ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Lk.1:28

Eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!"

2.Moz.33:17

Tas Kungs sacīja Mozum: "Tu esi atradis labvēlību Manās acīs un Es tevi saucu vārdā."

trešdiena, 2017. gada 29. novembris

Ap.d.2:45-47

Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā.

Jer.7:3

Dariet taisnus savus ceļus un savus darbus, tad Es jums ļaušu dzīvot šinī vietā!

otrdiena, 2017. gada 28. novembris

Rom.6:18

No grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.

1.Moz.4:7

Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu!

pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

Ebr.1:2-3

Dievs Dēlu ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu.

1.Sam.2:8

Zemes pamati pieder Tam Kungam; uz tiem Viņš arī ir cēlis pasauli.

svētdiena, 2017. gada 26. novembris

Ebr.12:2

Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.

2.Lku.20:12

Mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.

sestdiena, 2017. gada 25. novembris

1.Jņ.4:16

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Joz.23:11

Nopietni piesargiet savas dvēseles, ka jūs mīlat To Kungu, savu Dievu.

piektdiena, 2017. gada 24. novembris

1.Tes.4:17-18

Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!

Ps.9:19

Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.

ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

Lk.10:39

Marija apsēdusies pie Tā Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos.

Ps.119:52

Es pieminu, Kungs, Tavus likumus no senām dienām, tad tas mani iepriecina.

trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Jņ.10:16

Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans.

Ps.28:9

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!

otrdiena, 2017. gada 21. novembris

Lk.6:31

Kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait viņiem.

Ps.112:5

Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod, viņš tiesā panāks savu taisnību.

pirmdiena, 2017. gada 20. novembris

Lk.8:21

Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara.

5.Moz.4:2

Nepielieciet pie tā vārda, ko es jums pavēlu, neko klāt, nedz no tā ko atraujiet, ievērojiet Tā Kunga, jūsu Dieva, baušļus, ko es jums pavēlu.

svētdiena, 2017. gada 19. novembris

1.Kor.3:7

Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos.

sestdiena, 2017. gada 18. novembris

Tit.2:14

Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

Jes.9:1

Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.

piektdiena, 2017. gada 17. novembris

Atkl.14:13

Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm.

Jes.26:19

Tavi mirušie dzīvos.

ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Lk.13:30

Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.

Jes.60:3

Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi.

trešdiena, 2017. gada 15. novembris

1.Kor.6:17

Kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.

1.Ķēn.8:61

Lai miers ar To Kungu, mūsu Dievu, ir jūsu sirdīs.

otrdiena, 2017. gada 14. novembris

3.Jņ.1:4

Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā.

Jes.47:13-14

Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas.

pirmdiena, 2017. gada 13. novembris

Fil.4:7

Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

Ps.25:17

Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām!

svētdiena, 2017. gada 12. novembris

1.Tes.5:14

Pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!

3.Moz.19:17

Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks.

sestdiena, 2017. gada 11. novembris

Mt.16:18

Elles vārtiem draudzi nebūs uzvarēt.

Cah.2:9

Es pats būšu, saka Tas Kungs, Jeruzālemei visapkārt par ugunīgu mūri.

piektdiena, 2017. gada 10. novembris

Lk.5:31-32

Jēzus atbildēja un tiem sacīja: "Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus."

Jer.8:21-22

Es esmu satriekts savas tautas meitas sabrukuma dēļ; es staigāju apkārt noskumis, izbailes mani pārņēmušas! Vai tad nav vairs nekādu zāļu Gileādā? Jeb tur nav vairs arī neviena ārsta?

ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

Mk.1:15

Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.

Jes.61:1-2

Tas Kungs mani sūtījis pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu.

trešdiena, 2017. gada 8. novembris

Lk.1:69, 72

Dievs mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt Savu svēto derību.

Jer.14:21

Piemini un nepārtrauc Savu derību ar mums!

otrdiena, 2017. gada 7. novembris

Jēk.1:19-20

Lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.

1.Ķēn.20:11

Tas, kas apjož zobenu, nelielās, it kā tas būtu to jau nolicis.

pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Kol.2:9-10

Kristū mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem.

Ps.145:3

Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība.

svētdiena, 2017. gada 5. novembris

Kol.3:13

Kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.

Neh.9:17

Tu esi piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā.

sestdiena, 2017. gada 4. novembris

Lk.6:45

No sirds pārpilnības mute runā.

Ps.21:14

Celies, Kungs, Savā spēkā! Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām Tavu varenību!

piektdiena, 2017. gada 3. novembris

Mk.15:34

Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?

Ps.10:1

Kāpēc, Kungs, Tu esi tik tālu, kāpēc Tu esi apslēpies bēdu laikā?

ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

1.Tim.1:15

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.

Jes.35:4

Sakait izmisušām sirdīm: "Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs!"

trešdiena, 2017. gada 1. novembris

Ebr.4:12

Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.

Īj.13:9

Vai tad būs labi, ja Viņš jūs caurcaurēm pārbaudīs, jeb vai jūs varat Viņu tā vieglprātīgi vilt, kā nereti parasts pievilt cilvēkus?