pirmdiena, 2016. gada 29. februāris

Ebr.12:11

Katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk, tanī vingrinātiem, dod taisnības miera augli.

Jer.10:24

Pārmāci mani, Kungs, bet ar žēlastību un ne Savā bardzībā.

svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Mk.1:30-31

Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie Viņam tūdaļ par to sacīja. Un piegājis Viņš to uzcēla un to ņēma pie rokas, un drudzis tūlīt no tās atstājās.

Jes.41:13

Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!"

sestdiena, 2016. gada 27. februāris

1.Pēt.3:9

Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

1.Lku.17:27

Ko Tu, Kungs, esi svētījis, tas ir svētīts mūžīgi!

piektdiena, 2016. gada 26. februāris

1.Kor.13:2

Ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.

Jes.5:21

Bēdas lai tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi tikai paši savās iedomās!

ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Mt.6:7-8

Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Ps.139:4

Nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.

trešdiena, 2016. gada 24. februāris

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Ps.51:13

Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu!

otrdiena, 2016. gada 23. februāris

2.Kor.9:10

Kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem.

Jes.61:11

Kā zeme izdod savus augļus un kā dārzs liek sazelt saviem dēstiem, tā Tas Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā.

pirmdiena, 2016. gada 22. februāris

Ebr.13:14

Mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo.

1.Lku.29:15

Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības!

svētdiena, 2016. gada 21. februāris

Ef.2:22

Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Ps.46:5-6

Taču Dieva pilsētu iepriecina Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas Visuaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz, jau rītam austot.

sestdiena, 2016. gada 20. februāris

2.Tim.1:7

Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.

Joz.1:9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.

piektdiena, 2016. gada 19. februāris

Mt.25:40

Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.

Ps.68:6-7

Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī. Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam nemaz nav māju, izved gūstītos brīvībā.

ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Ap.d.14:27

Tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā Viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis.

Ps.96:3

Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem!

trešdiena, 2016. gada 17. februāris

Lk.19:2-3

Tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot.

2.Lku.30:18-19

Tas Kungs, kas ir labs, lai katram to piedod, it īpaši visiem tiem, kas savā sirdsprātā stipri ir apņēmušies meklēt Dievu To Kungu, savu tēvu Dievu.

otrdiena, 2016. gada 16. februāris

1.Kor.11:25

Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs.

Jes.55:3

Es jums celšu mūžīgu derību.

pirmdiena, 2016. gada 15. februāris

1.Kor.10:13

Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.

Īj.2:10

Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad lai mēs arī nesaņemam ļaunu?

svētdiena, 2016. gada 14. februāris

Fil.4:13

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?

sestdiena, 2016. gada 13. februāris

Mt.5:6

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Ps.94:15

Pie taisnības atgriezīsies Viņa tiesa, un Viņam sekos visi sirdī skaidrie.

piektdiena, 2016. gada 12. februāris

Jņ.1:12

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.

Hoz.2:1

Un notiks, ka tai vietā, kur viņiem reiz sacīja: jūs neesat Mana tauta, - viņiem atkal no jauna sacīs: jūs tā dzīvā Dieva bērni!

ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

Lk.1:46-47

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju."

Ps.13:7

Es dziedāšu Tam Kungam, ka Viņš man tik daudz laba dara!

trešdiena, 2016. gada 10. februāris

Mk.1:35

No rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.

Ps.5:4

Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es Tev gribu nest savu upuri.

otrdiena, 2016. gada 9. februāris

Mt.6:26

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

Ps.145:15-16

Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā; Tu atver Savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.

pirmdiena, 2016. gada 8. februāris

2.Kor.4:15

Viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.

1.Ķēn.8:66

Tie atgriezās savās teltīs, priecīgi un ar apmierinātu sirdsprātu visa tā dēļ, ko Tas Kungs Savam kalpam Dāvidam un Savai tautai Israēlam bija darījis.

svētdiena, 2016. gada 7. februāris

Jņ.15:4

Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.

Sal.pam.3:5-6

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.

sestdiena, 2016. gada 6. februāris

2.Tim.2:7

Gan jau dos tev Tas Kungs saprašanu visās lietās.

1.Lku.28:20

Dievs, Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi; Viņš tevi nepametīs, un Viņš tevi neatstās, kamēr tu nebūsi pabeidzis visus Tā Kunga nama celšanas darbus.

piektdiena, 2016. gada 5. februāris

Mt.9:10

Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda.

2.Lku.19:7

Tad nu lai Tā Kunga bijāšana ir dzīva jūsos! Turiet svētu to un dariet savu darbu, jo pie Tā Kunga, mūsu Dieva, nav nekādas netaisnības, nedz Viņš uzlūko kāda cilvēka vaigu, nedz arī saņem kādas dāvanas.

ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris

Atkl.15:4

Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts; visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs, jo Tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami.

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.

trešdiena, 2016. gada 3. februāris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Jes.14:27

Kad Tas Kungs Cebaots ko nolēmis, kas to var grozīt? Un, kad Viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk?

otrdiena, 2016. gada 2. februāris

1.Pēt.3:12

Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet Tā Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu.

Ps.76:9-10

Zeme iztrūkās, tapa klusa, kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes.

pirmdiena, 2016. gada 1. februāris

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

5.Moz.9:26

Ak, Kungs, mūsu Dievs! Neizdeldē Savu tautu un Savu īpašumu, ko Tu pats Savā lielumā esi atbrīvojis.