trešdiena, 2018. gada 28. februāris

Ef.5:17

Beesat neprātīgi, bet saprotiet, kas ir Tā Kunga prāts.

1.Sam.12:20-21

Neatkāpjaties no Tā Kunga, bet kalpojiet Tam Kungam ar visu savu sirdi. Un neatkāpjaties, ka nedzenaties nelietībai pakaļ, tiem, kas nedz palīdz nedz izglābj jo tie ir nelietība.

otrdiena, 2018. gada 27. februāris

1.Jņ.3:20

Ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zin visas lietas.

Ps.139:17

Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs! Cik liels ir viņu skaits!

pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Mt.6:13

Atpestī mūs no tā ļauna.

Ps.106:6

Mēs esam grēkojuši līdz ar saviem tēviem, esam noziegušies un bijuši bezdievīgi.

svētdiena, 2018. gada 25. februāris

Mt.5:10

Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo Debesu valstība viņiem pieder.

Ps.89:15

Taisnība un tiesa ir tava valdības krēsla pamati, žēlastība un patiesība iet tavā priekšā.

sestdiena, 2018. gada 24. februāris

Jēk.1:21

Noliekat visu nešķīstību un blēdību un pieņemat ar lēnprātību to iekš jums iedēstīto vārdu, kas jūsu dvēseles var darīt svētas.

Jer.4:14

Mazgā savu sirdi no ļaunuma, Jeruzāleme, ka topi izglābta; cik ilgi tu savas nelietības domas glabāsi savā sirdī?

piektdiena, 2018. gada 23. februāris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.

Ps.34:7

Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.

ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Mt.14:31

Tu mazticīgais, kāpēc tu esi šaubījies?

4.Moz.23:19

Vai viņš ko sacītu un nedarītu, vai viņš ko runātu un neturētu?

trešdiena, 2018. gada 21. februāris

Ebr.2:1

Tāpēc mums būs jo vairāk vērā ņemt to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka jel netopam aizrauti pazušanā.

Jes.52:12

Tas Kungs ies jūsu priekšā, un jums pakaļ ies Izraēla Dievs.

otrdiena, 2018. gada 20. februāris

Ps.111:4

Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu, tas žēlīgais un sirds žēlīgais Kungs.

1.Kor.10:16

Tas pateicības biķeris, ko ar pateikšanu svētījam, vai tas nav savienošana ar Kristus asinīm? Tā maize, ko laužam, vai tā nav savienošana ar Kristus miesu?

pirmdiena, 2018. gada 19. februāris

1.Kor.4:1

Lai ikviens cilvēks mūs tura: par Kristus kalpiem un par Dieva noslēpumu nama turētājiem.

Joz.24:15

Ja tas jums nepatiks, Tam Kungam kalpot, tad izvēlaties sev šodien, kam jūs gribat kalpot, bet es un mans nams, mēs kalposim Tam Kungam.

svētdiena, 2018. gada 18. februāris

Ebr.12:12-13

Paceļat atkal gurdenās rokas un slābanos ceļus, un staigājat taisnus ceļus ar savām kājām.

Cef.3:16-17

Nebīsties, Ciāna! Lai tavas rokas nenogurst. Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, stiprs Pestītājs.

sestdiena, 2018. gada 17. februāris

Jēk.5:13

Ja kas jūsu starpā cieš, tas lai Dievu lūdz; ja kas ir līksmā prātā, tas lai dzied slavas dziesmas.

Ps.108:2

Ak Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām, mans gods arīdzan.

piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Ebr.4:16

Ar drošību pieejam pie tā žēlastības krēsla, lai apžēlošanu dabūjam un žēlastību atrodam par palīdzību savā laikā.

Ps.50:15

Piesauc mani bēdu laikā, tad es tevi gribu izraut, un tev būs mani godāt.

ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

Ef.4:15

Patiesīgi būdami iekš mīlestības lai augam visās lietās iekš tā, kas ir tā galva, proti Kristus.

