otrdiena, 2011. gada 31. maijs

Mt.8:13

Jēzus sacīja virsniekam: "Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis." Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā.

Ps.25:10

Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības.

pirmdiena, 2011. gada 30. maijs

Mt.19:14-15

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." Un Viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes.

Ps.115:13

Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.

svētdiena, 2011. gada 29. maijs

Mt.20:25-26

Jēzus pieaicināja tos un sacīja: "Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis.

Ps.20:8

Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.

sestdiena, 2011. gada 28. maijs

Ap.d.5:29

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.

Ps.146:3

Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt!

piektdiena, 2011. gada 27. maijs

1.Tes.5:8

Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!

Mih.7:8

Ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana gaisma.

ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

Rom.9:20

Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties?

Mih.6:3

Ko Es esmu tev nodarījis, Mana tauta, un ar ko Es tevi būtu apkaitinājis? Atbildi jel Man to!

trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Mt.19:23

Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā."

Ps.9:19

Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.

otrdiena, 2011. gada 24. maijs

Mt.14:28-29

Pēteris sacīja: "Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu." Un Viņš sacīja: "Nāc!" Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus.

Jes.43:16

Tas Kungs paver ceļu pāri jūrai un taku pāri lieliem ūdeņiem.

pirmdiena, 2011. gada 23. maijs

Ap.d.1:8

Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki.

Jes.42:1

Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu. Es liku savu garu uz viņu, lai Viņš nes tautām taisnību.

svētdiena, 2011. gada 22. maijs

Rom.8:25

Ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.

Jer.15:18

Kādēļ manas sāpes ir bez gala un mana brūce tik dziļa, ka tā nav dziedināma? Vai tad tu gribi man būt kā maldinātājs strauts, kā ūdens plūdums, uz ko nevar paļauties?

sestdiena, 2011. gada 21. maijs

Jņ.14:1

"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!"

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?

piektdiena, 2011. gada 20. maijs

2.Kor.9:8

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

2.Moz.35:29

Tā Israēla ļaudis, vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt, nesa labprātības upurus Tam Kungam.

ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs

Gal.2:20

Es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.

Ps.66:16

Nāciet, klausieties visi, kas Dievu bīstaties, es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei!

trešdiena, 2011. gada 18. maijs

Rom.15:5-6

Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu.

Ps.92:2-3

Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību.

otrdiena, 2011. gada 17. maijs

1.Tim 6:15-16

Svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, Viņam lai ir gods un mūžīga vara!

Ps.72:11

Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai viņam kalpo.

pirmdiena, 2011. gada 16. maijs

Rom.14:9

Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.

Ps.90:12

Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam.

svētdiena, 2011. gada 15. maijs

Ap.d.26:22

Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es še stāvu kā liecinieks maziem un lieliem.

Ps.63:8

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos.

sestdiena, 2011. gada 14. maijs

Mt.26:39

Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: "Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi."

Ps.119:109

Mana dvēsele ir vienumēr nāves briesmās, tomēr es neaizmirstu Tavus baušļus.

piektdiena, 2011. gada 13. maijs

Ap.d.17:27-28

Jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies.

Ps.139:9-10

Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu.

ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Rom.8:27

Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

1.Ķēn.8:39

Tu esi vienīgais, kas pazīsti visu cilvēka bērnu sirdis.

trešdiena, 2011. gada 11. maijs

Lk.8:18

Pielūkojiet, kā jūs klausāties.

Am.8:11-12

“Redzi, nāks dienas,” saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, “Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies un meklētu pēc Tā Kunga vārda – un tomēr to neatrastu.”

otrdiena, 2011. gada 10. maijs

Mt.6:10

Lai nāk Tava valstība, Tavs prātslai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Jes.64:8

Ak, Kungs, Tu esi taču mūsu tēvs! Mēs esam māls, bet Tu mūsu veidotājs, mēs visi esam Tavu roku darbs.

pirmdiena, 2011. gada 9. maijs

Mt.5:6

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Ps.103:6

Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem.

svētdiena, 2011. gada 8. maijs

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Ps.62:9

Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.

sestdiena, 2011. gada 7. maijs

Ebr.10:24-25

Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši.

Ps.84:5

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr.

piektdiena, 2011. gada 6. maijs

Mt.18:12

Ja kādam cilvēkam ir simts avju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās deviņdesmit deviņas kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies?

Jer.2:27

Man tie pagriezuši muguru un ne vaigu. Bet, kad tiem uznāk nelaime, tad tie sauc: celies un palīdzi mums!

ceturtdiena, 2011. gada 5. maijs

Mt.6:11

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.

Ps.104:14

Tu liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize.

trešdiena, 2011. gada 4. maijs

Ap.d.20:24

Mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju.

Ps.71:18

Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis nākamajām paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem.

otrdiena, 2011. gada 3. maijs

Fil.4:13

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Ps.118:14

Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs.

pirmdiena, 2011. gada 2. maijs

2.Pēt.3:15

Uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu.

Hoz.11:3

Es satvēru Efraima rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka Es viņiem palīdzēju.

svētdiena, 2011. gada 1. maijs

Rom.13:8

Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.

3.Moz.19:18

Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu,- Es esmu Tas Kungs!