trešdiena, 2011. gada 30. novembris

2.Tim.1:13

Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū.

Jes.48:18

Kaut jel tu ievērotu Manus baušļus! Tad tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi.

otrdiena, 2011. gada 29. novembris

Mt.5:17

Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

Sal.pam.7:2

Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus Manus baušļus un ja tu glabāsi Manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi.

pirmdiena, 2011. gada 28. novembris

Ef.2:14

Viņš ir mūsu miers.

Jes.2:4

Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīnadārza dārznieku nažiem. Tauta nemācīsies vairs karot.

svētdiena, 2011. gada 27. novembris

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis.

2.Moz.19:4

Jūs esat redzējuši, kā Es jūs esmu nesis uz ērgļa spārniem un esmu jūs pie Sevis atvedis.

sestdiena, 2011. gada 26. novembris

Fil.4:4-5

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Joēla 2:23

Priecājieties un esiet līksmi sava Dieva, Tā Kunga, apziņā!

piektdiena, 2011. gada 25. novembris

1.Tes.4:7-8

Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis Savu Svēto Garu.

5.Moz.5:2

Kaut jel notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts – Mani bīties.

ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

Ec.16:60

Es pieminēšu Savu derību, ko Es slēdzu ar tevi tavās jaunības dienās, un Es slēgšu ar tevi mūžīgu derību.

trešdiena, 2011. gada 23. novembris

1.Jņ.4:11

Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.

1.Moz.4:9

Vai tad es esmu sava brāļa sargs?

otrdiena, 2011. gada 22. novembris

1.Kor.15:43

Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.

Ps.57:3

Es piesaucu Dievu, Visuaugstāko, stipro Dievu, kas manu lietu izvedīs līdz galam.

pirmdiena, 2011. gada 21. novembris

Rom.15:4

Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.

Cah.1:17

Tas Kungs atkal iepriecinās Ciānu.

svētdiena, 2011. gada 20. novembris

Rom.14:13

Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai.

Ps.105:7

Viņš, Tas Kungs, ir mūsu Dievs; Viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi.

sestdiena, 2011. gada 19. novembris

Atkl.5:12

Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!

Ps.113:5-6

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs, kas mājo augstībā, kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi!

piektdiena, 2011. gada 18. novembris

Mt.14:26-27

Mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: "Tas ir spoks." Un tie brēca aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!"

Cef.3:16-17

Nebīsties, Ciāna! Nenolaid savas rokas bezspēcībā, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs.

ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris

Rom.6:22

Tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svēttapšana un tās gals - mūžīga dzīvība.

Ec.34:27

Tie atzīs, ka Es esmu Tas Kungs, ja Es sarauju viņu jūga sakas un atsvabinu tos.

trešdiena, 2011. gada 16. novembris

Rom.5:10

Ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!

Jes.65:18

Priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu.

otrdiena, 2011. gada 15. novembris

Jēk.5:15

Ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.

Jes.57:18

Es redzēju gan tās ceļus, un tomēr Es to dziedināšu, to vadīšu un tai un tās cietējiem sniegšu kā atlīdzību apmierinājumu.

pirmdiena, 2011. gada 14. novembris

Ap.d.14:17

Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

5.Moz.32:7

Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, tas to tev pastāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks.

svētdiena, 2011. gada 13. novembris

Fil.4:20

Dievam, mūsu Tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos!

Mal.3:6

Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.

sestdiena, 2011. gada 12. novembris

1.Tes.2:13

mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat.

Ps.119:105

Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.

piektdiena, 2011. gada 11. novembris

Ef.4:23-24

Jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.

Ec.36:26

Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu.

ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris

Ef.5:17

Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.

Am.5:15

Ienīstiet ļauno un mīliet labo, un spriediet arvien vārtos tiesu pēc taisnības, tad Dievs, Tas Kungs Cebaots, būs žēlīgs.

trešdiena, 2011. gada 9. novembris

Lk.15:10

Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.

5.Moz.30:9

Tas Kungs atkal priecāsies par tevi tavā labumā, tāpat kā Viņš priecājās par taviem tēviem.

otrdiena, 2011. gada 8. novembris

Rom.9:16

Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.

Jes.30:18

Tas Kungs gaida, lai jums parādītu žēlastību.

pirmdiena, 2011. gada 7. novembris

Gal.3:9

Tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu.

1.Lku.17:27

Ko Tu, Kungs, esi svētījis, tas ir svētīts mūžīgi.

svētdiena, 2011. gada 6. novembris

Jņ.15:5

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

Jes.5:4

Kas tad Man vēl bija ko darīt Savā vīnadārzā, ko Es nebūtu darījis? Kāpēc gan Es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas?

sestdiena, 2011. gada 5. novembris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

2.Ķēn.19:34

Es aizstāvēšu šo pilsētu, lai to izglābtu.

piektdiena, 2011. gada 4. novembris

Rom.2:4

Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos?

Jes.44:22

Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie Manis, jo Es tevi atpestīšu!

ceturtdiena, 2011. gada 3. novembris

Ebr.13:15

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.

1.Lku.16:35

Izglāb mūs, Dievs, mūsu Glābēj! Sapulcini mūs un atbrīvo mūs, lai mēs nestu pateicības slavu Tavam svētajam Vārdam.

trešdiena, 2011. gada 2. novembris

1.Pēt.2:21

Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām.

Ps.5:9

Kungs, dari līdzenu manu ceļu!

otrdiena, 2011. gada 1. novembris

Lk.10:41-42

Tas Kungs viņai atbildēja, sacīdams: "Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām. Bet tikai vienas lietas vajag, Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta."

Ps.119:154

Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc Saviem vārdiem!