svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Rom.8:28

Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

Sal.māc.7:14

Baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa nāves.

sestdiena, 2014. gada 30. augusts

1.Tim.4:10

Tālab mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.

1.Sam.17:45

Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā."

piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Rom.8:25

Ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.

Jes.8:17

Es cerēšu uz To Kungu, kas paslēpis Savu vaigu Jēkaba namam.

ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

Ef.3:20-21

Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.

Jes.65:24

Pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.

trešdiena, 2014. gada 27. augusts

Jņ.6:11

Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās.

3.Moz.26:5

Jūs bagātīgi ēdīsit savu maizi un dzīvosit droši savā zemē.

otrdiena, 2014. gada 26. augusts

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.

1.Sam.2:2

Nav citas klints, kā vien mūsu Dievs.

pirmdiena, 2014. gada 25. augusts

Ef.2:14

Viņš ir mūsu miers.

1.Ķēn.8:56

Slavēts lai ir Tas Kungs, kas ir devis Savam Israēlam atpūtu, kā Viņš to bija apsolījis.

svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Atkl.19:7

Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu.

Ps.81:2

Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam.

sestdiena, 2014. gada 23. augusts

1.Tim.3:16

Patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.

Ps.40:6

Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga.

piektdiena, 2014. gada 22. augusts

Fil.3:13

Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā.

Dan.11:32

Tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības.

ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

Lk.5:5

Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest."

5.Moz.30:9

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi bagātīgi svētīs ikvienā tavā roku darbā.

trešdiena, 2014. gada 20. augusts

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.

Ps.6:10

Tas Kungs klausa manu lūgšanu, manu saukšanu Viņš ir dzirdējis.

otrdiena, 2014. gada 19. augusts

Ef.3:17

Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs.

1.Ķēn.8:27

Lūk, debesis un debesu debesis nav spējīgas Tevi pilnā mērā uzņemt. Kā tad nu vēl šis nams, kādu es esmu uzcēlis?

pirmdiena, 2014. gada 18. augusts

Mk.2:19

Jēzus uz tiem sacīja: "Kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem?"

Jer.33:11

Tur nākotnē atkal dzirdēs prieka balsis un līksmību, līgavaiņu un līgavas gaviles un to cilvēku slavinājumu balsis, kas sacīs: teiciet To Kungu Cebaotu! Jo labs ir Tas Kungs, un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

svētdiena, 2014. gada 17. augusts

Ebr.10:23

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.

1.Ķēn.19:18

Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā.

sestdiena, 2014. gada 16. augusts

1.Tes.5:5

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni.

Jes.60:20

Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.

piektdiena, 2014. gada 15. augusts

Atkl.2:2

Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību.

Ps.9:11

Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē.

ceturtdiena, 2014. gada 14. augusts

Fil.4:4

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!

Ps.68:4

Iaisnie priecājas, viņi līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā.

trešdiena, 2014. gada 13. augusts

1.Jņ.1:2

Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies.

Jes.61:1

Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību.

otrdiena, 2014. gada 12. augusts

Jņ.20:28

Toms atbildēja un sacīja Viņam: "Mans Kungs un Mans Dievs!"

Jer.31:34

Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! - jo visi Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2014. gada 11. augusts

Atkl.5:13

Es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām: "Tam, kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos."

Ps.117:1

Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas!

svētdiena, 2014. gada 10. augusts

2.Kor.13:13

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Ps.67:2

Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs.

sestdiena, 2014. gada 9. augusts

Jņ.12:46

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.

Jes.60:2

Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.

piektdiena, 2014. gada 8. augusts

Rom.8:38-39

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Ps.63:8

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos.

ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts

Lk.6:12

Notika tanīs dienās, ka Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt; un Viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā.

Ps.42:9

Dienā es saucu: "Kungs, neliedz man Savu žēlastību!" Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie savas dzīvības Dieva.

trešdiena, 2014. gada 6. augusts

2.Kor.5:17

Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Jes.62:2

Tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.

otrdiena, 2014. gada 5. augusts

1.Jņ.4:9

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.

2.Moz.33:20

Viņš sacīja: "Manu vaigu tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar Mani redzēt un palikt dzīvs."

pirmdiena, 2014. gada 4. augusts

Mk.1:13-14

Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja. Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju.

2.Moz.13:18

Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi uz Niedru jūru.

svētdiena, 2014. gada 3. augusts

Ef.5:14

Uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. -

Cef.1:12

Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!

sestdiena, 2014. gada 2. augusts

1.Jņ.1:3-4

Mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs.

Jes.25:9

Tas ir mūsu Kungs, uz Viņu mēs cerējām! Priecāsimies un līksmosimies par Viņa žēlastību!

piektdiena, 2014. gada 1. augusts

Rom.11:2

Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis.

Jes.44:21

Es tevi radīju, tu esi Mans kalps; Israēl, Es tevi neaizmirsīšu!