pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.