trešdiena, 2012. gada 31. oktobris

1.Pēt.1:5

Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā.

5.Moz.32:11-12

Kā ērglis, kas savus bērnus vedina no ligzdas, kas izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem, tā Tas Kungs viens pats ir viņus vadījis.

otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

1.Pēt.1:20

Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.

Jes.62:11

Redzi, Tas Kungs liek pasludināt līdz pasaules galam: "Sakait Ciānas meitai: redzi, tava pestīšana nāk, un tās alga nāk līdz ar to, un tās atmaksa iet tai pa priekšu!"

pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to.

1.Sam.7:12

"Līdz šejienei Tas Kungs mums ir palīdzējis."

svētdiena, 2012. gada 28. oktobris

Mk.7:34-35

Skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to: "Efata, tas ir: atveries." Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja.

Ps.33:9

Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās.

sestdiena, 2012. gada 27. oktobris

Ebr.3:12

Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva.

Jer.17:13

Visi, kas Tevi atstāj, paliks kaunā! Kas no Tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši To Kungu, dzīvības ūdens avotu.

piektdiena, 2012. gada 26. oktobris

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.

Jes.11:4

Viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu.

ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

Hoz.3:5

Israēla bērni atgriezīsies un meklēs To Kungu, savu Dievu, un Dāvidu, savu ķēniņu, un, bijībā trīsēdami, nāks pie Tā Kunga un pie Viņa žēlastības pēdējās dienās.

trešdiena, 2012. gada 24. oktobris

Jņ.6:39

Tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā - pastarā dienā.

Ec.34:16

Nomaldījušās Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu atpakaļ.

otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

Mt.10:20

Jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas, kas jūsos runā.

2.Moz.7:1-2

Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Redzi, Es tevi esmu licis faraonam par dievu, bet Ārons, tavs brālis, būs tavs pravietis. Tu runā visu, ko Es tev pavēlēšu, bet tavs brālis Ārons lai runā ar faraonu, lai tas atlaiž Israēla bērnus no savas zemes."

pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

1.Kor.1:28

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas.

5.Moz.7:7-8

Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, Tas Kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis - jūs jau esat mazākā no visām tautām -, bet tāpēc, ka Viņš jūs ir mīlējis.

svētdiena, 2012. gada 21. oktobris

2.Kor.13:5

Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi.

2.Moz.32:26

Mozus nostājās nometnes vārtos un sacīja: "Ikviens, kas grib piederēt Tam Kungam, lai nāk pie manis!"

sestdiena, 2012. gada 20. oktobris

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.

1.Sam.2:2

Neviens nav svēts, kā vien Tas Kungs.

piektdiena, 2012. gada 19. oktobris

Mk.14:38

Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja.

Joēla 2:1

Tā Kunga diena nāk, tā ir jau tuvu.

ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Ebr.11:11

Ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu To, kas devis apsolījumu.

Ps.33:4

Taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.

trešdiena, 2012. gada 17. oktobris

Atkl.19:5

Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie.

Ps.51:17

Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!

otrdiena, 2012. gada 16. oktobris

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

Jer.15:20

"Es esmu ar tevi, lai tev palīdzētu, tevi glābtu un tev piešķirtu uzvaru," - tā saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

Rom.6:14

Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai.

Mih.7:9

Viņš mani izvedīs gaismā, tā ka es ar prieku skatīšu Viņa taisnību.

svētdiena, 2012. gada 14. oktobris

1.Tim.6:6

Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību.

Sal.pam.16:8

Labāks ir mazumiņš, iegūts ar taisnību, nekā saņemt daudz ienākumu ar netaisnību.

sestdiena, 2012. gada 13. oktobris

Mt.22:9

Tāpēc eita uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat.

Jer.31:8

Redzi, Es tos atvedīšu atpakaļ no ziemeļu zemes un sapulcināšu no visiem zemes galiem. Viņu starpā ir akli un tizli, grūtas sievas un dzemdētājas, tie visi kopā lielā pulkā atgriezīsies šurp.

piektdiena, 2012. gada 12. oktobris

Mk.5:41

Viņš satvēra bērna roku un saka uz to: "Talita, kūmi!" Tas ir tulkots: "Meitiņ, Es tev saku, celies augšā!"

Jes.41:13

Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!"

ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris

1.Kor.5:6-7

Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts - Kristus.

Jer.4:14

Mazgā savu sirdi no ļaunuma, Jeruzāleme, ka topi glābta! Cik ilgi tevī mājos nelietīgas domas?

trešdiena, 2012. gada 10. oktobris

Fil.4:8

Kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!

2.Moz.23:6

Nesagrozi tiesu savam nabagam, kad tas tiesājas.

otrdiena, 2012. gada 9. oktobris

Ef.1:5-6

Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai.

2.Moz.15:1

Es dziedāšu Tam Kungam, jo Viņš Sevi ļoti paaugstinājis.

pirmdiena, 2012. gada 8. oktobris

Mk.4:9

Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird."

5.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām un svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.

svētdiena, 2012. gada 7. oktobris

Jēk.4:13-14

Jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu.

2.Lku.25:8

Dievam ir spēks gan tev palīdzēt, gan tevi nogāzt.

sestdiena, 2012. gada 6. oktobris

Kol.1:19-20

Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.

Jes.48:20

Ar priecīgu balsi pasludiniet to un dariet zināmu! Lai šī vēsts aiziet līdz zemes galiem! Sludiniet: Tas Kungs ir izglābis Savu kalpu Jēkabu!

piektdiena, 2012. gada 5. oktobris

Ap.d.28:28

Tad zinait, ka Dievs pestīšanu sūtījis pagāniem, un tie to dzirdēs.

Ps.98:2

Tas Kungs ir zināmu darījis Savu palīdzīgo un svētīgo rīcību, tautu priekšā Viņš ir atklājis Savu taisnīgumu.

ceturtdiena, 2012. gada 4. oktobris

1.Kor.3:6

Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai.

1.Moz.39:23

Tas Kungs bija ar viņu, un visam, ko vien viņš darīja, Tas Kungs lika labi izdoties.

trešdiena, 2012. gada 3. oktobris

Mk.2:3, 5

Pie Viņa nāca ar triekas ķertu, ko četri nesa. Un, redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto: "Mans bērns, tavi grēki tev piedoti."

Ps.41:5

Kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret Tevi!

otrdiena, 2012. gada 2. oktobris

Lk.4:16, 21

Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."

Jes.61:1-2

Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.

Ps.27:13

Es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē.