sestdiena, 2019. gada 31. augusts

Mt.6:8

Jūsu Tēvs gan zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat.

Ps.124:8

Mūsu palīdzība ir iekš Tā Kunga vārda, kas radījis debesis un zemi.

piektdiena, 2019. gada 30. augusts

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina to apsolīšanu, kā kādiem šķiet, to esam vilcināšanu, bet viņš ir lēnprātīgs pret mums, negribēdams, ka kāds pazūd, bet ka visi dodās uz atgriešanos no grēkiem.

Jon.3:9

Varbūt ka Dievs atgriezīsies, un viņam būs žēl un atkāpsies no savas dusmības karstuma, ka mēs neejam bojā.

ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

1.Kor.8:2-3

Ja kam šķiet, ka ko zinot, tas vēl nezin nenieka tā, kā piederās zināt. Bet ja kas Dievu mīl, tas no viņa ir atzīts.

Sal.pam.15:33

Tā Kunga bijāšana ir pamācīšana uz gudrību.

trešdiena, 2019. gada 28. augusts

2.Kor.12:9

Tev pietiek mana žēlastība; jo mans spēks iekš nespēcīgiem varens parādās.

2.Moz.3:11-12

Mozus sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man būs iet pie Varaūs un izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes? Un viņš sacīja: es būšu ar tevi.

otrdiena, 2019. gada 27. augusts

Lk.2:10

Tas eņģelis uz tiem sacīja: nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.

Mal.3:1

Redzi, es sūtu savu eņģeli, lai tas manā priekšā sataisa ceļu.

pirmdiena, 2019. gada 26. augusts

Rom.10:12

Jo tas pats ir Kungs pār visiem, bagāts priekš visiem, kas Viņu piesauc.

Jes.49:8

Tā saka Tas Kungs: es tevi esmu paklausījis labā pieņemīgā laikā, un tev esmu palīdzējis pestīšanas dienā."

svētdiena, 2019. gada 25. augusts

Rom.11:16

Ja tā sakne svēta, tad arī tie zari.

2.Ķēn.19:30

Kas no Jūda nama ir izglābts un atlicis, sakņos atkal lejup un nesīs augļus augšup.

sestdiena, 2019. gada 24. augusts

Kol.3:2

Domājiet uz to, kas ir augšā, ne uz to, kas virs zemes.

Jer.29:13-14

Jūs meklēsiet un mani atradīsiet, kad jūs pēc manis vaicāsiet no visas savas sirds. Un es no jums likšos atrasties, saka Tas Kungs.

piektdiena, 2019. gada 23. augusts

Atkl.4:11

Kungs, Tu esi cienīgs ņemt godu un slavu un spēku, jo Tu visas lietas esi radījis un caur Tavu prātu tās ir un ir radītas.

1.Lku.29:11

Tev, Kungs, pieder augstība un spēks un godība un slava un gods, jo viss, kas debesīs un zemes virsū, tas tev pieder. Tava ir tā valstība.

ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

Ebr.12:3

Ņemiet vērā šo, kas tādu pretī runāšanu panesis no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.

Jes.53:8

Viņš tapa aizrauts no dzīvo zemes un bija mocīts manas tautas pārkāpumu dēļ?

trešdiena, 2019. gada 21. augusts

Jēk.4:10

Pazemojaties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.

Mih.7:9

Es nesīšu Tā Kunga dusmību, jo es pret viņu esmu grēkojis.

otrdiena, 2019. gada 20. augusts

Mt.16:15

Jēzus uz Saviem mācekļiem sacīja: bet ko tad jūs sakāt, kas Es esmu?

Jes.9:5

Isaiah 9:6Viņa vārds top saukts: brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, miera lielkungs.

pirmdiena, 2019. gada 19. augusts

Mt.20:28

Tas Cilvēka Dēls nav nācis, ka Viņam taptu kalpots, bet ka Viņš kalpotu, un Savu dzīvību dotu par atpirkšanas maksu priekš daudziem.

Cah.9:9

Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns un Pestītājs viņš ir, pazemīgs un jādams uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa.

svētdiena, 2019. gada 18. augusts

Fil.1:6

Īpaši cerēdams, ka tas, kas to labo darbu iekš jums iesācis, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.

Ps.37:5

Pavēli Tam Kungam savu ceļu un cerē uz viņu, tad viņš gan darīs.

sestdiena, 2019. gada 17. augusts

Jēk.4:7

Padodaties Dievam, stāviet velnam pretī, tad viņš bēgs no jums.

2.Moz.10:3

Tā saka Tas Kungs, tas Ebreju Dievs: cik ilgi tu liedzies pazemoties priekš mana vaiga?

piektdiena, 2019. gada 16. augusts

2.Tim.2:19

Tas stiprais Dieva pamats pastāv; tam ir šis zieģelis: Tas Kungs tos savējos pazīst.

