otrdiena, 2020. gada 31. marts

Ef.2:22

Uz Jēzus Kristus arī jūs topat līdz uztaisīti par Dieva mājas vietu iekš Gara.

Cah.6:15

Tie, kas ir tālu, atnāks un strādās pie Tā Kunga nama.

pirmdiena, 2020. gada 30. marts

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es neizmetīšu ārā.

Jer.8:4

Kad krīt, vai atkal neceļas: kad nogriežas, vai atkal negriežas atpakaļ?

svētdiena, 2020. gada 29. marts

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, Tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās.

Ps.142:4

Kad mans gars iztrūcināts, tad Tu zini manu ceļu.

sestdiena, 2020. gada 28. marts

Ef.1:18

Apgaismotas prāta acis, ka jūs varat atzīt, kāda ir Viņa aicināšanas cerība, un cik bagāta Viņa mantojama godība pie tiem svētiem.

Ps.115:11

Jūs visi, kas To Kungu bīstaties, cerējiet uz To Kungu!

piektdiena, 2020. gada 27. marts

1.Jņ.3:19-20

Pie tam mēs atzīstam, ka esam no patiesības, un savas sirdis Viņa priekšā varam klusināt, ka, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zin visas lietas.

Jer.17:9-10

Sirds ir viltīga pār visām lietām un samaitāta, kas to var izzināt? Es, Tas Kungs, izmanu sirdi un pārbaudu īkstis un dodu ikvienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbu augļiem.

ceturtdiena, 2020. gada 26. marts

2.Kor.7:10

Dievišķā noskumšana padara atgriešanos uz svētību, kas nevienam nav žēl.

Ps.38:19

Savu noziegumu es izsūdzu, un man ir bail manu grēku dēļ.

trešdiena, 2020. gada 25. marts

1.Pēt.5:5

Esiet izpušķoti ar pazemību.

Jes.29:16

Vai māls turams podniekam līdzi, ka darbs sacītu par savu darītāju: viņš mani nav darījis, un tēls par savu tēlotāju: viņš neprot?

otrdiena, 2020. gada 24. marts

Kol.1:9

Tāpēc arī mēs no tās dienas, kad to esam dzirdējuši, nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar Viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas,

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.

pirmdiena, 2020. gada 23. marts

Ap.d.14:17

Dievs Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debesīm mums lietu un auglīgus laikus dodams, mūsu sirdis ar barību un ar prieku pildīdams.

Neh.9:6

Tu esi tas vienīgais Kungs, Tu esi darījis debesis un debesu debesis un visu viņu spēku, zemi un visu, kas zemes virsū, jūru un visu, kas iekš tās.

svētdiena, 2020. gada 22. marts

Kol.2:3

Iekš Kristus ir apslēpta visa gudrības un atzīšanas bagātība.

Dan.2:28

Ir viens Dievs debesīs, kas parāda noslēpumus.

sestdiena, 2020. gada 21. marts

Fil.4:7

Tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.

3.Moz.26:6

Es došu mieru zemei, ka jūs gulēsiet, un nebūs, kas biedina.

piektdiena, 2020. gada 20. marts

2.Kor.12:10

Tāpēc man ir labs prāts iekš vājībām, iekš nievāšanām, iekš bēdām, iekš vajāšanām, iekš bailēm - Kristus dēļ. Jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Ps.27:5

Ļaunā dienā Viņš mani paslēpj Savā dzīvoklī Viņš mani sargā Savas telts ēnā.

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Rom.11:29

Dievam nav žēl Savu žēlastības dāvanu un Savas aicināšanas.

2.Ķēn.13:23

Tas Kungs tiem bija žēlīgs un apžēlojās par tiem un atgriezās pie tiem Savas derības dēļ ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu un negribēja tos nomaitāt un tos arīdzan neatmeta no Sava vaiga līdz šim laikam.

trešdiena, 2020. gada 18. marts

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir laipnīgs.

Ps.104:27-28

Tie visi uz Tevi gaida, ka Tu tiem barību dodi savā laikā. Kad Tu tiem dod, tad tie salasa; kad Tu Savu roku atveri, tad tie ar labumu top pieēdināti.

otrdiena, 2020. gada 17. marts

1.Tim.4:7

Darbojies pats iekš dievbijāšanas.

