trešdiena, 2012. gada 29. februāris

1.Kor.15:43

Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.

Īj.14:1

Cilvēks, no sievas dzimis, dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera.

otrdiena, 2012. gada 28. februāris

1.Tim.6:10

Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju.

Jon.2:9

Tie, kas turas pie nīcīgām viltus dievībām, zaudē savu žēlastības tiesu.

pirmdiena, 2012. gada 27. februāris

1.Tim.2:4

Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Ps.22:28

Lai To Kungu piemin un pie Viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas lai zemojas Viņa priekšā un lai Viņu pielūdz.

svētdiena, 2012. gada 26. februāris

1.Kor.3:7

Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.

Jer.24:6

Manas acis raudzīsies uz tiem ar žēlastību, Es tos atvedīšu atpakaļ šinī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas un tās vairāk neplēstu nost un lai iedēstītu no jauna paši sevi un vēlāk sevi vairs nerautu ārā.

sestdiena, 2012. gada 25. februāris

Mt.6:33

Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

Ps.63:2

Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele.

piektdiena, 2012. gada 24. februāris

Mk.16:9-10

Uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis. Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar Viņu bijuši un tagad skuma un raudāja.

1.Sam.2:1

Es priecājos par Tavu pestīšanu.

ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Mk.13:11

Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš; kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet; jo jūs neesat tie, kas runā, bet Svētais Gars.

Jes.54:4

Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas!

trešdiena, 2012. gada 22. februāris

Mt.14:29-31

Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: "Kungs, palīdzi man!" Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra.

Ps.116:8

Tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no slīdēšanas manu kāju.

otrdiena, 2012. gada 21. februāris

Ap.d.14:17

Jebšu Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

Jes.40:28

Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.

pirmdiena, 2012. gada 20. februāris

Atkl.1:17

Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.

Joz.8:1

Nebīsties un nešaubies!

svētdiena, 2012. gada 19. februāris

Lk.15:21

Dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu.

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, tomēr es Viņa baušļiem pretojos.

sestdiena, 2012. gada 18. februāris

2.Pēt.1:17

Kad Dievs Tēvs Viņu, godā celdams, apskaidroja, Viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības: "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man ir labs prāts."

Jes.42:1

Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu; Mans izredzētais, pie viņa Manai dvēselei ir labpatika.

piektdiena, 2012. gada 17. februāris

1.Kor.15:19

Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.

Ps.40:5

Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu.

ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris

Mk.1:40-41

Kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka: "Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt." Un Viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka: "Es gribu, topi šķīsts."

Ps.40:18

Tu esi mans palīgs un glābējs, mans Dievs, nekavējies!

trešdiena, 2012. gada 15. februāris

Ebr.11:7

Ticībā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai.

1.Moz.6:9

Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu.

otrdiena, 2012. gada 14. februāris

2.Tim.2:15

Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.

5.Moz.4:10

Sapulcini Man šo tautu, un Es tiem došu dzirdēt Manus vārdus, lai viņi mācītos Mani bīties visās savās mūža dienās, cik ilgi tie virs zemes dzīvo, un tie tos mācīs arī saviem bērniem.

pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

1.Kor.4:2

No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.

svētdiena, 2012. gada 12. februāris

Lk.2:46

Pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot.

Ps.26:8

Kungs, man ir mīļa Tava mītne Tavā namā un vieta, kur mājo Tava godība.

sestdiena, 2012. gada 11. februāris

Ap.d.4:29

Kungs, ...dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.

Jer.31:7

Skandiniet slavas dziesmas un sakiet: izglāb, Kungs, Savu tautu!

piektdiena, 2012. gada 10. februāris

Jņ.15:5

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

Jes.11:1

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus.

ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

2.Kor.8:24

Parādiet viņiem savu mīlestību.

Jes.58:10

Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā.

trešdiena, 2012. gada 8. februāris

Ef.2:19-22

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Dan.9:17

Apgaismo Savu vaigu pār Savu svēto vietu, kas ir izpostīta un tuksnesim līdzīga kļuvusi, un dari to Tevis paša dēļ, ak, Kungs!

otrdiena, 2012. gada 7. februāris

Mk.4:39

Uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums.

Ps.93:4

Varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir Tas Kungs Savos debesu augstumos!

pirmdiena, 2012. gada 6. februāris

1.Kor.6:9

Vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties!

Jes.59:1-2

Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva.

svētdiena, 2012. gada 5. februāris

Rom.11:17-18

Ja nu daži zari izlauzti un tu, meža eļļaskoka atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma, tad nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi!

Jes.11:10

Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.

sestdiena, 2012. gada 4. februāris

Mk.13:27

Viņš sūtīs Savus eņģeļus un sapulcinās Savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debess galam.

1.Moz.6:8

Noa atrada labvēlību Dieva acīs.

piektdiena, 2012. gada 3. februāris

Ebr.4:16

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Ps.94:18

Katrreiz, kad es domāju: mana kāja slīdēs,– tad Tava žēlastība, ak, Kungs, mani saturēja.

ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

1.Pēt.1:18-19

Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām - sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm,

Ec.36:29

Es būšu jūs šķīstījis no visām jūsu nešķīstībām.

trešdiena, 2012. gada 1. februāris

Jņ.10:28

Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

Ps.109:21

Kungs, esi ar mani Sava Vārda dēļ, Tava žēlastība ir liela, izglāb mani!