trešdiena, 2015. gada 30. septembris

1.Pēt.1:3

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem.

Jes.63:16

Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: jau no seniem laikiem tas ir Tavs vārds.

otrdiena, 2015. gada 29. septembris

Mt.2:13

Tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: "Celies, ņem bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut."

Ps.121:5-6

Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī.

pirmdiena, 2015. gada 28. septembris

Ap.d.9:3-4

Tuvojoties Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un, pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: "Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?"

Ps.119:67

Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots, bet tagad es turu Tavu vārdu.

svētdiena, 2015. gada 27. septembris

Ap.d.17:11

Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.

Jes.44:26

Kas īsteno sava kalpa vārdu un piepilda savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu.

sestdiena, 2015. gada 26. septembris

Lk.1:51-52

Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos.

Jes.25:5

Tu apspiedi svešu ļaužu trakošanu.

piektdiena, 2015. gada 25. septembris

Atkl.3:10

Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.

Ps.97:10

Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.

ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris

1.Kor.12:6

Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.

2.Moz.15:11

Kas ir tāds kā Tu, ak, Kungs! Kas ir tāds kā Tu starp dieviem, varens Savā svētumā, bijājams Savā godībā, brīnumu darītājs!

trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos.

Ps.118:25

Ak, Kungs, palīdzi! Ak, Kungs, lai labi izdodas!

otrdiena, 2015. gada 22. septembris

Mt.25:35-36

Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši.

Jes.58:7

Nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā.

pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

1.Tim.6:15-16

Ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, Viņam lai ir gods un mūžīga vara!

Ps.95:2-3

Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs.

svētdiena, 2015. gada 20. septembris

1.Kor.14:20

Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši.

Ps.119:133

Stiprini manus soļus ar Tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani!

sestdiena, 2015. gada 19. septembris

Gal.2:21

Es nenoliedzu Dieva žēlastību.

Jon.2:9

Tie, kas turas pie nīcīgām viltus dievībām, zaudē savu žēlastības tiesu.

piektdiena, 2015. gada 18. septembris

1.Pēt.5:10

Visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.

Jer.14:21

Nepamet mūs Sava Vārda dēļ, lai Tavas godības tronis nekrīt negodā!

ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

2.Tes.3:16

Pats miera Kungs lai jums dod mieru vienumēr un visādos veidos! Mūsu Kungs lai ir ar jums visiem!

Ps.139:5

Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani.

trešdiena, 2015. gada 16. septembris

Atkl.11:15

Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam.

2.Ķēn.19:15

Tu vienīgi esi Dievs pār visām ķēniņu valstīm pasaulē, Tu esi radījis debesis un zemi!

otrdiena, 2015. gada 15. septembris

Ebr.11:8

Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja, nezinādams, kurp viņš iet.

1.Moz.12:4

Ābrāms izgāja, kā Tas Kungs to viņam bija sacījis.

pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

Rm.7:24-25

Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!

Ps.16:10

Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību.

svētdiena, 2015. gada 13. septembris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

Jes.55:3

Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele!

sestdiena, 2015. gada 12. septembris

2.Tim.2:8

Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem.

Ps.86:11

Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos!

piektdiena, 2015. gada 11. septembris

Rom.10:12

Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Cah.2:15

Daudzas tautas piegriezīsies Tam Kungam un kļūs par Manu tautu.

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Atkl.1:8

"Es esmu Alfa un Omega!" saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!

Mal.3:6

Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.

trešdiena, 2015. gada 9. septembris

Ebr.4:16

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Raudu dz.3:41

Pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs.

otrdiena, 2015. gada 8. septembris

Jūd.1:2

Žēlastība, miers un mīlestība lai jums bagātīgi!

Ps.3:9

No Tā Kunga nāk palīdzība, Tava svētība lai plūst pār Tavu tautu!

pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

2.Tim.1:13

Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū.

Ps.119:154

Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc Saviem vārdiem!

svētdiena, 2015. gada 6. septembris

Mt.10:8

Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.

Ps.78:4

Mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis.

sestdiena, 2015. gada 5. septembris

1.Jņ.4:10

Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

Ps.25:6

Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.

piektdiena, 2015. gada 4. septembris

Atkl.4:11

Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.

Ps.67:8

Lai Dievs mūs svētī! Un lai Viņu bīstas visi zemes gali!

ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris

Fil.2:6-7

Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.

Cah.9:9

Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs, Viņš ir miermīlīgs, Viņš jāj uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa.

trešdiena, 2015. gada 2. septembris

Ap.d.2:46-47

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā.

Ezr.3:11

Visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.

otrdiena, 2015. gada 1. septembris

Lk.2:38

Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu.

Ps.109:30

Es skaļi pateikšos Tam Kungam no visas sirds ar savu muti un slavēšu Viņu lielā pulkā.