sestdiena, 2013. gada 30. novembris

Kol.3:2

Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.

Ps.146:4

Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā.

piektdiena, 2013. gada 29. novembris

Rom.12:16

Neliecieties paši gudri esam.

Sal.pam.3:5-6

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.

ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

1.Jņ.4:14

Mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.

Dan.6:27

Viņš izglābj un atsvabina.

trešdiena, 2013. gada 27. novembris

Lk.10:22

Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas.

2.Moz.15:18

Tas Kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem!

otrdiena, 2013. gada 26. novembris

Lk.12:15

Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.

Sal.pam.11:24

Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds cits ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks.

pirmdiena, 2013. gada 25. novembris

Ebr.4:14

Mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas.

Ps.68:21

Mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs Tas Kungs mūs izglābj arī no nāves.

svētdiena, 2013. gada 24. novembris

Jņ.20:27

Viņš Tomam saka: "Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas un dod šurp savu roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!"

2.Moz.33:11

Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu.

sestdiena, 2013. gada 23. novembris

1.Jņ.5:14

Šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.

4.Moz.14:20

Tas Kungs sacīja: "Es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis."

piektdiena, 2013. gada 22. novembris

Ebr.13:4

Laulība lai ir visiem godā.

2.Moz.20:14

Tev nebūs laulību pārkāpt.

ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris

1.Pēt.4:5

Tiem būs jādod atbildība Tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus.

Jes.5:20

Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību.

trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Atkl.21:4

Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.

Ps.39:13

Uzklausi manu lūgšanu, Kungs, sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad leju asaras.

otrdiena, 2013. gada 19. novembris

2.Kor.1:21

Tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs.

Ps.129:2

Viņi ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši.

pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

Lk.6:47-48

Ikviens, kas pie Manis nāk un Manus vārdus dzird un dara, - Es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas, ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints.

2.Sam.22:2

Tas Kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs.

svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Rom.1:5

Caur Viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai Viņa Vārdā ticībai pakļautos visas tautas.

Jer.16:21

Redzi, Es šoreiz tos vedīšu pie atziņas, Es tiem parādīšu Savu roku un Savu varu. Tad tie atzīs, ka Mans vārds ir: Tas Kungs.

sestdiena, 2013. gada 16. novembris

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

Īj.9:10

Viņš dara lielas lietas, ko nevar izprast, un brīnumus, ko nevar izskaitīt.

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Ap.d.14:15

Vīri, ko jūs darāt? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā;

Īj.9:8-9

Viņš viens pats izpleš pār zemi debesis un soļo pār jūras viļņiem. Viņš ir tas, kas veidojis Lielo Lāci, Orionu un Sietiņu, un zvaigznes pret dienas vidu.

ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

1.Pēt.3:15

Turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.

Ps.119:116

Uzturi mani pie dzīvības pēc Tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā!

trešdiena, 2013. gada 13. novembris

Rom.6:4

Mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

Ps.103:2-3

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;

otrdiena, 2013. gada 12. novembris

Ap.d.1:8

Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki.

1.Moz.28:15

Es tevi neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko Es esmu tev sacījis.

pirmdiena, 2013. gada 11. novembris

Lk.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!

Ps,56:9

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras savācis Savā traukā!

svētdiena, 2013. gada 10. novembris

1.Tim.5:1-2

Vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu .. vecākas sievas kā mātes.

2.Moz.20:12

Godini savu tēvu un savu māti.

sestdiena, 2013. gada 9. novembris

Lk.24:32

Tie sacīja savā starpā: "Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams?"

Ps.146:8

Tas Kungs uzceļ nospiestos.

piektdiena, 2013. gada 8. novembris

Lk.6:46

Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! - bet nedarāt, ko Es saku?

Ps.50:16-17

Ko tu daudzini Manus likumus un ņem Manu derību savā mutē, ja tu ienīsti pamācību un laid Manus vārdus pār galvu?

ceturtdiena, 2013. gada 7. novembris

Jņ.8:12

Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Ps.43:3

Sūti Savu gaismu un Savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved Tavā svētajā kalnā, Tavos mājokļos.

trešdiena, 2013. gada 6. novembris

Lk.23:43

Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē."

Hoz.14:5

Es griezīšu par labu viņu atkrišanu, Es viņus labprāt mīlēšu.

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Ap.d.18:9

Nebīsties, bet runā un neciet klusu.

Ps.31:10

Apžēlojies par mani, mans Kungs, jo mani māc bailes.

pirmdiena, 2013. gada 4. novembris

Lk.15:21-22

Dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to.

Jes.64:6

Mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps.

svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Rom.10:4

Bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.

Jes.50:8

Tiešām, tuvu man ir Viņš, kas mani attaisno. Kas tiesāsies ar mani?

sestdiena, 2013. gada 2. novembris

Lk.1:78

Mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis.

1.Ķēn.8:56

Neviens vārds nav palicis nepiepildīts no tiem labiem vārdiem, ko Viņš runājis caur Savu kalpu Mozu.

piektdiena, 2013. gada 1. novembris

Ap.d.21:14

Tā Kunga prāts lai notiek.

Jes.14:27

Kad Tas Kungs Cebaots ko nolēmis, kas to var grozīt? Un, kad Viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk?