trešdiena, 2014. gada 30. aprīlis

1.Kor.12:28

Dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs.

Jer.3:15

Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.

otrdiena, 2014. gada 29. aprīlis

1.Jņ.2:24

Jūsos lai paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliksit Dēlā un Tēvā.

Joz,22:29

Lai tādas domas ir tālu nost no mums, ka mēs saceltos pret To Kungu vai ka mēs šodien nogrieztos nost no Tā Kunga.

pirmdiena, 2014. gada 28. aprīlis

Kol.2:7

Stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!

5.Moz.8:12-14

Kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu.

svētdiena, 2014. gada 27. aprīlis

1.Tes.5:16

Esiet priecīgi vienumēr,

Sal.māc.3:22

Es redzēju, ka nekas cilvēkam nav labāks, kā kad viņš priecājas, būdams iesaistīts savas darbības rosmē.

sestdiena, 2014. gada 26. aprīlis

Gal.4:28

Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzāks.

1.Moz.26:4

Tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas,

piektdiena, 2014. gada 25. aprīlis

1.Tes.4:14

Tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.

Ps.49:16

Taču manu dvēseli atpestīs Dievs, no pazemes varas Viņš mani ņems pie Sevis.

ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis

Jņ.21:18

Patiesi, patiesi Es tev saku: jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi.

Jer.42:6

Vai nu tas mums patīk, vai nepatīk, mēs klausīsim Tā Kunga, mūsu Dieva, balsij.

trešdiena, 2014. gada 23. aprīlis

1.Jņ.4:19

Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

5.Moz.6:5

Tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.

otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

2.Tim.2:24

mūsu Kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā.

Ps.141:3

Pasargi, ak, Kungs, manu muti un sargi manas lūpas!

pirmdiena, 2014. gada 21. aprīlis

Mt.12:39-40

Viņš atbildēja un tiem sacīja: "Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes; un viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Jo, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī.

5.Moz.4:23

Tad nu sargieties, ka jūs neaizmirstat Tā Kunga, sava Dieva, derību, ko Viņš ar jums ir slēdzis, ka jūs sev neizveidojat nekādu elka tēlu, nekādu atveidu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev būtu aizliedzis.

svētdiena, 2014. gada 20. aprīlis

Jņ.11:25

Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,"

Jes.32:17

Taisnības auglis būs miers un taisnības panākums - klusums un drošība mūžīgi.

sestdiena, 2014. gada 19. aprīlis

Jņ.16:22

Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.

Cah.1:17

Tas Kungs atkal iepriecinās Ciānu.

piektdiena, 2014. gada 18. aprīlis

Lk.23:46

Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." Un, to sacījis, Viņš nomira.

Ps.86:5

Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc.

ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis

Jņ.16:33

To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

Jes.25:4

Tu biji patvērums cietējam un atbalsts nabagam viņa bēdās, pajumte negaisā, pavēnis saules tveicē.

trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis

Jņ.8:12

Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

2.Moz.13:21

Tas Kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti.

otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis

Ap.d.14:17

Jebšu Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

Ps.104:27-28

Viņi visi gaida uz Tevi, lai Tu viņiem barību dod savā laikā. Kad Tu to viņiem dod, tad viņi to sakrāj; kad Tu atver Savu roku, tad viņi top paēdināti ar visu labu.

pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis

Lk.19:45-46

Viņš iegāja Templī un sāka izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem: "Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, - bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri."

5.Moz.4:24

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir rijēja uguns, Viņš ir dusmīgs Dievs.

svētdiena, 2014. gada 13. aprīlis

Mt.21:9

Ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: "Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!"

Ps.119:43

Neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu!

sestdiena, 2014. gada 12. aprīlis

Ef.4:26

Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties,

Ps.37:8

Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums!

piektdiena, 2014. gada 11. aprīlis

Jņ.5:30

Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.

2.Lku.18:13

Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo! Tikai to, ko mans Dievs man sacīs, es runāšu!

ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

1.Pēt.1:24

Dieva vārds paliek mūžīgi.

Ps.105:8

Viņš neaizmirst Savu derību nemūžam, to vārdu, ko Viņš tūkstošiem dzimumiem devis.

trešdiena, 2014. gada 9. aprīlis

Rom.2:4

Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos?

Nah.1:3

Tas Kungs ir lēnprātīgs dusmās, taču varens spēkā, un nesodītu Dievs neatstās nevienu.

otrdiena, 2014. gada 8. aprīlis

Fil.1:3-4

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams,

Jes.66:10

Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat! Priecājieties līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši,

pirmdiena, 2014. gada 7. aprīlis

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek.

Jes.41:9

Tu esi Mans kalps, Es tevi izredzēju un neesmu atmetis.

svētdiena, 2014. gada 6. aprīlis

Jēk.1:27

Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās.

Sal.pam.21:3

Tam Kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā kad tas nes kaujamos upurus.

sestdiena, 2014. gada 5. aprīlis

1.Pēt.5:10

Visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.

Jer.31:25

Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli!

piektdiena, 2014. gada 4. aprīlis

Jņ.16:8

Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.

Ps.12:6

"Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos," saka Tas Kungs, "un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!"

ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis

Lk.14:13-14

Kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt.

Sal.pam.17:5

Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts.

trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis

Mt.18:15

Ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis.

3.Moz.19:17

Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks.

otrdiena, 2014. gada 1. aprīlis

Mt.5:7

Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.

Sal.pam.24:29

Nesaki: "Kā viņš man darījis, tā es gribu viņam atdarīt!"