svētdiena, 2013. gada 31. marts

Lk.24:5-6

Viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies."

Ps.91:4

Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.

sestdiena, 2013. gada 30. marts

Ap.d.10:36

Šis ir tas vārds, ko viņš Israēla bērniem sūtījis, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu: Tas ir Kungs pār visiem.

Jes.57:15

Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem.

piektdiena, 2013. gada 29. marts

Jņ.19:5

Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem saka: "Redziet, kāds cilvēks!"

Ps.27:8

Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu.

ceturtdiena, 2013. gada 28. marts

Lk.22:15

Viņš tiem sacīja: "Es esmu ļoti ilgojies šo Pashā jēru ar jums ēst, pirms Es ciešu."

Jes.51:5

Mana taisnība ir tuvu, Mana palīdzība tuvojas. Manas rokas tiesās tautas.

trešdiena, 2013. gada 27. marts

Ebr.12:25

Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt To, kas runā.

Ps.50:1

Dievs, stiprais Dievs Kungs, uzrunā un uzsauc visai zemei no rītiem līdz vakariem.

otrdiena, 2013. gada 26. marts

1.Kor.1:20

Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā?

Dan.2:20

Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara!

pirmdiena, 2013. gada 25. marts

Kol.3:23-24

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum.

Ps.16:6

Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums.

svētdiena, 2013. gada 24. marts

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos.

Ps.119:14

Es priecājos par Tavu liecību rādīto ceļu kā par dārgu mantu.

sestdiena, 2013. gada 23. marts

Lk.19:37

Kad Viņš tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši,

2.Moz.15:2

Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs, Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana.

piektdiena, 2013. gada 22. marts

1.Tim.2:4

Dievs, mūsu Pestītājs, grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

2.Sam.7:28

Kungs, mans Dievs, Tu esi Dievs, un Tavi vārdi ir patiesība!

ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

Lk.9:16-17

Viņš, paņēmis tās piecas maizes un divas zivis, skatījās uz debesīm, svētīja tās un pārlauza un deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā.Un viņi ēda, un visi paēda.

3.Moz.26:5

Jūs bagātīgi ēdīsit savu maizi un dzīvosit droši savā zemē.

trešdiena, 2013. gada 20. marts

Kol.2:15

Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

Jes.8:19

Bet, kad jums sacīs: "Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst," - tad atsakait: "Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva?"

otrdiena, 2013. gada 19. marts

1.Jņ.4:16

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums.

5.Moz.1:31

Jūs to ar savām acīm esat redzējuši, Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs ir nesis, kā vīrs nes savu dēlu.

pirmdiena, 2013. gada 18. marts

Fil.3:20

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.

Ps.39:5

Dari man zināmu, Kungs, manu galu un kāds ir manu dienu mērs, lai es saprotu, cik nīcīgs es esmu!

svētdiena, 2013. gada 17. marts

Lk.8:47-48

Sieva izstāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija Viņu aizskārusi un ka viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela. Bet Viņš tai sacīja: "Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru!"

2.Moz.15:26

Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.

sestdiena, 2013. gada 16. marts

Lk.24:26

Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet Savā godībā?

Jes.53:8

Viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods?

piektdiena, 2013. gada 15. marts

Ef.1:7

Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.

Ps.130:3

Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, Kungs, lai pas

ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Kol.3:17

Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

Ps.112:1

Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem!

trešdiena, 2013. gada 13. marts

Lk.8:15

Bet, kas labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.

Ps.92:14-15

Dēstīti Tā Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi.

otrdiena, 2013. gada 12. marts

Kol.1:14

Kristū mums dota pestīšana, grēku piedošana.

Ps.32:1

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!

pirmdiena, 2013. gada 11. marts

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.

Ps.69:14

Es Tevi lūdzu, Kungs, laikā, kad Tev tas labpatiktu; ak, Dievs, uzklausi mani Savā lielajā žēlastībā, Savā uzticīgajā palīdzībā!

svētdiena, 2013. gada 10. marts

Ebr.11:1

Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.

Ps.119:81

Mana dvēsele ilgojas pēc Tavas palīdzības, es paļaujos uz Taviem vārdiem.

sestdiena, 2013. gada 9. marts

Rom.3:26

Viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā, nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu Savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum.

Ps.11:8

Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību.

piektdiena, 2013. gada 8. marts

Ap.d.26:22

Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es še stāvu kā liecinieks maziem un lieliem.

Ps.18:7

Savās bailēs es piesaucu To Kungu un brēcu pēc sava Dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi Savā pilī, un mana brēkšana nāca Viņa ausīs.

ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.

1.Lku.29:11

Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev!

trešdiena, 2013. gada 6. marts

1.Jņ.3:18

Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!

1.Sam.2:3

Nerunājiet pārspīlētu, lepnu valodu, lai no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi! Jo Tas Kungs ir Dievs, visu zinātājs, Viņš sver darbus.

otrdiena, 2013. gada 5. marts

Ebr.2:4

Pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un izdalot Svētā Gara dāvanas pēc Sava prāta.

Jes.29:14

Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā, tā ka viņas gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.

pirmdiena, 2013. gada 4. marts

Lk.17:21

Dieva valstība ir jūsu vidū.

Ps.44:27

Celies, nāc mums par palīgu un izglāb mūs Savas žēlastības dēļ!

svētdiena, 2013. gada 3. marts

Mk.15:39

Virsnieks, kas tur klāt stāvēja Viņam pretī, redzēdams, ka Viņš tādā veidā bija miris, sacīja: "Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls."

Jes.65:1

Tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: "Še Es esmu! Še Es esmu!"

sestdiena, 2013. gada 2. marts

Jēk.5:11

Par Ījaba pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis Tā Kunga galamērķis, jo Tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs.

Ps.57:2

Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām.

piektdiena, 2013. gada 1. marts

Filem.1:25

Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!

4.Moz.6:24

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!