piektdiena, 2018. gada 30. novembris

Ap.d.16:9-10

Pāvils naktī redzēja parādīšanu: viens Maķedoniets stāvēja, viņu lūgdams un sacīdams: nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums.Un kad viņš to parādīšanu bija redzējis, tad mēs meklējām tūdaļ iziet uz Maķedoniju, nomanīdami, ka Tas Kungs mūs bija aicinājis, tiem evaņģēliju sludināt.

2.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, svētīts tu būsi ieiedams un svētīts tu būsi iziedams.

ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris

Atkl.1:17-18

Nebīsties! Es esmu Tas Pirmais un Tas Pēdējais un Tas Dzīvais. Es biju nomiris un redzi, Es esmu dzīvs mūžīgi mūžam. Un Man ir elles un nāves atslēgas.

Ps.39:5

Kungs, māci man manu galu un kāds ir manu dienu mērs, lai es zinu, cik nīcīgs es esmu.

trešdiena, 2018. gada 28. novembris

Ef.2:19

Jūs vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet līdzpavalstnieki ar tiem svētiem un Dieva saime.

1.Ķēn.8:29

Lai tavas acis stāv atvērtas dienām naktīm pār šo namu, pār šo vietu, par ko tu esi sacījis: mans vārds lai tur ir.

otrdiena, 2018. gada 27. novembris

Ebr.13:16

Neaizmirstiet labu darīt un izdalīt, jo tādi upuri Dievam labi patīk.

Jes.58:7

Maizi lauzt izsalkušiem.

pirmdiena, 2018. gada 26. novembris

Lk.1:52-54

Viņš varenos nogrūdis no augstiem krēsliem, un pacēlis pazemīgos. Izsalkušos Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus. Viņš uzņēmis savu kalpu Izraēli un pieminējis Savu žēlastību,

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāriņus un uztur atraitnes.

svētdiena, 2018. gada 25. novembris

Atkl.7:9-10

Liels pulks, ko neviens nevarēja izskaitīt, no visādām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām stāvēja priekš tā goda krēsla un priekš Tā Jēra, apģērbti baltām garām drēbēm un palmu zari viņu rokās, un sauca ar stipru balsi un sacīja: pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēž uz tā goda krēsla, un Tam Jēram.

Ps.96:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam visa pasaule.

sestdiena, 2018. gada 24. novembris

Atkl.21:3-4

Redzi, tas Dieva dzīvoklis pie cilvēkiem, un Viņš mājos pie tiem un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs pie tiem, viņiem par Dievu. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm.

Ps.103:6

Tas Kungs izdod taisnību un tiesu visiem, kas top apbēdināti.

piektdiena, 2018. gada 23. novembris

Ap.d.4:31

Pēc lūgšanas tā vieta pakustinājās, kur tie bija sapulcējušies; un tie visi tapa Svētā Gara pilni un runāja Dieva vārdu ar drošību.

Jer.23:29

Vai mans vārds nav kā uguns, saka Tas Kungs, un kā veseris, kas sagrauž akmens kalnus?

ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Mt.7:7

Klaudziniet, tad jums taps atvērts.

2.Lku.15:2

Ja jūs To Kungu meklēsiet, viņš no jums taps atrasts.

trešdiena, 2018. gada 21. novembris

1.Tes.4:6

Neviens savam brālim pāri nedara, nedz mantas dēļ to piekrāpj kādā darīšanā, jo Tas Kungs ir atriebējs par visu to.

Sal.pam.16:8

Labāk ir mazumiņš ar taisnību, nekā liels ienākums ar netaisnību.

otrdiena, 2018. gada 20. novembris

Ebr.13:14

Šeitan mums nav paliekama pilsēta, bet to nākamo meklējam.

Ps.121:8

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu, no šī laika mūžīgi.

pirmdiena, 2018. gada 19. novembris

Jņ.16:20

Jūsu noskumšana paliks par prieku.

Joz.1:5

Es tevi neatstāšu, nedz pametīšu.

svētdiena, 2018. gada 18. novembris

1.Tes.5:18

Pateicieties Dievam visās lietās: jo tas ir Dieva prāts iekš Kristus Jēzus pie jums.

Ps.50:23

Kas pateicību upurē, tas mani tur godā; un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu Dieva pestīšanu.

sestdiena, 2018. gada 17. novembris

Atkl.7:17

Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm.

Jes.60:20

Tavām skumju dienām būs gals.

piektdiena, 2018. gada 16. novembris

Mt.7:24

Ikvienu, kas šos Manus vārdus dzird un dara, to Es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna.

1.Sam.2:2

Nekāds patvērums nav, kā mūsu Dievs.

ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

1.Kor.15:57

Pateicība Dievam, kas mums to uzvarēšanu devis caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.28:8

Tas Kungs tiem ir par stiprumu.

trešdiena, 2018. gada 14. novembris

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.

Jes.45:8

Piliet, debesis, no augšienes, un padebeši lai izlej taisnību; lai zeme atveras un izdod pestīšanu, un taisnība lai līdz izaug: Es Tas Kungs to esmu radījis.

otrdiena, 2018. gada 13. novembris

Ef.3:20-21

Tam, kas ir spēcīgs pārlieku vairāk darīt pār visu, ko mēs lūdzam vai domājam, pēc tā spēka, kas iekš mums spēcīgs, Tam lai ir gods iekš tās draudzes un iekš Kristus Jēzus uz radu radiem.

2.Moz.19:4

Jūs esat redzējuši, ka es jūs nesu uz ērgļu spārniem un jūs pie sevis vedu.

pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

2.Kor.9:6

Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas bagātīgi sēj, tas arī bagātīgi pļaus.

1.Lku.29:5

Kam nu ir labs prāts šodien ar pilnu roku upurēt Tam Kungam?

svētdiena, 2018. gada 11. novembris

Ap.d.16:40

Tie no cietuma izgājuši, nogāja pie tās Lidijas; un tos brāļus redzējuši, tie tos pamācīja un aizgāja.

2.Moz.20:2

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.

sestdiena, 2018. gada 10. novembris

Tit.2:11

Dieva žēlastība, kas visiem cilvēkiem pestīšanu atnes, ir atspīdējusi.

Ps.106:1

Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.

piektdiena, 2018. gada 9. novembris

Ebr.6:12

Tiem dzenaties pakaļ, kas caur ticību un pacietīgu gaidīšanu iemanto tās apsolīšanas.

1.Ķēn.8:57

Lai Tas Kungs, mūsu Dievs, ir ar mums, itin kā viņš bijis ar mūsu tēviem.

ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

2.Tim.3:14

Tu paliec iekš tā, ko tu esi mācījies, un kas tev ir uzticēts.

2.Lku.18:4

Vaicā jel šodien Tā Kunga vārdu.

trešdiena, 2018. gada 7. novembris

1.Jņ.5:3

Šī ir Tā Dieva mīlestība, ka mēs Viņa baušļus turam, un Viņa baušļi nav grūti.

Ps.40:9

Man ir prieks, darīt tavu prātu, mans Dievs, un tava bauslība ir manā sirds dziļumā.

otrdiena, 2018. gada 6. novembris

Lk.5:24-25

(Tad Viņš uz to melmeņu sērdzīgo sacīja:) Es tev saku: celies un ņem savu gultu un ej uz savām mājām! Un tas tūdaļ viņiem redzot pacēlās, paņēma to, uz ko tas bija gulējis, un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams.

Ps.92:5

Kungs, tu mani iepriecini ar saviem darbiem; es gavilēju par to, ko tava roka dara.

pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs.

Ps.54:8

Es tev upurēšu ar labu prātu, es pateikšu, Kungs, tavam vārdam, ka tas ir tik labs.

svētdiena, 2018. gada 4. novembris

Ef.3:16-17

Kristus caur ticību mājo jūsu sirdīs, un jūs mīlestībā iesakņojaties un nostiprinājaties.

.5.Moz.6:5

Tev To Kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka.

sestdiena, 2018. gada 3. novembris

2.Kor.1:5

Jo, ka Kristus ciešanas pie mums vairojās, tāpat arī mūsu iepriecināšana caur Kristu vairojās.

Ps.23:4

Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos; jo tu esi pie manis, tavs koks un tavs zizlis mani iepriecina.

piektdiena, 2018. gada 2. novembris

Fil.4:4

Priecājaties iekš Tā Kunga vienmēr; es saku atkal: priecājaties!

Neh.12:43

Dievs tos bija iepriecinājis ar lielu prieku; tur priecājās arī sievas un bērni, tā ka Jeruzālemes prieks tapa tālu dzirdēts.

ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Fil.2:11

Ikkatrai mēlei būs apliecināt, ka Jēzus Kristus ir Tas Kungs par godu Dievam, Tam Tēvam.

Ps.35:18

Es tev pateikšu lielā draudzē, ļaužu pulkā es tevi slavēšu.