piektdiena, 2017. gada 31. marts

Lk.8:24

Pie Viņa piegājuši, tie Viņu modināja, sacīdami: "Kungs, Kungs, mēs grimstam!" Bet Viņš pacēlās un apsauca vēju un ūdens viļņus. Un tie nostājās un palika rāmi.

Ps.89:10

Tu valdi pār trakojošo jūru; kad jūras viļņi ceļas, Tu tos klusini.

ceturtdiena, 2017. gada 30. marts

Mt.19:17

Ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus.

5.Moz.13:1

Visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt; neko tev nebūs pie tā pielikt un nekā no tā atņemt.

trešdiena, 2017. gada 29. marts

Rom.5:2

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Raudu dz.3:24

Tas Kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz Viņu.

otrdiena, 2017. gada 28. marts

Kol.3:17

Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

1.Sam.10:7

Dari pats, ko tava dvēsele atrod par pareizu, jo Dievs ir ar tevi.

pirmdiena, 2017. gada 27. marts

Mt.14:31

Tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: "Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?"

Ps.121:3

Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž!

svētdiena, 2017. gada 26. marts

Jņ.9:8

Kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: "Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja?"

Jer.31:17

Tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka Tas Kungs.

sestdiena, 2017. gada 25. marts

Ef.1:19-21

Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā.

Jes.41:4

Kas to ir darījis un to veicis? Tas, kas cilvēku ciltis aicinājis esamībā no iesākuma, Es esmu Tas Kungs, kas esmu pirmais bijis un arī ar pēdējiem esmu vēl tas pats.

piektdiena, 2017. gada 24. marts

Lk.6:20

Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība!

Jes.11:4

Viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības.

ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Lk.2:30-32

Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.

Ec.36:36

Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, nāks pie atziņas, ka Es, Tas Kungs, uzceļu, kas bija sagrauts, un apdēstu, kas bija aizlaists un izpostīts.

trešdiena, 2017. gada 22. marts

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!

Dan.3:33

Cik lielas ir Viņa zīmes, un cik vareni Viņa brīnumi! Viņa valstība ir mūžīga, un Viņa valdīšana paliek uz radu radiem!

otrdiena, 2017. gada 21. marts

Lk.23:25

Viņš tiem atlaida to, kas dumpja un slepkavības dēļ cietumā bija iemests, ko tie bija izlūgušies, bet Jēzu tas nodeva viņu gribai.

Jes.53:3

Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās.

pirmdiena, 2017. gada 20. marts

2.Kor.9:8

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

Ps.16:6

Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums.

svētdiena, 2017. gada 19. marts

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

5.Moz.4:31

Tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs, Viņš tevi neatstās.

sestdiena, 2017. gada 18. marts

Fil.3:20

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.

Ps.119:19

Es esmu svešinieks virs zemes.

piektdiena, 2017. gada 17. marts

Mt.4:21-22

Viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lāpām, un Viņš tos aicināja. Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja Viņam.

Ps.86:11

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā.

ceturtdiena, 2017. gada 16. marts

1.Kor.13:12

Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā.

Jer.15:18

Kādēļ manas sāpes ir bez gala un mana brūce tik dziļa, ka tā nav dziedināma? Vai tad Tu gribi man būt kā maldinātājs strauts, kā ūdens plūdums, uz ko nevar paļauties?

trešdiena, 2017. gada 15. marts

Lk.2:19

Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.

Ps.119:148

Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu Tavus vārdus.

otrdiena, 2017. gada 14. marts

Rom.8:35-37

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

Jes.25:4

Tu biji patvērums cietējam un atbalsts nabagam viņa bēdās, pajumte negaisā, pavēnis saules tveicē. Jo varmāku dusmu šņākoņa ir kā negaisa straume pret mūri,

pirmdiena, 2017. gada 13. marts

Jņ.13:13

Jūs Mani saucat: Mācītājs un Kungs, un jūs pareizi darāt, jo Es tas esmu.

1.Sam.2:30

To, kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.

svētdiena, 2017. gada 12. marts

Ebr.6:12

Sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.

Jer.6:16

Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai dvēselei!

sestdiena, 2017. gada 11. marts

2.Kor.3:17

Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.

2.Sam.22:19-20

Tas Kungs bija mans atbalsts; Viņš mani izveda klajumā.

piektdiena, 2017. gada 10. marts

Mt.7:24

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

1.Ķēn.3:11-12

Tas Kungs viņam atbildēja: "Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt, tad Es tev došu, kā tu esi vēlējies."

ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.18:31

Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa tveras.

trešdiena, 2017. gada 8. marts

Jņ.16:20

Jūsu skumjas tiks vērstas priekā.

Ps.42:12

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

otrdiena, 2017. gada 7. marts

Ef.5:18-19

Topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.

Ps.147:1

Teiciet To Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista.

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Ef.2;19

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.

Rut.1:16

Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo, kurp tu iesi, es iešu un, kur tu mitīsi, es mitīšu; tava tauta būs mana tauta, un tavs Dievs būs mans Dievs.

svētdiena, 2017. gada 5. marts

Jņ.6:68-69

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.

Am.8:11-12

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem un meklētu pēc Tā Kunga vārda - un tomēr to neatrastu.

sestdiena, 2017. gada 4. marts

1.Tim.1:16

Tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas turpmāk, paļaudamies uz Viņu, iegūs mūžīgu dzīvību.

Ps.106:4

Piemini mani, Kungs, pēc Sava labā prāta uz Savu tautu un nāc pie manis ar Savu palīdzību.

piektdiena, 2017. gada 3. marts

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.

1.Ķēn.8:24

Tu esi turējis šos apsolījumus, kādus Tu manam tēvam Dāvidam devi, kādus Tu viņam tiki teicis, Tu tos runāji pats ar Savu muti, un ar Savu paša roku Tu tos šodien izpildīji.

ceturtdiena, 2017. gada 2. marts

Rom.8:23-24

Arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debess balvu - Garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. Jo cerībā mēs esam pestīti.

Ps.42:3

Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā?

trešdiena, 2017. gada 1. marts

Ebr.11:1-2

Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo, tanī stāvēdami, tēvi saņēmuši liecību.

2.Moz.33:20

Viņš sacīja: "Manu vaigu tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar Mani redzēt un palikt dzīvs."