ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

Jēk.4:17

Kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.

Ps.141:4

Neļauj manai sirdij griezties uz ļaunu.

trešdiena, 2016. gada 30. marts

Mt.21:28-30

Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīnadārzā. Un tas atbildēja un sacīja: jā, kungs! - Bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. - Pēc tam viņam palika žēl, un viņš aizgāja.

Dan.9:7

Tavā pusē, Kungs, ir taisnība, mums atliek tikai kauna sārtums vaigā.

otrdiena, 2016. gada 29. marts

Jņ.20:19

Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: "Miers ar jums!"

Ps.57:2

Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām.

pirmdiena, 2016. gada 28. marts

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.

Ps.80:19

Uzturi mūs dzīvus, tad mēs piesauksim Tavu Vārdu.

svētdiena, 2016. gada 27. marts

1.Kor.15:20

Nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.

Ps.43:3

Sūti Savu gaismu un Savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved Tavā svētajā kalnā, Tavos mājokļos.

sestdiena, 2016. gada 26. marts

Jņ.17:11

Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs.

Neh.1:6

Lai Tava auss kļūst uzmanīga un Tavas acis atvērtas, lai dzirdētu Sava kalpa lūgšanu.

piektdiena, 2016. gada 25. marts

2.Kor.5:19

Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.

Ps.89:2

Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem.

ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

Mk.14:34

Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā.

1.Moz.41:52

Dievs mani darījis auglīgu manā posta zemē.

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.

Ps.95:7-8

Šodien uzklausiet Viņa balsi: "Nenocietiniet savas sirdis."

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Ebr.2:9

Mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu.

1.Lku.29:11

It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev!

pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Ebr.12:12-13

Paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām.

Ps.48:15

Tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos.

svētdiena, 2016. gada 20. marts

Tit.3:4-5

Kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības.

Jes.59:12-13

Mūsu pārkāpumi ir pilnīgi dzīvi mūsu apziņā, mūsu noziegumi mums ir zināmi: atkrituši mēs esam no Tā Kunga un Viņu aizlieguši, mēs neklausījām mūsu Dievam.

sestdiena, 2016. gada 19. marts

1.Pēt.4:16

Ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu.

Jes.54:4

Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas, tev nav jākaunas, jo tev nebūs jānosarkst!

piektdiena, 2016. gada 18. marts

Mk.4:20

Labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes.

Jes.55:10-11

Kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes.

ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!

Ps.22:12

Neesi tālu no manis, jo izbailes ir visapkārt, esi man tuvu, jo nav neviena, kas palīdz!

trešdiena, 2016. gada 16. marts

Gal.6:10

Kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem.

Sal.pam.3:29

Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāku, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo.

otrdiena, 2016. gada 15. marts

Fil.4:7

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

5.Moz.32:11-12

Kā ērglis, kas savus bērnus vedina no ligzdas, kas izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem, tā Tas Kungs viens pats ir viņus vadījis.

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Ebr.4:16

Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Ps.118:8

Labāk ir paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz cilvēkiem!

svētdiena, 2016. gada 13. marts

1.Pēt.2:21-23

Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu.

Jer.11:20

Es Tev pavēlu savu dzīves ceļu.

sestdiena, 2016. gada 12. marts

Mt.14:30

Lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: "Kungs, palīdzi man!"

Ps.71:20-21

Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem. Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal mani mierināsi.

piektdiena, 2016. gada 11. marts

2.Kor.4:6

Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.

Jes.45:6-7

Es esmu Tas Kungs, un cita nav neviena! Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu; Es esmu Tas Kungs, kas visu to dara!

ceturtdiena, 2016. gada 10. marts

Ebr.3:6

Kristus kā Dēls pār Viņa namu.

1.Moz.39:9

Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu?

trešdiena, 2016. gada 9. marts

Mt.16:18

Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Jes.66:22

Kā jaunās debesis un jaunā zeme, ko Es esmu radījis, pastāvēs Manā priekšā, tā pastāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds, saka Tas Kungs,

otrdiena, 2016. gada 8. marts

1.Tim.1:12-13

Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu - Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai, kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāka; tomēr es esmu apžēlots.

2.Moz.33:19

Es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un, par ko Es apžēlojos, par to Es apžēlojos.

pirmdiena, 2016. gada 7. marts

1.Tim.5:4

Bērni vai bērnubērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tas Dievam labpatīk.

2.Moz.20:12

Godini savu tēvu un savu māti.

svētdiena, 2016. gada 6. marts

1.Tim.1:1

Pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles.

2.Lku.25:8

Dievam ir spēks gan tev palīdzēt, gan tevi nogāzt.

sestdiena, 2016. gada 5. marts

Mk.4:26-28

Viņš sacīja: "Tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas, nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā."

Jes.49:4

Es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku; tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā.

piektdiena, 2016. gada 4. marts

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

1.Ķēn.8:39

Tu esi vienīgais, kas pazīsti visu cilvēka bērnu sirdis.

ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Rom.5:18

Viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.

Jes.63:1

Es tas esmu, kas runāju taisnību un kam ir vara un līdzekļi palīdzēt!

trešdiena, 2016. gada 2. marts

Ef.6:15

Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam.

Jes.52:7

Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir ķēniņš!

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Mk.13:13

Kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.

Ps.31:25

Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu!