svētdiena, 2017. gada 30. aprīlis

Jņ.8:36

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.

Ps.136:23

Viņš, kas mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,

sestdiena, 2017. gada 29. aprīlis

Kol.4:3

Lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu.

Jes.53:1

Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?

piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis

Ap.d.12:7

Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: "Celies ātri augšā!" Un važas nokrita no viņa rokām.

Dan.3:28

Slavēts lai ir .. Dievs, kas sūtījis Savu eņģeli un izglābis Savus kalpus, kuri paļāvās uz Viņu.

ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

Lk.13:19

Dieva valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku.

Jes.43:18-19

Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat?

trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!

Ps.71:20

Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu mūs darīsi atkal dzīvus.

otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis

Jņ.10:9

ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Ps.84:11

Viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas!

pirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis

Lk.19:5-6

Jēzus uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā." Un tas steigšus nokāpa zemē un Viņu uzņēma pie sevis ar prieku.

Ps.40:17

Tie, kas ilgojas pēc Tavas pestīšanas, lai vienmēr saka: "Liels ir Tas Kungs."

svētdiena, 2017. gada 23. aprīlis

Rom.13:8

Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.

5.Moz.8:6

Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.

sestdiena, 2017. gada 22. aprīlis

Lk.24:30-31

Notika, ka Viņš, ar tiem pie galda sēdēdams, maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva, tad viņu acis tapa atvērtas un tie Viņu pazina; bet Viņš no tiem nozuda.

Mih.7:9

Viņš mani izvedīs gaismā, tā ka es ar prieku skatīšu Viņa taisnību.

piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

2.Kor.4:9

Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.

Dan.6:16

Ķēniņš pavēlēja atvest Daniēlu un to iemest lauvu bedrē. Ķēniņš sacīja vēl Daniēlam: "Tavs Dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas lai izglābj tevi!"

ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

Fil.1:27

Dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi.

1.Sam.7:3

Pievērsiet savu sirdi Tam Kungam un kalpojiet vienīgi Viņam.

trešdiena, 2017. gada 19. aprīlis

Kol,3:1

Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.

Jer.23:35

Jums vairāk jārunā savā starpā ikvienam ar savu tuvāko un ar savu brāli par to, ko Tas Kungs atbildēja un ko Viņš ir teicis!

otrdiena, 2017. gada 18. aprīlis

Fil.4:12-13

Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Sal.māc.7:14

Baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa nāves.

pirmdiena, 2017. gada 17. aprīlis

Jņ.21:17

Trešo reizi Viņš tam saka: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?" Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli? - un sacīja Viņam: "Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu." Jēzus saka: "Gani Manas avis!"

Jer.8:4

Kad cilvēks pakrīt, vai tad viņš neceļas vairs augšā? Un, kad tas novērsies no ceļa, vai tad viņš negriežas vairs atpakaļ?

svētdiena, 2017. gada 16. aprīlis

1.Kor.15:54-55

Kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā! Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?

Ps.90:10

Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem.

sestdiena, 2017. gada 15. aprīlis

Jņ.19:26-27

Jēzus, ieraudzījis Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko Viņš mīlēja, saka mātei: "Sieva, redzi, tavs dēls!" Pēc tam Viņš saka māceklim: "Redzi, tava māte!" No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis.

5.Moz.8:18

Piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku.

piektdiena, 2017. gada 14. aprīlis

Lk.23:42

Viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!"

Sal.māc.12:1

Piemini savu Radītāju savā jaunībā, pirms tās ļaunās dienas nāk un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi: tie man nepatīk!

ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis

Jņ.1:29

Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.

Joēla 2:17

Saudzē un žēlo, ak, Kungs, Savu tautu, neatstāj kaunā Savu mantojumu.

trešdiena, 2017. gada 12. aprīlis

Jņ.15:15

Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.

1.Sam.2:1

Mana sirds ir līksma par To Kungu.

otrdiena, 2017. gada 11. aprīlis

Ap.d.2:39

Šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.

Ec.16:60

Es pieminēšu Savu derību, ko Es slēdzu ar tevi tavās jaunības dienās, un Es slēgšu ar tevi mūžīgu derību.

pirmdiena, 2017. gada 10. aprīlis

1.Kor.15:57

Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jes.25:8

Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem.

svētdiena, 2017. gada 9. aprīlis

Mt.21:15-16

kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko Viņš darīja, un dzirdēja bērnus Templī kliedzam un saucam: Ozianna Dāvida dēlam! - tad tie apskaitās un sacīja Viņam: "Vai Tu nedzirdi, ko šie saka?" Bet Jēzus saka tiem: "Dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērniņu un zīdaiņu mutes Tu Sev slavu sagādājis?"

Jes.44:3

Kā Es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu un Savu svētību uz taviem pēcnācējiem,

sestdiena, 2017. gada 8. aprīlis

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.

Am.6:6

Kas jūs dzerat vīnu no dārgiem kausiem, ziežaties ar visdārgāko eļļu un esat bez rūpēm par zaudējumiem, kādi notiek Jāzepa namam.

piektdiena, 2017. gada 7. aprīlis

1.Tes.3:12

Jūs lai Tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem.

Ps.92:14-15

Dēstīti Tā Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi.

ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

Ap.d.14:17

Jebšu Viņš Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku.

Jer.5:24

Bīsimies To Kungu, mūsu Dievu, kas mums dod lietu, agro un vēlo, katru savā laikā, kas ļauj ieturēt mums par svētību noliktās pļaujas laika nedēļas!

trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

Lk.22:28

Jūs esat tie, kas pastāvējuši pie Manis Manās grūtībās.

1.Ķēn.19:18

Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā.

otrdiena, 2017. gada 4. aprīlis

1.Jņ.1:5

Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības.

Ps.139:11-12

Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena.

pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis

Lk.11:3

Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu,

1.Ķēn.17:16

Milti tīnē neizsīka un eļļas apaļā krūzē nepietrūka, pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš caur Eliju bija runājis.

svētdiena, 2017. gada 2. aprīlis

2.Kor.4:11

Kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā.

Jes.48:10

Es tevi pārbaudīju ciešanu kausējamā krāsnī.

sestdiena, 2017. gada 1. aprīlis

1.Jņ.5:3

Šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti.

3.Moz.22:31

Turiet Manus baušļus un pildiet tos,- Es esmu Tas Kungs!