piektdiena, 2017. gada 15. decembris

Ebr.11:27

Ticībā Mozus atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo, it kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja.