piektdiena, 2014. gada 31. janvāris

Ef.4:29

No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.

Sal.pam.12:18

Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.

ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris

Lk.21:31

Redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība.

Dan.2:21

Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus.

trešdiena, 2014. gada 29. janvāris

Atkl.2:8–9

Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs: Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts.

Mih.5:1

Tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos.

otrdiena, 2014. gada 28. janvāris

Lk.7:6–7

Jēzus gāja tiem līdzi; bet, kad Viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie Viņa un lika Viņam sacīt: "Kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka Tu nāc zem mana jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sevi par cienīgu nākt pie Tevis; bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels."

Ps.84:6

Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi.

pirmdiena, 2014. gada 27. janvāris

Mt.6:26

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro.

Ps.145:9

Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus.

svētdiena, 2014. gada 26. janvāris

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

2.Moz.19:4

Jūs esat redzējuši, ko Es esmu darījis ēģiptiešiem un kā Es jūs esmu nesis uz ērgļa spārniem un esmu jūs pie Sevis atvedis.

sestdiena, 2014. gada 25. janvāris

Jņ.17:22–23

To skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis.

Ec.36:36

Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, nāks pie atziņas, ka Es, Tas Kungs, uzceļu, kas bija sagrauts, un apdēstu, kas bija aizlaists un izpostīts.

piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Ap.d.13:52

Mācekļi bija prieka un Svētā Gara pilni.

Ec.36:26

Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu.

ceturtdiena, 2014. gada 23. janvāris

Ef.1:9-10

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas - Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes.

Ps.145:13

Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un Tava valdīšana paliek uz radu radiem.

trešdiena, 2014. gada 22. janvāris

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!

1.Sam.12:22

Tam Kungam ir paticis jūs darīt par Savu tautu.

otrdiena, 2014. gada 21. janvāris

Ebr.4:16

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

2.Moz.3:5

Tas Kungs sacīja: "Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme."

pirmdiena, 2014. gada 20. janvāris

Mk.10:42–43

Jēzus tos pasauca un saka tiem: "Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis."

Jes.42:1

Es liku Savu Garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību.

svētdiena, 2014. gada 19. janvāris

Jņ.17:15

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

Joēla 4:16

Tas Kungs būs patvērums Savai tautai un stipra pils Israēla bērniem.

sestdiena, 2014. gada 18. janvāris

Jņ.15:9, 11

Palieciet Manā mīlestībā! To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.

1.Sam.2:1

Mana sirds ir līksma par To Kungu.

piektdiena, 2014. gada 17. janvāris

Kol.1:13

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā.

Ps.118:14

Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs.

ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris

1.Jņ.2:2

Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.

Jes.53:4

Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.

trešdiena, 2014. gada 15. janvāris

Lk.17:5

Apustuļi sacīja savam Kungam: "Vairo mums ticību."

Ps.86:16

Piegriezies man atkal un apžēlojies par mani, dod Savu spēku Savam kalpam un palīdzi Savas kalpones dēlam!

otrdiena, 2014. gada 14. janvāris

1.Pēt.5:6

Pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā.

Dan.4:34

Visi Viņa darbi ir patiesība un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā.

pirmdiena, 2014. gada 13. janvāris

Rom.1:11-12

Es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu. Proti, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā.

Dan.10:19

Nebīsties, mans ļoti mīļais vīrs! Miers lai ir ar tevi! Ņemies drošu prātu, jā, drošu prātu ņemies un esi stiprs!

svētdiena, 2014. gada 12. janvāris

Ap.d.10:45

Ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem.

Ec.39:29

"Es no tiem vairs neslēpšu Savu vaigu, jo Es izlēju Savu Garu pār Israēla namu," saka Dievs Tas Kungs.

sestdiena, 2014. gada 11. janvāris

Jņ.11:32

Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa, To ieraudzījusi, metās Tam pie kājām un sacīja Viņam: "Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris."

Ps.10:1

Kāpēc, Kungs, Tu esi tik tālu, kāpēc Tu esi apslēpies bēdu laikā?

piektdiena, 2014. gada 10. janvāris

1.Jņ.4:10

Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

Ps.103:13

Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.

ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris

Rom.12:10

Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

3.Moz.25:14

Ja tu ko pārdosi savam tuvākam vai arī tu kaut ko no sava tuvāka pērc, tad nedariet viens otram pāri.

trešdiena, 2014. gada 8. janvāris

Lk.1:67-68

Caharija tapa Svētā Gara pilns, pravietoja un sacīja: "Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis."

Jes.42:10

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem!

otrdiena, 2014. gada 7. janvāris

Ef.6:14-15

Stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam.

Jes.9:4

Bruņojums tiem, kas taisās uz karu, un drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs.

pirmdiena, 2014. gada 6. janvāris

Lk.2:29-30

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,

Ps.106:4

Piemini mani, Kungs, pēc Sava labā prāta uz Savu tautu un nāc pie manis ar Savu palīdzību,

svētdiena, 2014. gada 5. janvāris

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.54:6

Redzi, Dievs ir mans palīgs, Tas Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli!

sestdiena, 2014. gada 4. janvāris

2.Kor.4:6

Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.

Jes.53:3

Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām.

piektdiena, 2014. gada 3. janvāris

1.Kor.14:12

Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi.

Hag.2:4

Esi droša savā rīcībā, visa šīs zemes tauta, saka Tas Kungs, un strādājiet, jo Es esmu ar jums! - saka Tas Kungs Cebaots.

ceturtdiena, 2014. gada 2. janvāris

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.

Ps.25:20

Nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos!

trešdiena, 2014. gada 1. janvāris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

Ec.20:12

Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp Mani un viņiem.