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, to pasargu, ik acumirkli es to slacinu, lai neviens to neaiztiek, nakti un dienu es to sargāju.

ceturtdiena, 2019. gada 15. augusts

Lk.10:5

Kurā namā jūs ieiesiet, sakāt papriekš: miers lai ir ar šo namu.

Jes.52:7

Cik jaukas ir uz kalniem prieka vēstnešu kājas, kas sludina mieru, sola labumu, sludina pestīšanu un uz Ciānu saka: tavs Dievs ir ķēniņš!

trešdiena, 2019. gada 14. augusts

Mt.4:17

Atgriežaties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt nākusi.

Cef.3:7

Kaut tu mani bītos un pieņemtu mācību.

otrdiena, 2019. gada 13. augusts

Jņ.10:10

Es esmu nācis, ka tiem būtu dzīvība un viss papilnam.

Ps.23:2-3

Viņš man liek ganīties uz zālainām ganībām, viņš mani vada pie palēna ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli.

pirmdiena, 2019. gada 12. augusts

Lk.13:17

Visi ļaudis priecājās par visiem šiem brīnuma darbiem, kas caur Viņu notika.

Ezr.3:11

Tie dziedāja viens par otru, To Kungu teikdami un slavēdami, ka tas ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.

svētdiena, 2019. gada 11. augusts

2.Tim.2:1

Tad nu, mans dēls, topi spēcīgs iekš tās žēlastības, kas ir iekš Kristus Jēzus.

Jes.30:18

Tas Kungs gaidīs, pirms jums būs žēlīgs.

sestdiena, 2019. gada 10. augusts

Mt.12:37

Pēc saviem vārdiem tu tapsi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tapsi pazudināts.

2.Moz.23:1

Nebiedrojies ar bezdievīgo, palikdams par viltīgu liecinieku.

piektdiena, 2019. gada 9. augusts

Gal.5:5

No ticības mēs garā gaidām taisnības cerību.

Cah.4:6

Ne caur spēku, nedz caur varu, bet caur manu Garu (tas notiks), saka Tas Kungs Cebaot.

ceturtdiena, 2019. gada 8. augusts

Ef.3:20-21

Dievam, kas ir spēcīgs pārlieku vairāk darīt pār visu, ko mēs lūdzam vai domājam, pēc tā spēka, kas iekš mums spēcīgs, Tam lai ir gods iekš tās draudzes un iekš Kristus Jēzus uz radu radiem mūžīgi mūžam!

2.Lku.20:6

Kungs mūsu tēvu Dievs! Tavā rokā ir spēks un vara, ka neviens pret tevi nevar celties!

trešdiena, 2019. gada 7. augusts

1.Kor.1:28

Kas necienīgs pasaulei un pulgots, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, ka Viņš iznīcinātu to, kas ir kas.

Mih.5:1

Tu Bētleme Evrata, jebšu tu esi maza starp tiem tūkstošiem no Jūda, no tevis man izies, kas būs valdnieks iekš Izraēla, un kura iziešana ir no iesākuma, no mūžīgām dienām.

otrdiena, 2019. gada 6. augusts

Lk.19:5

Jēzus skatījās uz augšu un to ieraudzījis, Viņš uz to sacīja: Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien pie tevis mājas vieta jaņem.

Jes.50:8

Viņš ir tuvu, kas mani taisno, kas gan ar mani tiesāsies? Saiesim kopā! Kas ir mans pretinieks tiesā? Lai nāk klāt pie manis!

pirmdiena, 2019. gada 5. augusts

Ef.2:10

Mēs esam Dieva darbs, radīti iekš Kristus Jēzus uz labiem darbiem.

Jes.64:7

Kungs, tu esi mūsu Tēvs, mēs esam māls, un tu esi mūsu darītājs, un mēs visi esam tavas rokas darbs.

svētdiena, 2019. gada 4. augusts

Atkl.19:6-7

Alleluja! Jo Tas Kungs, tas visu valdītājs Dievs, ir valdību uzņēmis. Lai priecājamies un gavilējam un Viņam godu dodam.

Jes.6:3

Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaot, visa zeme ir pilna viņa godības!

sestdiena, 2019. gada 3. augusts

Rom.8:32

Dievs arī Savu paša Dēlu nav taupījis, bet To par mums visiem nodevis, kā Viņš mums ar To nedāvinās visas lietas?

Jes.33:13

Klausiet jūs, kas esat tālu, ko es esmu darījis, un kad esat tuvu, atzīstiet manu varu.

piektdiena, 2019. gada 2. augusts

Lk.6:35

Mīlējiet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet, nekā atkal par to negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet Tā Visuaugstākā bērni.

Sal.pam.16:7

Kad cilvēka ceļi Tam Kungam patīk, tad tas pat viņa ienaidniekus ar to salīdzina.

ceturtdiena, 2019. gada 1. augusts

Ap.d.26:22

Palīgu no Dieva dabūjis es stāvu līdz šai dienai, un apliecināju tik pat mazam kā lielam.

Ps.22:20

Tu, ak Kungs, neesi tālu, mans stiprums, steidzies man palīgā.