svētdiena, 2012. gada 30. septembris

2.Tes.3:3

Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.40:12

Tu, ak, Kungs, nepārtrauksi Savu labvēlību pret mani, Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr!

sestdiena, 2012. gada 29. septembris

Lk.6:46

Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! - bet nedarāt, ko Es saku?

Jer.8:7

Pat stārķis apakš debess zina savu laiku, un ūbele un bezdelīga, un dzērve ietur savu atnākšanas laiku, bet Mana tauta nepazīst Tā Kunga tiesas kārtību!

piektdiena, 2012. gada 28. septembris

1.Jņ.4:10

Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

Ps.103:10

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem.

ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

Mk.10:52

Jēzus tam sacīja: "Ej, tava ticība tev palīdzējusi." Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu Viņam sekoja.

Ps.80:19

Uzturi mūs dzīvus, tad mēs piesauksim Tavu Vārdu.

trešdiena, 2012. gada 26. septembris

Mt.11:27

Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu.

Jes.53:12

Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē.

otrdiena, 2012. gada 25. septembris

Mk.1:17-18

Jēzus tiem sacīja: "Nāciet Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem." Un tūdaļ tie, savus tīklus atstājuši, Viņam sekoja.

Jes.55:8

"Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2012. gada 24. septembris

Fil.2:13

Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

Jer.18:6

"Redzi, kā māls podnieka rokā, tā jūs esat Manā rokā."

svētdiena, 2012. gada 23. septembris

Atkl.1:8

"Es esmu Alfa un Omega!" saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!

Jer.32:27

"Redzi, Es esmu Tas Kungs Dievs pār visu miesu! Vai tad Man būtu kas neiespējams?"

sestdiena, 2012. gada 22. septembris

Ef.6:10

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

2.Sam.22:3

Mans Dievs ir mana klints, tajā es glābšos, mans lielais vairogs un manas pestīšanas rags, mans augstais sargs, mans patvērums, mans pestītājs, kas Tu mani atpestī no varmācībām.

piektdiena, 2012. gada 21. septembris

2.Tim.1:14

Glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.

Ps.71:5

Tu esi mana cerība, Kungs, mana drošība no pašas manas jaunības.

ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris

Mk.1:9-11

Jēzus nāca no Nacaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ, no ūdens izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un Garu kā balodi uz Viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts."

Ps.50:2-3

No Ciānas, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro Sava spožuma gaismā. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu.

trešdiena, 2012. gada 19. septembris

Mt.8:8

Virsnieks atbildēja un sacīja: "Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā pajumtē; saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels."

Ec.12:25

Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies.

otrdiena, 2012. gada 18. septembris

Mk.12:17

Jēzus tiem sacīja: "Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder."

Ps.95:2-3

Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs.

pirmdiena, 2012. gada 17. septembris

2.Pēt.3:15

Uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu.

Ec.18:27

Ja bezdievis atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darījis, un dara patiesību un taisnību, tas paturēs savu dvēseli dzīvu.

svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Mk.12:33

To mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu - tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri.

Hoz.6:6

Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem, Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri.

sestdiena, 2012. gada 15. septembris

1.Pēt.2:4

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs.

Ps.18:47

Slavēts lai ir mans patvērums, augsti teikts lai ir Dievs, mans glābējs.

piektdiena, 2012. gada 14. septembris

2.Pēt.3:14

To gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus,

Ps.85:10-11

Tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, lai Viņa godība mājotu mūsu zemē,
11 ka žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās.

ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

2.Kor.4:18

Redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.

Ps.90:10

Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas.

trešdiena, 2012. gada 12. septembris

Kol.1:23

Ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm.

Ps.103:17-18

Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā.

otrdiena, 2012. gada 11. septembris

1.Tim.5:25

Labie darbi ir visiem zināmi, un, kur tas tā vēl nav, tur tie nevar palikt apslēpti.

Ps.139:4

Nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.

pirmdiena, 2012. gada 10. septembris

Rom.13:12

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.

Ps.121:4

Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ.

svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Jņ.11:26

Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!

Jer.39:18

"Tiešām, Es ļaušu tev izbēgt, tu nekritīsi no zobena, bet iemantosi dzīvību, jo tu paļāvies uz Mani!" - tā saka Tas Kungs.

sestdiena, 2012. gada 8. septembris

1.Tim.3:13

Tie, kas labi kalpojuši, iegūst sev cienīgu stāvokli un daudz priecīgas drosmes ticībā, kas Kristū Jēzū.

Ps.73:28

Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums; man ir prieks savu cerību likt uz Dievu To Kungu, lai paustu visus Tavus darbus.

piektdiena, 2012. gada 7. septembris

1.Kor.11:32

Sodīdams Tas Kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti.

Jes.26:8

Arī tavu tiesu ceļā mēs gaidām, Kungs, uz Tevi.

ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris

Ap.d.12:7

Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: "Celies ātri augšā!" Un važas nokrita no viņa rokām.

Ps.34:8

Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.

trešdiena, 2012. gada 5. septembris

Ef.4:22-23

Līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā.

1.Moz.6:22

Noa darīja, kā Dievs sacīja.

otrdiena, 2012. gada 4. septembris

2.Kor.8:9

Jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

Ps.33:5

Zeme ir pilna Viņa žēlastības.

pirmdiena, 2012. gada 3. septembris

1.Pēt.1:22

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi.

Ec.11:19-20

Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc Maniem likumiem, ievēro Manus baušļus un tos pilda.

svētdiena, 2012. gada 2. septembris

1.Jņ.4:12

Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga.

5.Moz.5:8

Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu.

sestdiena, 2012. gada 1. septembris

Mt.5:16

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Ps.35:18

Es Tev pateikšos lielā draudzē, ļaužu pulkā es Tevi slavēšu.