piektdiena, 2011. gada 30. septembris

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Jes.43:11

Vienīgi Es esmu Tas Kungs, bez Manis nav cita glābēja.

ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

Rom.13:4

Valsts vara ir Dieva kalpone tevis labā.

Ec.34:2

Bēdas ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi! Vai ganiem nebija avis ganīt? ()

trešdiena, 2011. gada 28. septembris

Mt.15:31

Ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu.

Ps.104:1-2

Kungs, mans Dievs, cik Tu esi liels, cildenumā un godībā tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā.

otrdiena, 2011. gada 27. septembris

Fil.4:19

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

Ps.106:4

Piemini mani, Kungs, pēc Sava labā prāta uz Savu tautu un nāc pie manis ar Savu palīdzību.

pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

Rom.9:21

Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?

Ps.92:6

Cik lieli ir Tavi darbi, ak, Kungs, cik ļoti dziļas Tavas domas!

svētdiena, 2011. gada 25. septembris

Ap.d.10:35

Ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo.

Mal.1:11

“No saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā,” saka Tas Kungs.

sestdiena, 2011. gada 24. septembris

Lk.14:21

Nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam: izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus.

Ps.12:6

“Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos,” saka Tas Kungs, “un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas.”

piektdiena, 2011. gada 23. septembris

Gal.4:6

Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs!

Jes.26:9

Mana dvēsele meklē Tevi arī naktī, mans gars ilgojas pēc Tevis.

ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris

2.Tim.1:14

Glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.

Ps.56:11

Dieva vārdu es slavēju.

trešdiena, 2011. gada 21. septembris

Fil.1:9-10

Es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami.

5.Moz.5:33

Pa ikkatru ceļu, ko vien Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums ir jāiet, lai jūs dzīvotu.

otrdiena, 2011. gada 20. septembris

Ef.1:13-14

Jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu Viņa varenībai.

Jes.49:3

“Tu esi Mans kalps, Israēl, kurā Es gribu parādīt savu godību.”

pirmdiena, 2011. gada 19. septembris

Mt.3:8

Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus.

Jer.25:5

Atgriezieties ikviens no sava ļaunā ceļa un no saviem nelabajiem darbiem.

svētdiena, 2011. gada 18. septembris

Tit.2:13

Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.

Ps.82:8

Celies, ak, Dievs, tiesā zemi, jo Tu esi Tas Kungs, kas manto visas tautas!

sestdiena, 2011. gada 17. septembris

Rom.12:11

Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam.

1.Sam.12:20-21

Kalpojiet Tam Kungam ar visu savu sirdi. Un neatkāpieties, sekodami blēņu dievībām, kas nedz palīdz, nedz arī izglābj.

piektdiena, 2011. gada 16. septembris

1.Pēt.1:10

Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību.

Jes.53:1

Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?

ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris

2.Kor.10:15-16

Mēs nelielāmies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram, jūsu ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, lai varētu evaņģēliju sludināt pāri par jūsu robežām, bet ne lielīties ar jau padarīto cita darba laukā.

Ps.98:3

Visi zemes gali redz mūsu Dieva svētīgo un palīdzības pilno valdīšanu.

trešdiena, 2011. gada 14. septembris

Mt.6:8

Jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Ps.34:16

Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.

otrdiena, 2011. gada 13. septembris

Mt.10:7

Ejot sludiniet un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.

Jer.3:15

Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.

pirmdiena, 2011. gada 12. septembris

Jēk.1:12

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Ps.25:1-2

Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā.

svētdiena, 2011. gada 11. septembris

Mt.10:27

Kas jums ausī sacīts, to sludinait uz jumtiem.

Jes.49:26

Visa miesa redzēs, ka Es esmu Tas Kungs, Es esmu tavs Glābējs un Pestītājs.

sestdiena, 2011. gada 10. septembris

Lk.6:20

Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība!

Ps.140:13

Es zinu, ka Tas Kungs vedīs nelaimīgā lietu un izkārtos nabagam tiesu.

piektdiena, 2011. gada 9. septembris

2.Pēt.1:10

Darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo, to darīdami, jūs nekad neklupsit.

Cah.13:9

Es teikšu: tā ir Mana tauta! Un viņi teiks: Tas Kungs ir mans Dievs!

ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

1.Kor.3:6

Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai.

Sal.pam.19:21

Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek Tā Kunga padoms.

trešdiena, 2011. gada 7. septembris

1.Jņ.3:2-3

Mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.

Jes.33:17

Tavas acis skatīs ķēniņu viņa glītumā.

otrdiena, 2011. gada 6. septembris

Rom.15:29

Es zinu, ka pie jums nonākdams, nākšu ar pilnu Kristus svētību.

1.Moz.26:24

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, Es tevi svētīšu.

pirmdiena, 2011. gada 5. septembris

Ap.d.7:48

Visuaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos.

1.Ķēn.8:27

Lūk, debesis un debesu debesis nav spējīgas Tevi pilnā mērā uzņemt. Kā tad nu vēl šis nams, kādu es esmu uzcēlis?

svētdiena, 2011. gada 4. septembris

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

1.Ķēn.8:27

Vai tad Dievs patiešām lai dzīvotu zemes virsū?

sestdiena, 2011. gada 3. septembris

Fil.2:4

Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.

Jes.10:1- 2

Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem.

piektdiena, 2011. gada 2. septembris

1.Kor.15:51

Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti.

Ps.103:14

Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.

ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris

Lk.18:13

Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Īj.42:5-6

Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi! Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos.