trešdiena, 2018. gada 31. oktobris

Rom.8:34

Kas pazudinās? Kristus ir nomiris, bet vēl vairāk, Viņš arī uzmodināts; Viņš ir pie Dieva labās rokas, Viņš mūs arī aizstāv.

2.Moz.32:12

Atgriezies no savas dusmības karstuma un lai tev ir žēl ļauna darīt saviem ļaudīm.

otrdiena, 2018. gada 30. oktobris

Mt.6:33

Dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas.

Sal.pam.16:33

Meslus met klēpī, bet Tas Kungs ir tas nolēmējs.

pirmdiena, 2018. gada 29. oktobris

Ef.6:14-15

Stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas, un kājas apāvuši ar gatavu prātu pakaļ dzīties tam miera evaņģēlijam,

Jer.1:17

Celies un runā uz tiem visu, ko es tev pavēlēšu.

svētdiena, 2018. gada 28. oktobris

1.Pēt.3:9

Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz lamāšanu ar lamāšanu; bet turpretī svētījiet, zinādami, ka jūs uz to esat aicināti, ka jums svētību būs iemantot.

1.Moz.12:2

Es tevi svētīšu un un tu būsi par svētību.

sestdiena, 2018. gada 27. oktobris

Ebr.12:1-2

Lai noliekam ikvienu nastu un to grēku, kas mūs visai apstāj, un ar pacietību lai tekam iekš tās mums noliktās cīnīšanās. Un lai skatāmies uz Jēzu, ticības iesācēju un pabeidzēju.

Jer.25:6

Nedzenaties citiem dieviem pakaļ tiem kalpot un tos pielūgt, un neapkaitinājat mani caur savu roku darbu.

piektdiena, 2018. gada 26. oktobris

Ap.d.23:11

Naktī Tas Kungs viņam piestājās sacīdams: turi drošu prātu.

Ps.73:26

Jebšu man arī mirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs esi manas sirds patvērums un mana daļa mūžīgi.

ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris

Lk.2:19

Marija visus tos vārdus paturēja, tos savā sirdī apdomādama.

Ps.77:12-13

Es pieminu Tā Kunga darbus, es tiešām pieminu tavus brīnumus no veciem laikiem. Es pārdomāju visus tavus darbus un pieminu, ko tu dari.

trešdiena, 2018. gada 24. oktobris

Kol.2:8

Pielūkojiet, ka neviens jūs neaplaupa caur pasaules gudrību un tukšu viltību pēc cilvēku stāstīšanām, pēc pasaules likumu sākumiem un ne pēc Kristus.

Jer.16:20

Vai tad cilvēkam sev būs dievus taisīt?

otrdiena, 2018. gada 23. oktobris

Jņ.4:42

Mēs neticam vairs tavas valodas dēļ, jo mēs paši esam dzirdējuši un zinām, ka Šis tiešām ir tas pasaules Pestītājs.

5.Moz.29:28

Tā Kunga, mūsu Dieva, noslēpumi ir darīti zināmi mums un mūsu bērniem mūžam.

pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris

1.Pēt.5:6

Tad nu pazemojaties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstina savā laikā.

Jes.26:8

Uz tevi, uz tavas tiesāšanas ceļu mēs arī gaidām, Kungs.

svētdiena, 2018. gada 21. oktobris

1.Tim.4:4

Ikkatra Dieva radīta lieta ir laba, un nekas nav atmetams.

Sak.māc.8:15

Es slavēju to prieku, ka cilvēkam cita labuma nav pasaulē, kā vien ēst un dzert un priecāties, un tas viņam atlec no viņa pūliņa viņa dzīvības laikā, ko Dievs viņam dod pasaulē.

sestdiena, 2018. gada 20. oktobris

Rom.3:3-4

Jo kas par to, ja kādi nav ticējuši? Vai viņu neticība Dieva uzticību iznīcinās? Nemaz ne! Bet lai tā paliek, ka Dievs ir taisns.

Am 4:11

Jūs bijāt kā pagale izrauta no uguns, taču jūs neesat atgriezušies pie manis, saka Tas Kungs.

piektdiena, 2018. gada 19. oktobris

Mt.5:16

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

1.Moz.6:9

Noa bija taisns, nenoziedzīgs vīrs savā ciltī, un Noa staigāja ar Dievu.

ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

1.Kor.10:31

Ko vien darāt, visu to darāt Dievam par godu.

1.Sam.17:37

Ej tad, lai Tas Kungs tev palīdz.

trešdiena, 2018. gada 17. oktobris

Ebr.13:8

Jēzus Kristus tas pats vakar un šodien un mūžīgi.

Jes.9:6

Lai valdība top vairota, un mieram nav gala.

otrdiena, 2018. gada 16. oktobris

Jņ.7:24

Nespriežat pēc tam, kas priekš acīm, bet spriežat taisnu tiesu.

Sal.pam.21:3

Darīt, kas taisnība un tiesa, Tam Kungam vairāk patīk, nekā upuris.

pirmdiena, 2018. gada 15. oktobris

Ef.5:8

Staigājiet kā gaismas bērni.

