ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

1.Pēt.5:14

Miers jums visiem, kas esat Kristū!

Ps.119:165

Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp.

trešdiena, 2012. gada 30. maijs

1.Tim.3:15

Dieva nams, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.

1.Moz.28:17

Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti.

otrdiena, 2012. gada 29. maijs

1.Pēt.2:12

Dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā.

Cah.8:23

Mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējām, ka Dievs ir ar jums.

pirmdiena, 2012. gada 28. maijs

Ap.d.2:42

Tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.

1.Sam.12:24

Tikai bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas varen lielas lietas Viņš jums ir darījis.

svētdiena, 2012. gada 27. maijs

1.Kor.1:9

Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.

Ps.102:28

Tu paliec tas pats, Tavi gadi nebeigsies nekad.

sestdiena, 2012. gada 26. maijs

Mk.14:72

Tūliņ gailis dziedāja otru reizi; un Pēteris atcerējās tos vārdus, ko Jēzus tam bija sacījis: "Pirms gailis divi reizes dziedās, tu Mani trīs reizes aizliegsi." Un, pie atziņas nācis, viņš iesāka raudāt.

Dan.9:7

Tavā pusē, Kungs, ir taisnība, mums atliek tikai kauna sārtums vaigā.

piektdiena, 2012. gada 25. maijs

Ef.5:20

Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā.

5.Moz.26:10-11

Tev būs pielūgt To Kungu, savu Dievu, un tev jābūt priecīgam par visu to labo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev un tavam namam ir devis.

ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.

Jes.50:2

Vai tad Mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt?

trešdiena, 2012. gada 23. maijs

Rom.3:23-24

Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.

Ps.46:8

Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!

otrdiena, 2012. gada 22. maijs

Mk.1:32,34

Pie Viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsēstus. Un Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm.

Ps.147:3

Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes.

pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.

2.Lku.30:18-19

Tas Kungs, kas ir labs, lai katram to piedod, it īpaši visiem tiem, kas savā sirdsprātā stipri ir apņēmušies meklēt Dievu To Kungu.

svētdiena, 2012. gada 20. maijs

1.Kor.15:57

Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.50:23

Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.

sestdiena, 2012. gada 19. maijs

Rom.3:3-4

Bet, ja nu daži uzticību lauzuši, vai tad viņu neuzticība atceļ Dieva uzticību? Nebūt ne!

5.Moz.7:9

Tad nu tev būs atzīt, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur Viņa baušļus.

piektdiena, 2012. gada 18. maijs

2.Kor.9:7

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.

1.Lku.29:5

Kam nu vēl ir šodien labs prāts Tam Kungam brīvprātīgi ziedot?

ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs

2.Tes.2:16-17

Pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Ps.82:3

Gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem!

trešdiena, 2012. gada 16. maijs

Mt.18:12

Kā jums šķiet? Ja kādam cilvēkam ir simts avju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās deviņdesmit deviņas kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies?

Raudu dz.5:21

Atgriez mūs, Kungs, pie Sevis, un mēs atgriezīsimies! Atjauno mūsu dienas kā vecos laikos!

otrdiena, 2012. gada 15. maijs

1.Kor.15:26

Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.

Ec.37:14

Es likšu jūsos ieiet Savam Garam, ka jūs topat dzīvi, un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē, un jūs atzīsit, ka Es, Tas Kungs, to apsolīju un arī izpildīju.

pirmdiena, 2012. gada 14. maijs

Ap.d.4:33

Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem.

Joz.3:10

Jūs paši nomanīsit, ka dzīvais Dievs ir jūsu vidū.

svētdiena, 2012. gada 13. maijs

Lk.15:18

Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi.

Jer.3:12-13

Es esmu žēlīgs, saka Tas Kungs, Es negribu mūžīgi dusmot! Tikai atzīsti savu noziegumu, ka tu esi apgrēkojusies pret To Kungu, savu Dievu.

sestdiena, 2012. gada 12. maijs

Mk.13:33

Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.

Jes.40:10

Redziet, Dievs Tas Kungs nāk ar lielu spēku, un Viņa elkonis dod tam uzvaru.

piektdiena, 2012. gada 11. maijs

2.Tim.2:1

Topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristū Jēzū.

Jer.1:7

Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu.

ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs

1.Kor.12:6

Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.

5.Moz.6:4

Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

trešdiena, 2012. gada 9. maijs

Tit.3:4-5

Kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības.

Dan.9:9

Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir žēlastība un piedošana.

otrdiena, 2012. gada 8. maijs

Lk.18:13

Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Hoz.4:1

Klausaities Tā Kunga vārdu jūs, Israēla bērni! Jo Tam Kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājus, tāpēc ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas.

pirmdiena, 2012. gada 7. maijs

Mk.11:10

Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!

Ps.75:2

Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev! Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs Vārds ir mums tuvu.

svētdiena, 2012. gada 6. maijs

1.Pēt.1:6

Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos.

Jes.40:27

Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro?

sestdiena, 2012. gada 5. maijs

Jēk.5:16

Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana.

Ps.50:15

Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!

piektdiena, 2012. gada 4. maijs

Rom.11:29

Neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.

Ec.28:25

Kad Es izlasīšu un savākšu kopā israēliešus no tām tautām, starp kurām tie bija izkaisīti, Es parādīšos pret viņiem citu tautu acu priekšā kā Svētais.

ceturtdiena, 2012. gada 3. maijs

2.Kor.5:9

Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami.

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr.

trešdiena, 2012. gada 2. maijs

Ap.d.20:32

Tam Kungs spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem.

Ps.91:15

Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.

otrdiena, 2012. gada 1. maijs

2.Pēt.3:13

Mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.

Jes.32:18

Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos un netraucētos mitekļos.