1.Lku.29:17

Es zinu, mans Dievs, ka tu sirdi pārbaudi, un skaidrība tev labi patīk.

trešdiena, 2018. gada 14. februāris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manā Vārdā, tad jūs patiesi esat Mani mācekļi, un atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās.

Jer.7:23

Klausiet manu balsi, tad es jums būšu par Dievu un jūs man būsiet par ļaudīm.

otrdiena, 2018. gada 13. februāris

Kol.1:9

Mēs nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas.

Sal.pam..1:7

Tā Kunga bijāšana ir atzīšanas iesākums.

pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

Ap.d.2:2-4

Piepeši no debess rūkšana notika, it kā no varena vēja pūšanas, un piepildīja visu to namu, kur tie sēdēja. Un dalītas mēles tiem parādījās it kā uguns un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tapa piepildīti ar Svētu Garu.

Ps.104:4

Tu dari vējus par saviem eņģeļiem un uguns liesmas par saviem sulaiņiem.

svētdiena, 2018. gada 11. februāris

Jņ.18:37

Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.

Jes.29:15

Vai tiem, kas savu padomu dziļi grib apslēpt no Tā Kunga, un kuru darbi notiek tumsībā, un kas saka: kas mūs redz un kas mūs pazīst?

sestdiena, 2018. gada 10. februāris

Kol.3:15

Dieva miers lai valda jūsu sirdīs, uz ko jūs arī esat aicināti vienā miesā.

Ps.147:14

Viņš dod mieru tavām robežām.

piektdiena, 2018. gada 9. februāris

2.Tim.1:9

Dievs mūs izglābis un aicinājis ar svētu aicināšanu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savas īpašas apņemšanās un žēlastības, kas mums dota iekš Kristus Jēzus.

Ps.3:9

Pie Tā Kunga ir pestīšana! tava svētība pār taviem ļaudīm!

ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

Ebr.4:9

Tad nu vēl atliek svēta dusēšana Dieva ļaudīm.

Ec.34:28

Tie dzīvos droši, un neviens tos neizbiedēs.

trešdiena, 2018. gada 7. februāris

Jņ.1:14

Tas Vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām Viņa godību, tādu godību, kā tā vienpiedzimušā Dēla no Tā Tēva.

1.Moz.28:17

Cik bijājama ir šī vieta! Še ir tiešām Dieva nams un še ir debesu vārti.

otrdiena, 2018. gada 6. februāris

Ebr.13:9

Neļaujaties šaubīties caur dažādām un svešām mācībām; jo tas ir labi, ka sirds top stiprināta caur žēlastību.

Ps.119:37

Nogriez manas acis, ka tās neskatās uz nelietību.

pirmdiena, 2018. gada 5. februāris

Lk.11:28

Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.

Joz.1:8

Lai šī bauslības grāmata neatstājās no tavas mutes, bet apdomā to dienām naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tanī stāv rakstīts.

svētdiena, 2018. gada 4. februāris

Lk.19:10

Tas Cilvēka Dēls ir nācis, meklēt un svētu darīt to, kas pazudis.

Jes.40:1

Iepriecinājiet, iepriecinājiet manus ļaudis, saka jūsu Dievs.

sestdiena, 2018. gada 3. februāris

Ebr.10:35

Neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga.

Ps.36:8

Cik dārga ir, ak Dievs, tava žēlastība, ka cilvēku bērni patveras apakš tavu spārnu ēnas!

piektdiena, 2018. gada 2. februāris

1.Pēt.5:5

Esiet izpušķoti ar pazemību, jo Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību.

Īj.21:22

Kas mācītu saprašanu Dievam, kas arī tos augstos tiesā?

ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Atkl.22:17

Kam slāpst, tas lai nāk, un kam gribās, tas lai ņem to dzīvības ūdeni bez maksas.

Jes.48:21

Tie neizslāpa, kad viņš tos vadīja pa tuksnesi, viņš tiem ūdeni iztecināja no klints.