otrdiena, 2012. gada 31. jūlijs

Lk.10:2

Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā."

Jes.61:11

Kā zeme izdod savus augļus un kā dārzs liek sazelt saviem dēstiem, tā Tas Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā.

pirmdiena, 2012. gada 30. jūlijs

Ap.d.26:22

Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es še stāvu kā liecinieks maziem un lieliem.

2.Lku.20:17

Esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs!

svētdiena, 2012. gada 29. jūlijs

1.Tim.3:16

Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.

5.Moz.3:24

Kur gan ir tāds Dievs debesīs un virs zemes, kas dara tādus darbus kā Tu un ar tādu spēku kā Tu.

sestdiena, 2012. gada 28. jūlijs

Gal.2:20

Nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.

Jer.31:18

Ļauj man atgriezties mājās, tad es atgriezīšos, jo Tu taču esi Tas Kungs, mans Dievs!

piektdiena, 2012. gada 27. jūlijs

1.Pēt.2:10

Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.

Ec.16:8

Es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs Tas Kungs, un tu Man piederēji.

ceturtdiena, 2012. gada 26. jūlijs

1.Kor.10:31

Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.

5.Moz.8:10

Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu.

trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs

Jņ.14:14

Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.

Ps.30:3

Kungs, ak, mans Dievs, es Tevi piesaucu, un Tu mani dziedināji.

otrdiena, 2012. gada 24. jūlijs

Gal.3:29

Kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

1.Moz.15:1

Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela.

pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijs

Ebr.7:25

Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu.

4.Moz.21:7

Tauta nāca pie Mozus un sacīja: "Mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai Viņš mums atņem tās čūskas!" Tad Mozus aizlūdza par tautu.

svētdiena, 2012. gada 22. jūlijs

2.Pēt.1:19

Mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.

Ps.119:148

Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu Tavus vārdus.

sestdiena, 2012. gada 21. jūlijs

Rom.5:1

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.111:9

Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai un noteica, ka Viņa derība pastāvēs mūžīgi.

piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs

2.Kor.4:9

Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.

Dan.6:10

Viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu.

ceturtdiena, 2012. gada 19. jūlijs

1.Jņ.3:20

Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.

Īj.28:24

Tikai Viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un Viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm.

trešdiena, 2012. gada 18. jūlijs

Mk.8:22

Tie Viņam pieved kādu neredzīgu un Viņam lūdz, lai Viņš to aizskartu.

Cah.8:21

Iesim pielūgt To Kungu un meklēt To Kungu Cebaotu; es arī iešu!

otrdiena, 2012. gada 17. jūlijs

Mk.6:34

Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un Viņš sāka tos daudz mācīt.

Ps.10:14

Uz Tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas pakļaujas Tavai apsardzībai, un Tu esi palīgs bārim.

pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

1.Kor.15:10

No Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu.

Jes.26:12

Kungs, Tu mums dosi mieru, jo Tu mums esi visus mūsu darbus pašķīris.

svētdiena, 2012. gada 15. jūlijs

1.Jņ.4:19

Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

5.Moz.33:3

Patiešām, Viņš mīl tautas!

sestdiena, 2012. gada 14. jūlijs

2.Kor.7:5-6

Mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm: ārā cīņas, iekšā bailes Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs.

Ps.109:26

Palīdzi man, ak, Kungs mans Dievs, izglāb mani pēc Savas žēlastības!

piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

1.Kor.15:42

Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā.

Ps.90:5-6

Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst.

ceturtdiena, 2012. gada 12. jūlijs

Kol.3:5

Nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība.

5.Moz.5:21

Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, un tev nebūs iekārot sava tuvāka namu, nedz viņa tīrumu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas pieder tavam tuvākam.

trešdiena, 2012. gada 11. jūlijs

Mt.6:21

Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

1.Sam.7:3

Ja jūs no visas savas sirds gribat atgriezties pie Tā Kunga, tad izmetiet ārā no sava vidus šos svešo tautu dievus.

otrdiena, 2012. gada 10. jūlijs

1.Pet.1:3

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,

Jes.63:7

Es teikšu Tā Kunga žēlastību un Viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas, par visu, ko Tas Kungs mums darījis.

pirmdiena, 2012. gada 9. jūlijs

Atkl.11:17

Mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, Visuvaldītāj, kas esi un kas biji, ka Tu esi ņēmis Savu lielo spēku un valdi.

Jes.45:6-7

Es esmu Tas Kungs, un cita nav neviena! Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu; Es esmu Tas Kungs, kas visu to dara!

svētdiena, 2012. gada 8. jūlijs

Ef.4:28

Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā.

Hab.2:6

Bēdas tādam, kas savu labumu nemitīgi vairo ar to, kas viņam nepienākas! Cik ilgi to vēl lai ciešam?

sestdiena, 2012. gada 7. jūlijs

1.Pet.1:23

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.

Jes.51:13

Tomēr aizmirsti To Kungu, savu radītāju, kas debesis izpletis un licis pamatus zemei, un ka tu dzīvoji mūžīgās bailēs no apspiedēja niknuma, kad tas taisījās tevi samaitāt? Kur tad nu palicis šis apspiedēja niknums?

piektdiena, 2012. gada 6. jūlijs

1.Kor.12:3

Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā.

Jes.54:5

Tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu.

ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs

2.Kor.5:19

Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.

Jes.11:2

Pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.

trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs

Ef.2:13

Tagad jūs esat Kristū Jēzū; jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi.

Jes.50:7

Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā.

otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs

Jņ.8:12

Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Ps.4:7

Gan daudzi saka: "Kas dos mums laimi?" Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu!

pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs

1.Pēt.2:1-2

Atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.

2.Moz.23:7

Turies tālu no nepatiesas liecības.

svētdiena, 2012. gada 1. jūlijs

1.Kor.7:17

Tik katrs lai dzīvo tā, kā Tas Kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs kuru ir aicinājis.

Jes.47:13

Tu esi līdz apnikumam nopūlējusies daudzajās apspriedēs ar saviem daudzajiem padomniekiem.