Joz.24:23

Atmetiet tos svešos dievus, kas jūsu starpā, un griežat savas sirdis uz To Kungu, Izraēla Dievu.

svētdiena, 2018. gada 14. oktobris

Jņ.20:22

Ņemiet To Svēto Garu.

4.Moz.11:29

Ak kaut Tā Kunga ļaudis visi būtu pravieši un kaut Tas Kungs savu Garu pār tiem (visiem) dotu!

sestdiena, 2018. gada 13. oktobris

Rom.15:5-6

Lai tas paciešanas un iepriecināšanas Dievs jums dod vienādu prātu jūsu starpā pēc Kristus Jēzus, ka jūs vienprātīgi vienā mutē varat pagodināt Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Ps.95:2-3

Ejam priekš viņa vaiga ar pateikšanu, gavilēsim viņam ar dziesmām. Jo Tas Kungs ir tas lielais un stiprais Dievs.

piektdiena, 2018. gada 12. oktobris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, ka tiem būtu dzīvība un viss papilnam.

3.Moz.26:5

Jūs ēdīsiet savu maizi un būsiet paēduši un dzīvosiet mierīgi savā zemē.

ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris

Gal.6:3-4

Jo kam šķiet, ka viņš kas esot, un nav nekas, tas pieviļās savā prātā. Bet ikviens lai pārbauda savu paša darbu.

Jer.9:22–23

Tā saka Tas Kungs: gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu stiprumu, bagātais lai nelielās ar savu bagātību. Bet kas grib lielīties, tas lai lielās ar to, ka viņš mani pazīst.

trešdiena, 2018. gada 10. oktobris

Lk.24:32

Mācekļi sacīja savā starpā: vai mūsu sirds iekš mums nedega, kad Viņš ar mums runāja uz ceļa, mums tos rakstus izstāstīdams?

Īj.33:13-14

Kāpēc tu pret viņu tiepies, kad viņš neatbild par visiem saviem darbiem? Jo Dievs runā vienreiz, un vēl otrreiz, bet to neliek vērā.

otrdiena, 2018. gada 9. oktobris

Ebr.11:27

Caur ticību Mozus atstāja Ēģipti, nebīdamies no ķēniņa dusmības; jo viņš pastāvīgi turējās pie tā, kas nebija redzams, it kā viņš to redzētu.

Ps.16:8

Es turu To Kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš man ir pa labai rokai, - es nešaubīšos.

pirmdiena, 2018. gada 8. oktobris

Ef.4:3

Čakli būdami, sargāt gara vienprātību caur miera saiti.

1.Sam.23:16

Jonatāns, Zaula dēls, cēlās un gāja pie Dāvida silā un stiprināja viņa roku iekš Dieva,

svētdiena, 2018. gada 7. oktobris

2.Pēt.3:15

Turiet mūsu Kunga lēnprātību par glābšanu.

Hoz.11:3

Es tomēr Evraīmu mācīju staigāt, es tos ņēmu uz savām rokām, bet tie neatzina, ka es tos dziedināju.

sestdiena, 2018. gada 6. oktobris

Kol.3:16

Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā iekš visas gudrības, ka jūs paši mācaties un paskubinājaties ar svētām dziesmām un pateicības dziesmām un garīgām dziesmām.

Ps.111:1

Es pateicos Tam Kungam no visas sirds to taisno vidū un draudzē.

piektdiena, 2018. gada 5. oktobris

2.Tes.3:16

Pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi. Tas Kungs lai ir ar jums visiem.

Mih.5:4

Šis būs miers.

ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris

Ef.4:31-32

Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums. Bet esiet cits pret citu laipnīgi, sirds žēlīgi, cits par citu apžēlodamies, it kā arī Dievs iekš Kristus ir apžēlojies par jums.

5.Moz.29:17

Lai nav jūsu starpā nevienas saknes, kas nes nāvīgas zāles un vērmeles.

trešdiena, 2018. gada 3. oktobris

Jēk.5:8

Esiet arī jūs pacietīgi, stiprinājiet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Jes.45:17

Izraēls top atpestīts caur To Kungu ar mūžīgu pestīšanu; jūs netapsiet kaunā nedz par apsmieklu mūžīgi mūžam.

otrdiena, 2018. gada 2. oktobris

Mt.5:25

Esi labprātīgs savam pretiniekam drīz, kamēr ar viņu vēl esi uz ceļa.

1.Sam.24:20

Kad kas savu ienaidnieku atrod, vai viņš tam liks staigāt pa labu ceļu? Lai Tas Kungs tev labu atmaksā par to, ko tu šodien pie manis esi darījis.

pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris

Jņ.15:5

Es esmu tas vīna koks, jūs tie zari; kas paliek iekš Manis un Es iekš viņa, tas nes daudz augļus.

Ps.90:17

Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība lai paliek pār mums! Un pašķir pie mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu, to tu pašķir!