pirmdiena, 2019. gada 18. februāris

1.Pēt.5:6-7

Pazemojaties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstina savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.

Īj.5:18

Viņš ievaino un atkal sasien, viņš sadauza, un viņa roka dziedina.

svētdiena, 2019. gada 17. februāris

Ef.1:12

Ka viņa godībai būtu par slavu mēs, kas papriekš uz Kristu cerējuši.

Ps 66:8-9

Teiciet mūsu Dievu, jūs tautas, liekat dzirdēt viņa teikšanas slavu. Viņš uztur dzīvas mūsu dvēseles un neliek slīdēt mūsu kājām.

sestdiena, 2019. gada 16. februāris

Ef.4:6

Viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem un caur visiem un iekš visiem.

Ps.117:1

Teiciet To Kungu, visas tautas, slavējiet viņu, visi ļaudis.

piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Rom.6:18

Atsvabināti no grēka esat palikuši par kalpiem taisnībai.

Ec.36:26

Es jums došu jaunu sirdi un došu jums jaunu garu.

ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris

Ebr.12:2

Lai skatāmies uz Jēzu, ticības iesācēju un pabeidzēju.

Jes.46:9

Pieminiet pagājušās lietas no vecu veciem laikiem; jo es esmu Dievs, un cits neviens.

trešdiena, 2019. gada 13. februāris

Mt.6:9

Tāpēc jums būs tā lūgt: Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds.

Jes.63:16

Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs, no veciem laikiem tas ir tavs vārds.

otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Lk.6:36

Esiet žēlīgi, kā arī jūsu Tēvs ir žēlīgs.

Dan.9:9

Pie Tā Kunga, mūsu Dieva, ir žēlastība un piedošana.

pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Gal.5:22

Tā Gara auglis ir: mīlestība, līksmība, miers, pacietība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, sātība.

Ps.16:11

Tu man dari zināmu dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmošanās pilnība, un prieks un jaukums pie tavas labās rokas mūžīgi.

svētdiena, 2019. gada 10. februāris

Mk.4:38

Jēzus laivas galā uz spilvena gulēja; un tie Viņu modina un saka uz Viņu: mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?

Ps.38:23

Steidzies man palīgā, Kungs, mana pestīšana!

sestdiena, 2019. gada 9. februāris

Ef.6:10

Topiet spēcīgi iekš Tā Kunga un iekš Viņa spēka varas.

Ps.18:36

Tu man dod savas pestīšanas priekšturamās bruņas, un tava labā roka mani satur.

piektdiena, 2019. gada 8. februāris

Mt.6:12

Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

4.Moz.14:19

Piedod jel šo ļaužu noziegumu pēc savas lielās žēlastības.

ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris

Jņ.15:8

Iekš tā Mans Tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un topat Mani mācekļi.

Ps.1:2-3

Kam labs prāts pie Tā Kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs. Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst, Psalmi 1:2-3 Bet kam labs prāts pie Tā Kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs. Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst.

trešdiena, 2019. gada 6. februāris

1.Tes.5:6

Tad nu lai mēs neguļam, tā kā tie citi, bet lai esam nomodā un skaidrā prātā.

Jer.22:29

Ak zeme, zeme, zeme! Klausi Tā Kunga vārdu!

otrdiena, 2019. gada 5. februāris

Lk.18:7

Vai tad Dievs neizdos tiesu saviem izredzētiem, kas dienām naktīm uz viņu brēc, lai gan Viņš tiem liek gaidīt?

Ps.9:10

Tas Kungs būs patvērums tam nabagam, patvērums bēdu laikā.

pirmdiena, 2019. gada 4. februāris

Kol.2:3

Iekš Kristus ir apslēpta visa gudrības un atzīšanas bagātība.

Ps.19:8

Tā Kunga bauslība ir pilnīga un atspirdzina dvēseli.

svētdiena, 2019. gada 3. februāris

Ebr.12:24

Jūs esat nākuši pie Jēzus, jaunas derības vidutāja.

Jer.31:31

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka es jaunu derību celšu ar Izraēla namu un ar Jūda namu,

sestdiena, 2019. gada 2. februāris

Lk.17:15

Viens no tiem, redzēdams, ka viņš tapis šķīsts, griezās atpakaļ un teica Dievu ar skaņu balsi.

Ps.30:12

Manas žēlabas tu esi pārvērtis par līksmību, tu man to maisu esi novilcis un mani apjozis ar prieku.

piektdiena, 2019. gada 1. februāris

Mk.9:24

Es ticu, Kungs, palīdzi manai neticībai!

Ps.5:2

Samani manas kliegšanas balsi, mans ķēniņ un mans Dievs, jo es tevi gribu pielūgt.