Cah.9:8

Es pats apmetīšos ap savu namu.

pirmdiena, 2019. gada 8. aprīlis

Jūd.1:20-21

Bet jūs, mīļie, uztaisāties savā vissvētākā ticībā, iekš Tā Svētā Gara lūgdamies. Turaties iekš Dieva mīlestības, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgu dzīvošanu.

Ps.130:6

Mana dvēsele gaida uz To Kungu vairāk nekā uz rīta gaismu sargi, kas rītu gaida.

svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

Jņ.15:9, 11

Paliekat iekš Manas mīlestības. To Es jums esmu runājis, lai Mans prieks paliek iekš jums, un jūsu prieks top pilnīgs.

Ps.84:3

Mana dvēsele iekārojās un ilgojās ļoti pēc Tā Kunga pagalmiem.

sestdiena, 2019. gada 6. aprīlis

Mt.8:8

Un tas virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāci apakš mana jumta, bet saki vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels.

Īj.42::2

Es atzīstu, ka tu visu iespēji, un nekāds padoms tev nav neizdarāms.

piektdiena, 2019. gada 5. aprīlis

Mt.9:20-22

Un redzi, viena sieva, kas divpadsmit gadus bijusi asins sērdzīga, nāca no aizmugures un aizskāra Viņa drēbju vīli. Jo tā sacīja pati pie sevis: Kaut vien Viņa drēbes varētu aizskart, tad es paliktu vesela. Tad Jēzus atgriezās un to ieraudzījis sacīja: Ņemies drošu sirdi, mana meita! Tava ticība tev palīdzējusi. Un tā sieva palika vesela tanī pašā stundā.

1.Moz.32:27

Es tevi nepalaidīšu, ja tu mani nesvēti.

ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Jņ.5:25

Tā stunda nāk un jau tagad ir, ka tie mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un kas to dzird, tie dzīvos.

Ec.37:11-12

Šie kauli ir viss Izraēla nams; redzi, tie saka: mūsu kauli sakaltuši un mūsu cerība iznīkusi, un mēs esam beigti.Tāpēc sludini un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mani ļaudis.

trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis

1.Jņ.5:20-21

Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu devis, ka atzīstam to patiesīgo. Bērniņi, sargājaties no elkadieviem!

2.Moz.15:11

Ak Kungs! Kas ir tāds kā tu? Kas ir tāds kā tu starp tiem dieviem, pagodināts svētībā, cienījams ar teikšanām, brīnumu darītājs?

otrdiena, 2019. gada 2. aprīlis

Atkl.1:5-6

Jēzus Kristus, kas ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no tiem mirušiem un tas valdītājs pār tiem ķēniņiem virs zemes; kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar Savām asinīm, Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžam!

Soģ.3:9

Izraēla bērni brēca uz To Kungu, un Tas Kungs Izraēla bērniem cēla pestītāju, kas tos izpestīja.

pirmdiena, 2019. gada 1. aprīlis

Rom.15:13

Tas cerības Dievs lai jūs piepilda ar visu prieku un mieru iekš ticības, ka varat būt bagāti iekš cerības caur Svēta Gara spēku.

Ps.10:17

Nabagu ilgošanos tu klausi, ak Kungs! Tu viņiem sirdi stiprini.