piektdiena, 2012. gada 7. septembris

1.Kor.11:32

Sodīdams Tas Kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti.