sestdiena, 2015. gada 28. februāris

1.Jņ.5:3

Šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti.

Ps.40:9

Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.

piektdiena, 2015. gada 27. februāris

Rom.14:1

Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas.

Ps.25:8

Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa.

ceturtdiena, 2015. gada 26. februāris

Lk.23:42

Viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!"

Jer.31:18

Ļauj man atgriezties mājās, tad es atgriezīšos, jo Tu taču esi Tas Kungs, mans Dievs!

trešdiena, 2015. gada 25. februāris

1.Tes.4:11

Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši,

Hab.2:6

Bēdas tādam, kas savu labumu nemitīgi vairo ar to, kas viņam nepienākas! Cik ilgi to vēl lai ciešam?

otrdiena, 2015. gada 24. februāris

1.Jņ.2:12

Grēki jums ir Viņa Vārda dēļ piedoti.

Ec.20:44

Jūs arī atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs, jo Es esmu jums tā darījis Sava Vārda dēļ un ne saskaņā ar jūsu ļaunajiem ceļiem.

pirmdiena, 2015. gada 23. februāris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.

5.Moz.28:2-3

Pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij: svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka.

svētdiena, 2015. gada 22. februāris

2.Kor.5:6-7

Mēs arvien turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no Tā Kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.

Jer.51:50

Pieminiet To Kungu arī svešumā un paturiet Jeruzālemi savā sirdī.

sestdiena, 2015. gada 21. februāris

2.Tim.1:9

Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un žēlastības.

2.Sam.7:18

Kas gan es esmu, ak, Kungs, mans Dievs, un kas ir mans nams, ka Tu mani esi līdz šejienei vadījis!

piektdiena, 2015. gada 20. februāris

Atkl.15:3

Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj!

Ps,148:3-5

Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes! Teiciet Viņu, jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā! Lai tie teic Tā Kunga Vārdu, jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.

ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

Ef.2:19

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.

Rut.2:12

Tas Kungs lai atmaksā tev tavu labo darbu, un tava alga lai ir pilnīga no Viņa, Israēla Dieva, zem kura spārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu.

trešdiena, 2015. gada 18. februāris

Mt.17:22-23

Kad tie Galilejā apkārt staigāja, Jēzus sacīja uz tiem: "Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās. Un tie Viņu nokaus, un trešā dienā Viņš celsies augšām."

Cah.4:10

Kas var nicināt šo sīko sākumu dienu? Bet tie ar prieku redzēs svērteni Zerubabela rokās.

otrdiena, 2015. gada 17. februāris

1.Pēt.3:9

Jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

1.Moz.39:23

Tas Kungs bija ar viņu, un visam, ko vien viņš darīja, Tas Kungs lika labi izdoties.

pirmdiena, 2015. gada 16. februāris

Jūd.1:22

Citus, kas šaubās, apžēlojiet.

Ec.34:12

Kā gans rūpējas par savu ganāmo pulku, tiklīdz kā dažas no viņa avīm atšķīrušās no pārējā bara, tā Es rūpēšos par Savām avīm.

svētdiena, 2015. gada 15. februāris

Mt.7:24

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

5.Moz.5:33

Pa ikkatru ceļu, ko vien Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums ir jāiet, lai jūs dzīvotu.

sestdiena, 2015. gada 14. februāris

Fil.1:27

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai, vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību.

Hag.1:14

Tas Kungs lika pamosties Zerubābelā, Šealtiēla dēlā, Jūdas apgabala pārvaldniekā, un Jozuā, Jocadaka dēlā, augstajā priesterī, un visos no tautas atlikušajos jaunam garam, tā ka viņi nāca un uzsāka darbus gar Tā Kunga Cebaota, sava Dieva, namu.

piektdiena, 2015. gada 13. februāris

Mt.6:13

Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

1.Lku.16:31

Lai debesis izplūst priekā, un zeme lai gavilē un lai tā saka tautām: Tas Kungs ir ķēniņš!

ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris

1.Jņ.5:20

Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso.

Ps.100:3

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs.

trešdiena, 2015. gada 11. februāris

Gal.6:9

Nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.

Ps.126:5-6

Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus.

otrdiena, 2015. gada 10. februāris

Jēk.2:5

Vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?

Ps.140:13

Es zinu, ka Tas Kungs vedīs nelaimīgā lietu un izkārtos nabagam tiesu.

pirmdiena, 2015. gada 9. februāris

Rom.8:34

Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

Īj.17:3

Ieliec jel pats pie Sevis ķīlu manis labad, jo kas gan cits kā galvinieks varētu man dot solījumu?

svētdiena, 2015. gada 8. februāris

Jēk.3:17

Gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.

Īj.28:28

Redzi, bijība Tā Kunga priekšā - tā ir gudrība, un vairīties no ļauna - tā ir atzīšana!

sestdiena, 2015. gada 7. februāris

Kol.3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā.

Ps.19:9

Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu.

piektdiena, 2015. gada 6. februāris

Mt.5:8

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

1.Lku.29:17

Es zinu, mans Dievs, ka Tu pārbaudi sirdi un ka Tev labi patīk tie, kas ir atklāti.

ceturtdiena, 2015. gada 5. februāris

Mt.7:11

Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

Ps.57:2

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, apžēlojies par mani! Jo pie Tevis meklē patvērumu mana dvēsele.

trešdiena, 2015. gada 4. februāris

Rom.8:1

Tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.

Jer.24:6

Manas acis raudzīsies uz tiem ar žēlastību, Es tos atvedīšu atpakaļ šinī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas un tās vairāk neplēstu nost un lai iedēstītu no jauna paši sevi un vēlāk sevi vairs nerautu ārā.

otrdiena, 2015. gada 3. februāris

Mt.3:16

Kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam.

Jes.11:2

Pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.

pirmdiena, 2015. gada 2. februāris

Ebr.12:1-2

Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr.

svētdiena, 2015. gada 1. februāris

Atkl.15:4

Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts; visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs, jo Tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami.

Jes.40:10

Redziet, Dievs Tas Kungs nāk ar lielu spēku, un Viņa elkonis dod tam uzvaru.