Ps.19:12

Tavs kalps caur tā Kunga tiesām top skaidri pamācīts.

pirmdiena, 2020. gada 16. marts

Mk.13:13

Kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.

Ps.57:3

Es piesaukšu Dievu, to visuaugsto, to stipro Dievu, kas par mani visu izdarīs.

svētdiena, 2020. gada 15. marts

Mt.6:33

Dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas.

1.Ķēn.3:11-12

Dievs Sālamanam sacīja: “Tāpēc ka tu lūdzi šo, bet nelūdzi sev ilgu mūžu un nelūdzi sev bagātību, un nelūdzi savu ienaidnieku dzīvību, bet lūdzi saprašanu, lai izprastu tiesu, tad, redzi, es daru, kā tu runāji!"

sestdiena, 2020. gada 14. marts

1.Jņ.5:12

Kam Tas Dēls ir, tam ir tā dzīvība.

Ps.36:10

Pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs redzam gaismu.

piektdiena, 2020. gada 13. marts

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību.

3.Moz.19:14

Tev nebūs kurlu lādēt nedz aklam ko ceļā mest.

ceturtdiena, 2020. gada 12. marts

Ap.d.8:30-31

Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un sacīja: “Vai tu arī saproti, ko tu lasi?” Bet tas sacīja: “Kā lai to varu, kad neviens mani nemāca?” Un viņš lūdza Filipu, lai tas uzkāptu un pie tā piesēstos.

Ps.119:154

Iztiesā Tu manu tiesu un atpestī mani, atspirdzini mani pēc Taviem Vārdiem.

trešdiena, 2020. gada 11. marts

Mt.11:29

Ņemiet uz sevi Manu jūgu un mācaties no Manis; jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm.

Dan.4:34

Visi Viņa darbi ir patiesība un Viņa ceļi taisnība, Viņš ir varens, tos pazemot, kas lepnībā staigā.

otrdiena, 2020. gada 10. marts

2.Tim.1:7

Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka un mīlestības un savaldības garu.

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?

pirmdiena, 2020. gada 9. marts

Rom.7:19

To labu, ko gribu, es nedaru; bet to ļaunu, ko negribu, to es daru.

Jer.5:25

Jūsu noziegumi to aizkavē, un jūsu grēki to labumu jums aiztur.

svētdiena, 2020. gada 8. marts

Mt.5:44-45

Mīļojiet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni.

3.Moz.19:17

Tev nebūs savu brāli ienīdēt savā sirdī, bet savu tuvāko tikuši? (atklāti) pārmācīt, ka tev viņa dēļ nav grēks jānes.

sestdiena, 2020. gada 7. marts

1.Kor.13:6

Mīlestība nepriecājās par netaisnību, bet tā priecājās par patiesību.

Cah.8:16

Runājiet patiesi ikviens ar savu tuvāku, tiesājiet taisni, un nesiet tiesu, lai miers valda jūsu vārtos.

piektdiena, 2020. gada 6. marts

Mt.11:5

Nabagiem prieka vēsts top sludināta.

Jes.35:5

Tad aklu acis taps atvērtas un kurlu ausis atdarītas.

ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

2.Tim.3:14

Tu paliec iekš tā, ko tu esi mācījies, un kas tev ir uzticēts, zinādams, no kā tu to esi mācījies.

5.Moz.8:6

Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, staigādams pa Viņa ceļiem un bīsties Viņu.

trešdiena, 2020. gada 4. marts

Ef.1:18

Apgaismotas prāta acis, ka jūs varat atzīt, kāda ir Viņa aicināšanas cerība, un cik bagāta Viņa mantojama godība pie tiem svētiem,

Ps.115:11

Visi, kas To Kungu bīstaties, cerējiet uz To Kungu!

otrdiena, 2020. gada 3. marts

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis uz dusmību, bet uz mūžīgas dzīvības panākšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.6:2

Ak Kungs, nesodi mani Savā dusmībā, un nepārmāci mani Savā bardzībā!

pirmdiena, 2020. gada 2. marts

Mt.5:16

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Ps.94:15

Pie taisnības jāgriežas tiesai, un tam piekritīs visi sirdsskaidrie.

svētdiena, 2020. gada 1. marts

Mk.5:34

Jēzus uz to sacīja: “Mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no tavas kaites.”

Ps.118:21

Es tev pateicos, ka tā mani esi paklausījis un man bijis par Pestītāju.