svētdiena, 2017. gada 31. decembris

Jņ.3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

2.Moz.3:7

Tas Kungs sacīja: "Vērodams esmu vērojis Manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem Es esmu dzirdējis."

sestdiena, 2017. gada 30. decembris

Jņ.1:16

No Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.

Ps.103:15-16.17

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķe laukā, kad vējš to skar, tad tās vairs nav, un neatrod vairs pat tās vietu. Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva.

piektdiena, 2017. gada 29. decembris

Mt.11:5

Nabagiem tiek sludināta prieka vēsts.

Jes.57:15

Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem.

ceturtdiena, 2017. gada 28. decembris

Gal.4:4-5

Kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības.

Jes.11:1

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus.

trešdiena, 2017. gada 27. decembris

Lk.2:12

To ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.

Jes.42:3

Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs.

otrdiena, 2017. gada 26. decembris

Jņ.3:19

Šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē.

Ps.105:7

Viņš, Tas Kungs, ir mūsu Dievs; Viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi.

pirmdiena, 2017. gada 25. decembris

1.Jņ.4:10

Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

5.Moz.4:24

Tas Kungs, tavs Dievs, ir rijēja uguns, Viņš ir dusmīgs Dievs.

svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Ebr.1:1-2

Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu.

Jer.35:14

Es esmu uz jums vienmēr runājis, bet jūs Mani neklausījāt.

sestdiena, 2017. gada 23. decembris

2.Pēt.1:19

Mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.

1.Moz.28:15

Redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej, un Es likšu tev atgriezties šinī zemē.

piektdiena, 2017. gada 22. decembris

Lk.24:32-33

Tie sacīja savā starpā: "Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams?" Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālemi.

Joz.22:29

Lai tādas domas ir tālu nost no mums, ka mēs saceltos pret To Kungu vai ka mēs šodien nogrieztos nost no Tā Kunga.

ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

Lk.2:26-28

Sīmeanam Svētais Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis Tā Kunga Svaidīto. Tas, Svētā Gara skubināts, nāca Templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie Viņa bauslības paražu, tad, To uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica.

Ps.119:166

Es gaidu, ak, Kungs, uz Tavu glābiņu.

trešdiena, 2017. gada 20. decembris

Lk.17:20-21

Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, - jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū.

Dan.2:28

Ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus.

otrdiena, 2017. gada 19. decembris

Lk.21:19

Ar savu izturību jūs iemantosit sev dzīvību!

Joz.14:8

Mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju Tam Kungam, savam Dievam.

pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Rom.15:4

Viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.

Ps.105:8

Viņš neaizmirst Savu derību nemūžam, to vārdu, ko Viņš tūkstošiem dzimumiem devis.

svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Kol.1:9-10

Mēs pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem.

1.Ķēn.2:1-3

Kad Dāvidam pienāca miršanas brīdis, tad viņš pavēlēja savam dēlam Salamanam, sacīdams: "Es eju tagad visas radības ceļu, esi stiprs un parādi sevi kā vīru. Ievēro visu Tā Kunga, sava Dieva, nolikto."

sestdiena, 2017. gada 16. decembris

Mk.10:42-43

Jēzus tos pasauca un saka tiem: "Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis."

Mih.2:1

Bēdas tiem, kas izgudro netaisnību pret citiem un lolo, izstiepušies savās guļasvietās, ļaunus nodomus un tos īsteno rīta gaismā, jo viņu rokās ir vara!

piektdiena, 2017. gada 15. decembris

Ebr.11:27

Ticībā Mozus atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo, it kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja.

Jes.54:4

Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas.

ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Gal.4:6

Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs!

1.Moz.3:9-10

Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?" Tas atbildēja: "Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails."

trešdiena, 2017. gada 13. decembris

2.Tim.1:14

Glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.

Ec.20:12

Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp Mani un viņiem.

otrdiena, 2017. gada 12. decembris

Kol.3:16

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!

Ps.119:172

Mana mēle dziedās par Tavu solījumu, jo visi Tavi baušļi ir taisni.

pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

1.Pēt.3:9

Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

4.Moz.6:24

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!

svētdiena, 2017. gada 10. decembris

1.Kor.12:20

Ir gan daudz locekļu, bet viena miesa.

1.Moz.13:8

Ābrāms teica Latam: "Lai nebūtu strīdus starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi."

sestdiena, 2017. gada 9. decembris

Fil.2:5

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū.

Sal.pam.3:34

Nelaimīgajiem Viņš piešķirs Savu žēlastību.

piektdiena, 2017. gada 8. decembris

Lk.17:5

Apustuļi sacīja savam Kungam: "Vairo mums ticību."

Ps.51:14

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

1.Pēt.4:10

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.

Ps.119:64

Zeme ir pilna, Kungs, Tavas žēlastības, māci man Tavus likumus!

trešdiena, 2017. gada 6. decembris

Ef.5:25

Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā.

Ec.34:22

Es nākšu Savām avīm palīgā, lai tās nekļūst jums par laupījumu.

otrdiena, 2017. gada 5. decembris

Jņ.1:6-8

Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu.

5.Moz.32:46-47

Lieciet pie sirds visus šos vārdus, ko es jums šodien apliecinu, ka jūs pavēlat saviem bērniem turēt un darīt visus šīs bauslības vārdus! Jo tas jums nav tukšs vārds, bet ir jūsu dzīvība.

pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

Lk.12:36

Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu.

Jes.65:17

Redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs.

svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Lk.1:67-68

Caharija tapa Svētā Gara pilns, pravietoja un sacīja: "Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu."

Jes.42:10

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem.

sestdiena, 2017. gada 2. decembris

Lk.3:8

Nesiet patiesus atgriešanās augļus.

Jer.25:5

Atgriezieties ikviens no sava ļaunā ceļa un no saviem nelabajiem darbiem.

piektdiena, 2017. gada 1. decembris

Gal.6:3-4

Ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet ikviens lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā.

Sal.pam.16:18

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas.